Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XVIII.

Pamětní kniha - část XVIII.

Předcházející část   Následující část

Rok 1963

Z počátku ledna bylo mírné zimní počasí potom uhodily silné mrazy.Sněhová pokrývka byla silná jen asi 4 cm.Silným celodenním sněžením koncem ledna se zvýšila na 70 cm.Zimní počasí se přeneslo i do jarního měsíce března.Začátkem ještě všude ležel vysoký sníh.Při stoupající teplotě ještě všude ležel vysoký sníh.Při stoupající teplotě nastalo tání takže do konce měsíce zůstal sníh jenom v závějích a v závětřích.V dubnu bylo zpočátku ještě chladno s nočními mrazíky.Od poloviny měsíce teplota stoupala včetně srážek.Pro květen byly příznačné časté bouřky s odpoledními dešti.

Začátkem června bylo opět ochlazení s nočními mrazíky.Po celý červen docházelo k časté bouřkové činnosti doprovázené prudkými dešti.V červenci bylo velmi rozdílné počasí.V srpnu se udrželo velmi teplé a suché počasí,ale v polovině měsíce se dostavily častější srážky.Přes občasné přeháňky bylo na pokročilou roční dobu,září - říjen, velmi pěkně a teplo.Listopad tohoto roku byl nejteplejší za celou téměř dvě stě let dobu pozorování.Od prosince se silně ochladilo a od poloviny měsíce se oteplilo a do konce roku bylo oblačno s mírným mrznutím bez sněhu.

Činnost MNV

Byla obdobná jako vloni.Rada zasedala 1 x týdně.MNV měl 9 schůzí, které byly všechny veřejné.Při MNV je 9 stálých komisí.Členové rady MNV na začátku minulého roku navštívili MNV Jedovnice,kde se seznámili s organizací tamního MNV.Při této příležitosti si členové obou rad vyměnili zkušenosti a některé dobré pracovní poznatky zavedeny i u nás.

Hlavní činnost plánovací komise byla zaměřena na výstavbu kulturního střediska a dostavbu kravína JZD.Kromě toho projednána úprava železniční zastávky a okolního prostoru ČSD. Dále byla vypracována projektová dokumentace vodovodu a kanalizace naší obce.Tento náročný úkol zajistil za velmi výhodných finančních podmínek předseda plánovací komise ing.Alexa.Ve II.čtvrtletí byl radou MNV dočasně uvolněn z funkce člena rady MNV a předsedy plánovací komise ing.Alexa na vlastní žádost a zastupoval v radě a v plánovací komisi Alois Matuška č.255.

Hospodaření MNV bylo dobré.Podle rozpočtu měl obecní příjem dosáhnouti 295.800,- Kčs a dosažený příjem činil 303.267,- Kčs.Místní hospodářství nedosáhlo té úrovně jak by bylo potřeba.Z výstavby v akci Z bylo dokončeno zastřešení jeviště.Výstavba sociálního zařízení byla provedena na 80%.Dokončeny 2 místnosti v I.poschodí kulturního domu.

Od státní silnice k mlýnskému náhonu vedle potoka Nešůrky upraven chodník.Do ulice Hybešova a do Klemova navezen štěrk a drť.Zhruba dokončena výstavba kravína a dobytek tam sveden začátkem prosince. MNV povolil 7 novostaveb a nadstaveb,kolaudovány 4 novostavby a přístavby.Dále 34 adaptací a menších oprav domků.

V září bylo v naší obci zavedeno společné stravování důchodců v Hotelu Jednota.V obci se nachází 380 bytů.V matričním obvodě Doubravice bylo v tomto roce celkem 15 sňatků.Narodilo se v obcích matričního obvodu 38 dětí a zemřelo 30 občanů.

Tuhá zima

Dlouhotrvající mrazy,které se v lednu a v únoru udržovaly nad celou Evropou,způsobily spolu se sněhovou kalamitou také na území naší republiky vážné obtíže,zejména v železniční dopravě.tento stav způsoboval poruchy v zásobování národního hospodářství i domácností občanů palivy a elektrickou energií a způsoboval pracujícím a jejich rodinám nepříjemné obtíže jako nedostatek uhlí,šetření elektrickou energií,velká zpoždění vlaků,přesunutí pracovní doby v závodech na noc.

