Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XIII.

Pamětní kniha - část XIII.

Předcházející část  Následující část

Rok 1949

V prvním týdnu ledna úplně jarní počasí,bez sněhu a ledu.Také později toto počasí se udrželo a teprve 21.ledna přišla veliká plískanice se sněhem a deštěm i velikým větrem.Mrazy se dostavily až v únoru. Nebyly nijak veliké,také sněhu bylo málo a tak utrpělo zvláště obilí.V druhé polovině února přišla obleva,cesty pak vyschly a bylo téměř po zimě.Ta byla tedy letos velmi mírná.jaro bylo pěkné.Dosti zaprchalo a v posledním týdnu dubna rozkvetly již stromy.ty kvetly letos zvláště bohatě,ale květy poškodily mrazíky,které přišly v květnu.jimi také utrpěly pšenice,zejména na lukách a také rané brambory.také letos se objevila záplava řepných škůdců,které sbíralo žactvo národní školy za vedení učitelů.pěkné jarní počasí se v druhé polovině náhle změnilo tak,že dokonce někdy byl ráno i slabý mráz.Téměř denně pršelo a bylo chladno, takže to připomínalo podzim.žně započaly 14.července kosením žita a ječmene.Mnozí rolníci si zakoupili nové žací stroje,čímž si práci ve žních značně ulehčili a také zrychlili.veliká bouře s lijákem a kroupami způsobila škody na pokoseném obilí a zdržela částečně žně.Úroda byla letos dobrá.Ovoce bylo málo,zelenina utrpěla květilkou.V polovině srpna nastalo deštivé počasí,které ohrozilo zdárné dokončení žní a způsobilo také,že obilí,které leželo na zemi,začalo prorůstat.Potom přišlo období podzimního sucha a od září do dušiček vůbec nepršelo.Půda velice vyschla a ze studní se začala ztrácet voda.teprve v listopadu přišly deště.Zimní počasí v prosinci neuspokojilo.Téměř celý prosinec byl bez sněhu a koncem měsíce bylo skoro jarní počasí.

Dne 1.ledna 1949 byla vyhlášena první Gottwaldova pětiletka.Jest to plán průmyslové,hospodářské a kulturní výstavby naší republiky,plán naší cesty k socialismu.Dotýká se veškerého života v republice i každého jednotlivého příslušníka ČSR,který má svým novým postojem k práci, novátorskými metodami,průkopnictvím,socialistickými závazkami, soutěžením,údernictvím a stachanovskými výkony podle sovětského vzoru přispěti k urychlené výstavbě i přestavbě naší vlasti a zajistiti zvýšením produktivity práce vhodné předpoklady k tomu,aby se u nás žilo lépe a radostněji a v blahobytu.První pětiletka má tedy býti počátkem naší cesty k radostnější a šťastnější budoucnosti nás všech.

Od 1.ledna 1949 vstoupilo v platnost nové rozdělení republiky podle krajů,na místo dosavadních zemí.Podle tohoto rozdělení má republika nyní 19 krajů a 19 krajských národních výborů.Při této příležitosti došlo také k rozdělení rozlehlých politických okresů.Také dosavadní politický okres Boskovský byl rozdělen na dva okresy: Boskovský a Blanenský.V Blansku byl zřízen nový okresní národní výbor a Blansko se stalo hlavním městem nového okresu.Naše obec připadla k tomuto novému okresu,takže od 1.ledna 1949 jezdíme v úředních záležitostech na okres do Blanska.Pro naši obec jest to nyní výhodnější, jelikož do Blanska i odtud jest dobré vlakové spojení a také budova ONV jest hned u nádraží.Jest to bývalý hotel Macocha.naše obec jest tedy v okrese Blanenském a v kraji Brněnském.

Do 6.ledna se v obchodech mimo potraviny nic neprodávalo. Prováděla se inventura,protože od 6/1 byl zaveden mimo dosavadní přídělový prodej a prodej na poukazy,také volný prodej s novými,vyššími cenami.Volně se prodávaly flanely,pánské i dámské látky,košilovina, hedvábí,ručníky,punčochy,hotové obleky,pláště,zimníky,boty atd. ceny těchto volně prodávaných věcí byly však hodně vysoké.Oblek byl od 5.500,- až do 14.500,- Kč,dámské šaty od 1.500,- do 4.000,- Kč, dámská sukně od 600,- do 3.000,- Kč,pánské boty od 2.100,- do 4.130,- Kč, dámské od 960,- do 2.200,- Kč, dětské od 490,- do 1.080,- Kč.Prošívaná

Pokrývka se prodávala za 18.000,- Kč.Ač ceny na volném trhu byly u tohoto zboží hodně vysoké,lidé hodně kupovali,neboť jejich šatníky i prádelníky byly po válce téměř prázdné a nyní leckdes nahromadily korunky a nabylo je za co utratit.Volný trh byl tady vítanou příležitostí.

Antonín Kříž,rolník z Klemova č.15,který se před 14 lety odstěhoval do Kanady,přijel koncem ledna t.r.na návštěvu do své rodné obce. Přirozeně, že byl středem pozornosti všech občanů,zejména pak rolníků, kterým musel hodně vyprávěti o poměrech i o podmínkách hospodaření v Americe.17.února se vrátil opět do Kanady na svou farmu.

Dosavadní obecní pokladník p.František Pisařík č.5,který byl současně obecním tajemníkem,nemohl obě tyto důležité funkce dobře zastávati a proto byl novým pokladníkem obce jmenován p.Josef Muller č.216.

Dosavadní obchod p.Čeňka Klimeše byl zapojen do socialistické distribuce a přeměněn ze soukromého podniku v podnik družstevní – Včelu II.Vedoucím této Včely se stal původní majitel Zdeněk Klimeš.

Během války i v prvních letech po válce,předpisoval obecní úřad nebo později MNV zemědělcům,kolik mají čeho odevzdati ze své rostlinné i živočišné výroby pro veřejné zásobování.nyní bylo od tohoto diktátorského způsobu upuštěno a s každým zemědělcem a rolníkem bylo jednáno o těchto věcech,aby potom on sám se rozhodl a podle svých možností a velikosti svého zemědělského podniku nabídl státu a republice vše,co nepotřeboval pro sebe a pro zdárný chod svého hospodářství.Tak rolníci dobrovolně se zavazovali k dodávkám všeho druhu a MNV pak o tom s nimi sepsal smlouvu,podle které rolníci pak své dodávky plnili.S touto akcí bylo započato již 16.února,aby rolníci mohli pro zdárné plnění smlouvy vše potřebné včas ve svých podnicích zaříditi.

Očkování proti tuberkulose bylo provedeno v naší obci ve dnech 16.,19. a 23.května.Očkování bylo na 423 dětí a mladistvích od 1 do 20 let.Toto očkování bylo prováděno v celé republice za součinnosti dánského červeného kříže a dánských lékařů.každému,kdo se očkování podrobil,bylo vydáno zvláštní potvrzení.Kolem očkování bylo mnoho nejrozmanitějších,často hrůzostrašných řečí a mnohé maminky nechtěly své děti k očkování přivést ze strachu,aby se jejich dětem po očkování něco nestalo.Všechno však dobře dopadlo.

Po revoluci v roce 1945 byly K.Valáškovi zabaveny jako Němci oba domy č.59 a 60.nyní bylo přikročeno k rozprodeji svršků zbylých