Zasloužilá pracovnice JZD

Jako každoročně i letos přijal předseda Jihomoravského KNV u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen zasloužilé pracovnice.Z naší obce to byla Blažena Štoudková č.141,úspěšná ošetřovatelka slepic ve zdejším JZD.Pro chov slepic má JZD těžké podmínky.Ve staré drůbežárně jejiž kapacita je na 500 slepic je chováno 1013 slepic.Tuhá zima nijak práci v drůbežárně neulehčila.Ovlivnila i snůšku.Dobrá práce ošetřovatelky Štoudkové zamezila snižování nosnosti u celého hejna.

Osmdesátiny

V plné síle,svěžesti a zdraví dožil se 27.března 80 roků významný představitel moravského hudebního života,skladatel,pedagog a organizátor Jan Kunc rodák z Doubravice z č.81.Prošel brněnským učitelským ústavem,Janáčkovou varhanickou školou,pražskou konzervatoří i soukromým studiem u V.Nováka.Uplatňoval se od počátku tohoto století velmi aktivně jako pedagog,pianista a propagátor české hudby a kultury v tehdy poněmčeném Brně.Z Kuncova skladatelského díla došly největšího uznání vokální práce ,některé práce komorní a jeho nejrozsáhlejší skladba Píseň mládí.Hlavní zásluhou Kuncovou je však budování a dlouholeté vedení brněnské konzervatoře,která mimo jiné vyrostla jeho zásluhou v ústav evropské úrovně.

Čestné občanství

V uznání zásluh skladatelské,hudební a pedagogické činnosti na návrh rady MNV v Doubravici schválilo plenární zasedání MNV a jmenovalo čestným občanem městečka Doubravice rodáka hudebního skladatele Jana Kunce.Diplom čestného občanství s darem byl skladateli předán předsedou MNV Josefem Vladíkem na slavnostním koncertě pořádaném v sále kina na počest jeho 80 narozenin.

Iniciativa žen z Doubravice

Členky Výboru žen z naší obce vyzvaly všechny VŽ Jihomoravského kraje,aby pomohly JZD zvýšit krmivovou základnu a usušily seno tam,kde nelze využít v plné míře mechanizačních prostředků.Výzva byla uveřejněna v deníku Rovnost pod titulem Kam na travičku a v blanenském týdeníku Nový život Cenná nůše sena.Do akce se zapojilo mnoho okresů.Celkem mělo býti sklizeno seno z 222 ha travnatých ploch. Zástupkyně VŽ naší obce se zúčastnily na pozvání brněnské mlékárny Lacrum a redakce Rovnosti besedy pořádané v Lacrumu,na které pracovníci mlékárny ocenili iniciativu zdejšího výboru žen prospět našemu hospodářství a věnovali našim dětem do mateřské školy hračky.

Poskytování řemeslných služeb

Dne 1.dubna přestal prováděti živnost poslední soukromý živnostník v Doubravici Miroslav Pokorný, kovář č.80 a přešel do opravářské dílny JZD ve Dvoře,kde už z dřívějška pracuje i kolář Josef Alexa č.194.

Již dnem 1.září 1959 vstoupila v platnost nová úprava v poskytování řemeslných služeb pracovníky tzv.Místního hospodářství.Pracovníci tohoto podniku jsou různí řemeslníci,buď důchodci nebo zaměstnanci různých závodů,kteří v době svého volna provádí různé řemeslné práce.Za vykonanou práci se tomuto neplatí,ale nechá si na zakázkovém listě vyznačit počet odpracovaných hodin,po případě spotřebu materiálu dodaného Místním hospodářstvím a zákazník toto zaplatil u vedoucího Místního hospodářství Rudolfa Svěráka č.162.V Doubravici je 29 provozoven.Z toho 20 nepravidelných výpomocí a to 3 holiči,5 dámských krejčí,1 krejčí,2 elektroinstalatéři,1 zámečník,2 pokrývači,3 tesaři, 2 zedníci,5 kruponářů,1 vodoinstalatér,1 klempíř.Zřízení Místního hospodářství místo soukromých živnostníků jest opatření nedostatečné a zdaleka se starému systému živnostenskému nevyrovná.Ostatní služby občanům poskytují různé družstevní nebo komunální podniky.I na práci těchto podniků je slyšet časté stížnosti z řad zákazníků jako nedodržování beztoho velmi dlouhých dodacích lhůt,nekvalitně provedené práce nebo předražování.V obci nacházející se dva mlýny nejsou též v provozu.V Řezníčkově se pouze šrotuje pro potřebu JZD i soukromníkům a mimo to má zde JZD sklad obilí.V Hamře Výkupní podnik ve Skalici nad Svitavou zřídil zde v roce 1963 mísírnu krmiv.

Pátý a šestý sovětský kosmonaut

Po startu ppl.Valerije Fjodoroviče Bykovského 14.června dopravena na oběžnou dráhu umělá družice se Země,kosmická loď Vostok 6 poprvé řízená ženou kosmonautkou Valentinou Těreškovovou.

Řád práce

U příležitosti šedesátých narozenin president republiky Antonín Novotný udělil Řád práce za vynikající pedagogickou a vědeckou činnost v oboru analytické chemie prof.Dr.Arnoštu Okáčovi,členu korespondentu ČSAV, zdejšímu rodáku.Toto vysoké státní vyznamenání mu předal dne 5.srpna náměstek ministra školství a kultury V.Hendrych.Zprávu o tom přinesly všechny denní listy.

75 let organizace požárníků

Toto výročí bylo oslaveno v neděli 11.srpna.Na dopolední slavnostní schůzi byla předána čestná uznání některým členům výboru jednoty za jejich dobrou práci.V besedě staří členové vzpomínali na svou práci a potíže se kterými se setkávali.Ukazovali oč je dnešní práce snadnější a radostnější.Závěrem schůze se výbor zavázal zajistit hladký průběh žňových prací před požáry.Odpoledne byl uspořádán průvod od pomníku padlých na fotbalové hřiště,kterého se účastnily okolní požární sbory, místní organizace a občané.Do pochodu vyhrávala hudba z Jestřebí.Po uvítání všech přítomných předseda MNV Josef Vladík přednesl projev o úkolech požárníků a poděkoval za dobrou činnost místním požárníkům.

Potom následovalo ukázkové cvičení v hašení požáru prvními primitivními hasícími prostředky,až po novou moderní techniku.Program pokračoval taneční zábavou na nově zbudovaném parketu sokolského hřiště.

Dne 11.září zemřel náhle skladník JZD Josef Walter č.64 ve věku 62 let.Zastával též funkci lidového soudce.

Soutěž

Jedna z nových forem prevence proti dopravním nehodám je organizovaná soutěž Obec bez dopravních nehod.Rada MNV za spolupráce společenských organizací na svém zasedání koncem září vyhlásila zapojení obce,jako třinácté v okrese do této soutěže.Kromě jiných řidičů jsou do soutěže zapojeni všichni traktoristé z místního JZD.

Devadesáté narozeniny

Dne 3.listopadu oslavila nejstarší občanka v Doubravici Josefa Kršková č.181 již po 90 svoje narozeniny.Přišli ji blahopřát pionýři a členové Místního národního výboru.

Nová škola

V neděli 6.října byla slavnostně otevřena nová základní devítiletá střední škola v Rájci se 17 třídami,moderním vybavením a zařízením.

Vyznamenání

V sobotu 9.listopadu v Bratislavě ministr těžkého strojírenství Josef Pešl udělil čestný odznak Nejlepší pracovník ve strojírenství Vlastě Macurové č.128 jádrařce ocelárny ČKD v Blansku.Vyznamenání jí bylo uděleno za příkladnou péči při výrobě náročných a složitých jader.Před tím byla vyznamenána čestným odznakem ČKD.Je to první žena v závodě ČKD a současně z naší obce,které bylo uděleno vyznamenání za vynikající pracovní úsilí.

Zlatá svatba

Dne 17.listopadu v obřadní síni MNV oslavili manželé Bušovi č.134 zlatou svatbu.Ve vyzdobené obřadní síni se sešla početná rodina Bušova a mnozí občané.Zvláštní uvítání jim připravili děti z mateřské školy.K půl století jejich společného života jim popřáli také pionýři a ČSM.

Přírodní úkaz

Východo - alpské zemětřesení dne 2.prosince v 7,30 hod,jehož ohnisko leželo ve vídeňské pánvi,zasáhlo téměř celé Čechy,větší část Moravy a západní Slovensko.Bylo pozorováno i v naší obci některými občany, kteří dosud leželi v posteli nebo klidně seděli u stolu.

Změna duchovního správce

Dne 4.prosince po 36 letech působení ve zdejší farnosti odešel na odpočinek do Strážnice zdejší duchovní správce arcikněz,děkan a farář P. Martin Papež.Na jeho místo nastoupil P. František Toman,administrátor z Kochanova okr.Žďár nad Sázavou,předtím duchovní správce ve Vratěníně okr.Znojmo.

Zájezdy do ciziny

Ve dubnu se zúčastnil v Moskvě zasedání Rady vzájemné hospodářské pomoci ing.Filouš Leopold č.6.
Fránková Olga č.93 byla se synem Milošem a dcerou Olgou na dovolené v Albánii.
Waltrová Marie č.64 a Zezulová Ludmila č.24 byly na návštěvě u své sestřenice v Jugoslávii.
Pokorný Rudolf č.136 byl na rekreaci u Černého moře v Bulharsku.
Nejdelší cestu podnikl Řezníček Antonín z Klemova.Byl na návštěvě u své sestry v Kanadě.
Ve funkci zkušebního technika na hydroelektrárně na řece Nise v Polsku byl Josef Zezula č.137.
Jako montér - údržbář byl v tomto roce vyslán závodem Adamovské strojírny v Adamově do Alžíru Josef Klimeš č.73.

Kulturní a společenské poměry

12.ledna Ples myslivců, hudba Saturn

Hudba Saturn

Hudba Saturn

Hudba Saturn

Hudba Saturn15.ledna Přednáška Všenárodní příprava civilní obrany
26.ledna Ples požárníků
3.února Přednáška Jak docílit pravidelných výnosů kvalitního ovoce
5.února Přednáška Použití medu v lékařství
24.února Maškarní merenda
10.března Beseda nejnutnější jarní práce na zahrádce
10.března Oslava Mezinárodního dne žen
19.března Přednáška Nádorové onemocnění
24.března Koncert pěveckého sdružení Foester z Brna
29.března Přednáška Nové zákony,nové pracovní právo,řád
30.dubna Slavnost předávání občanských průkazů
1.května Oslava 1.máje
8.května Oslava vítězství s lampionovým průvodem
2.června Oslava Mezinárodního dne dětí
29.června Pouťová zábava
5.července Zájezd na Velehrad 1100 výročí příchodu Cyrila a Metoděje
28.července Zájezd na Drahanskou vysočinu
11.srpna Oslava 75 výročí založení požárního sboru
11.srpna Taneční zábava,požárníci
21.září Taneční zábava,Sokol
27.října Taneční věneček
26.listopadu Přednáška Lidové akademie s cyklem Jak zdravě žít?
5.prosince Přednáška O výchově mládeže

Osvětová beseda

Ta je nejslabší kulturní organizací v obci a její činnost v tomto roce jako v létech předcházejících byla velmi malá.Malou omluvou pro slabou činnost je skutečnost,že v naší obci nejsou vyhovující kulturní místnosti a společenský sál.

Akční plán

Všichni pociťujeme v práci i v soukromém životě,že ledacos není v pořádku.Není dost masa,v obchodech chybí potřebné průmyslové výrobky pro domácnost.

To všechno jsou obtíže,do kterých se naše hospodářství vnějšími zásahy ( překážka v mezinárodním obchodě ) i vnitřními vlivy ( plánovací nekázeň,zmetkovitá výroba ) v posledních létech dostalo.K odstranění tohoto zjevu průmyslové i zemědělské závody tvoří tzv.Akční plány, ve kterých se zavazují vyrobit více výrobků jak stanoví normální plán.

I naše JZD v Akčním plánu,který táž sleduje zlepšení hospodářsko finanční situaci se zavázalo,že zvýší dodávku masa,mléka a ovčí vlny. Přestože pro dosažení těchto výsledků byla provedena opatření jako zvýšená péče o zvířata,zchutňování krmiv,zintenzivnění pastvy,nepodařilo se tento závazek na 100 % splnit.

Koupě a prodeje domů

Dům č.219 v Plotcích koupil od rod.Kuběnové Loula Václav,učitel. 
Dům č.179 v Plotcích koupil od Anežky Jakubcové Ševčík Zdeněk č.178.
Dům č.112 v PLotcích koupil od Fr.Kuběnové Sečkař Jaroslav.
Dům č.227 ve Školce koupil od Slezáků Opatřil Jaroslav.
Dům č.271 Za Brankou koupil od Jar.Staňka Vojta Jaroslav.
Dům č.122 v Dolní ulici koupil od MNV Špaček Josef.

Nové domy

Buš Robert postavil svépomocí obytnou chatu č.342 v Klemově.
Daněk Jaroslav postavil svépomocí obytnou chatu č.340 v Klemově.
Musil Josef započal se stavbou rodinného domku č.341.
Vaňková Anna č.267 v Klemově,přízemní domek byl zvýšen na patro.
Nevřiva Zdeněk,Plotky 181,přestavba domu
Šindelková Ludmila,Plotky č.156,novostavba
Horák Antonín,č.191,Dolní ulice,nadstavba
Štoudek Antonín,9.května č.323,novostavba

Tělovýchova

Významný úspěch doubravických děvčat byl nadpis zprávy v okresním týdeníku Nový život.Dorostenky Sokola Doubravice se zúčastnily kvalifikačního turnaje o postup do krajského přeboru v odbíjené a dosáhly hezkého úspěchu.Ve své skupině postupně porazili Mikulov 2 : 1, Slavii Brno 2 : 0 a Tatran Bučovice 2 : 0.Ve finále zvítězili nad Jiskrou Kyjov 2 : 0 a se Spartakem Jihlava 2 : 1 a vybojovali si tak postup do krajského přeboru v odbíjené.

Schválení zápisů

Zápisy schváleny ve schůzi Kulturní a školní komise při MNV a ve schůzi rady MNV.
Karel Gottvald - kronikář

 

Rok 1964

V lednu mimo krátké oteplení bylo poměrně chladno.Srážky byly podnormální.Místo souvislé sněhové pokrývky byl jen slabý sněhový poprašek.Po neobyčejně teplých dnech začátkem února se výrazně ochladilo.Počasí mělo již zcela jiné charakteristické vlastnosti.Častější byly srážky se sněhem a deštěm.První březnová neděle naznačila,že se blíží konec zimy.Srážková situace byla i nadále nepříznivá.Duben přes častější přeháňky byl opět suchým měsícem.začátkem května panovalo nestálé počasí,které vyvrcholilo silnými dešti,ale celkově byl květen ve srážkách opět pod normálem.Po osmiměsíční přestávce zvedly se v červnu dešťové srážky hlavně vlivem silných bouřek.Jinak bylo počasí téměř po celý měsíc čistě letní.Začátkem července se ochladilo,ale jen na krátko.Pozdější horka uspíšila zrání obilí.Srpen se ohlásil zamračenou oblohou, přeháňkami a ranními mlhami.Jako celek byl v teplotě slabě podnormální.Září bylo letos již sedmým měsícem v němž srážky nepřekročily normál.začátek října se stále obnovovaly pěkné dny s dostatečným slunečním svitem.Druhá polovina byla deštivá a chladná.

Listopad byl celkem teplý,suchý a za některých dní i slunečný.Prosinec nám ukázal co dovede.Sněžení,mrholení,mráz takže v posledních dnech roku nastala ta pravá bílá a jiskřivá zima.

Výstavba v obci

Na výstavbě kulturního domu byla prováděna dostavba jeviště a přilehlých místností a dokončení sociálního zařízení v kině.
V Hybešově ulici položeno 26 m obrubníků a připraveno 6 sběrných jímek pro povrchovou vodu.
Na úpravě křižovatky v ul.28.října a 9.května bylo položeno 50 m kanalizačních rour,vybetonovány 2 jímky.
Ve výstavbě komunikací obec značně zaostává během posledních let nebyly provedeny žádné úpravy veřejných cest,ani rozšíření naprosto nevyhovující kanalizace.

V ulici 9.května zhruba provedena novostavba Karla Staňka č.327, Oldřicha Zezuly č.328 a Františka Charváta č.326.
V Klemově novostavba Hunča Jiří č.297.
Z větších adaptací provedena přestavba domu v Dolní ulici Dufek Václav č.75 a v Klemově nadstavba domu Šmerda Jan č.308.
Kubík Otto ulice 28.října č.195 nadstavba domu
Kala Alois Klemov č.288,přístavba 2 místností
Zukal Josef ulice 28.října č.311,novostavba
Hlaváček František Hybešova č.329,novostavba
Záboj Alois,ulice 9.května č.325,novostavba
Štoudek František ulice 28.října č.237,nadstavba

Havárie auta

Dne 8.ledna havaroval před domem č.117 osobní automobil.Na kluzké silnici dostal smyk a narazil na lípu.Všech 5 osob jedoucích v autě bylo zraněno.Po poskytnutí první pomoci místními zdravotníky z Červeného kříže 3 osoby byly dopraveny do okresní nemocnice v Boskovicích. příčinou havárie byla rychlá jízda.

Loupežné přepadení

Dne 2.března byla přepadena nad Klemovem pí.Horáková z Obory,která šla do Doubravice na vlak jedoucí do Brna.Neznámý pachatel jí snad odcizil 400,- Kčs a bezpečnostními orgány nebyl dopaden

Úraz žáka

Dne 26.května ráno uvolněné kolo nákladního auta Státní traktorové stanice z Boskovic zranilo po chodníku jdoucího žáka zdejší školy Antonína Zeleného z Klemova.Místo do školy byl odvezen do okresní nemocnice v Boskovicích.Naštěstí zranění nebylo vážné a z nemocnice byl brzy propuštěn.

Dne 12.června zemřela ve věku téměř 91 roků paní Josefa Kršková č.181, t.č. nejstarší z obyvatelů Doubravice.

Volby

Důležitou událostí v tomto roce byly volby do Národního shromáždění, všech stupňů Národních výborů,soudců z povolání a soudců okresního soudu.delší dobu před volbami stala se předvolební kampaň záležitostí celé Národní fronty.Tato politická akce byla projednána ve straně KSČ a všech společenských organizací,které se otázkou voleb a výběrem poslanců odpovědně zabývaly.Místní volební komise obdržela od všech organizací návrhy na poslance do MNV.Tato komise vedená Otakarem Kubíkem se odpovědně zabývala každým návrhem.Na to byl připraven užší výběr možných kandidátů do MNV a tento výběr byl znovu projednán na zasedání Místní volební komise.Zde byl návrh upřesněn.S těmito návrhy byli občané seznámeni ve volební kampani na předvolebních schůzích.Volební komise s každým navrhovaným kandidátem osobně projednala práci v novém MNV.Ostatní navržení,kteří nebyli zaregistrováni,byli získáni do stálých komisí při MNV.

Složení rady MNV a ustavených komisí
Pokorný Rudolf - předseda MNV
Štoudek Josef - tajemník MNV
ing.Filouš Leopold - předseda finanční a plánovací komise
Jalový Oldřich - předseda zeměděl.vod.hospodářství a pracovních sil
Novák Rudolf - předseda školské a kulturní komise
Hégr Jan - předseda komise veřejného pořádku a dopravy
Dvořáček František - předseda komise pro výstavbu
Zezula Josef č.137 - předseda komise soc.zabezp.zdrav. a obchodní
Zezula Josef č.24 - předseda komise místního hospodářství

Zlatá a diamantová svatba

V neděli 28.června Sbor pro občanské záležitosti při MNV připravil oslavu zlaté svatby manželů Svobodových č.115.

Šedesát let jdou společně životem manželé Sčerbáčkovi č.163.Sbor pro občanské záležitosti vzpomněl tohoto výročí v neděli 7.června.při obou svatbách se sešli děti,vnoučata a známí.

Nová organizace VB

Od 1.července začalo pracovat obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti.Novým rozdělením jsou zrušeny bývalé okrsky VB tedy i v Doubravici,která přidělena k Okresní oddělení VB v Boskovicích.

Dne 1.července byli pohřbeni na místním hřbitově za velké účasti novomanželé Milan a Anežka Kalovi z Kuniček,kteří byli v neděli na cestě z Rájce do Kuniček za silné bouře usmrceni bleskem.

Dne 18.dubna vznikl požár lesa u Okáčové chaty v Klemově.byl však včas zpozorován,požárníky a občany v zárodku zlikvidován.

Dne 4.srpna od jiskry z lokomotivy začala hořeti střecha strážního domku č.128,který obývá Štěpán Macura.Občané a družstevníci,kteří na protějším poli ručně kosili polehlé obilí vznik požáru včas zpozorovali a než se dostavili požárníci požár uhasili.

Dobývání kosmického prostoru

Dne 12.října byla v SSSR vypuštěna na oběžnou dráhu Země kosmická loď Voschod s tříčlennou posádkou a to inženýr,vědec a lékař.Úspěchy v poznávání a dobývání vesmíru jsou dnes už považovány za tak samozřejmé,že zprávy o nich se z prvních stran tisku přestěhovaly do skromnějších novinářských sloupků.Nepochybně se ale znovu vrátí na titulní stránky,až lidská posádka přistane na měsíci.

Dne 12.října zemřel náhle ve věku 55 let Janíček František č.248,železniční zaměstnanec.

Sovětská delegace

V pátek 6.listopadu navštívila naši obec skupina 40 sovětských komsomolců z města Tuly a okolí.Hosté si prohlédli nové objekty JZD a zapsali se do pamětní knihy.V obci se jim líbilo.

Volba presidenta

Dne 12.listopadu poslanci Národního shromáždění jednomyslně zvolili opět presidentem ČSSR Antonína Novotného.

Nakažlivé nemoci

Na přelomu roku 1963 a 1964 onemocněl infekční žloutenkou žák Vladimír Loula č.219.V lednu epidemie příušnic u školních dětí.V březnu epidemie chřipky.Nejnebezpečnější byl v červenci výskyt tyfu u Šafránkové Marie a Milady Na hrázi č.234 a Šfránkové Boženy Na hrázi č.272.Léčeny ve Fakultní nemocnici v Brně - Bohunicích.V důsledku toho zdravotní komise při MNV ve spolupráci s okresním hygienikem provedla veškerá opatření,aby tato nebezpečná nemoc se dále nerozšířila.

Kulturní a společenská činnost

11.ledna Ples požárníků
25.ledna Ples myslivců
28.ledna Přednáška jaké vlivy a návyky nám škodí
8.února Ples KSČ
10.února Maškarní merenda
19.února Festival zemědělských filmů
8.března Oslava Mezinárodního dne žen
10.března Přednáška Infekční choroby
28.března Velikonoční zábava,ČSM
5.dubna Přednáška nejnovější poznatky v pěstování ovoce
1.května Oslava 1.máje s průvodem
5.května Beseda s filmy o osvobození ČSR
8.května Oslava Dne vítězství
23.května Májová zábava,ČSM
30.května Taneční večer,Sokol
3.června Taneční večer,Sokol
20.června Taneční večer,Sokol
24.června Zájezd členů JZD na Karlštejn,Prahy a další místa
27.června Poťová zábava,Sokol
11.července Letní karneval
23.července Taneční zábava,Sokol
2.srpna Zájezd požárníků na Liberecké trhy
8.srpna Zájezd Sokola do Kroměříže,Bojanovic a Lednice
12.září Taneční zábava,ČSM
17.října Rozmarýnková zábava,požárníci
6.listopadu zahájení Měsíce Čsl. - sovětského přátelství
7.listopadu Zahájení přednášek Výchova dětí a rodiče
8.listopadu Oslava Velké říjnové socialistické revoluce

Zápisy pro rok 1964 před napsáním do kroniky byly projednány a schváleny ve schůzi kulturně - školské komise.Rada MNV zápisy ve své schůzi tyto zápisy neprojednávala.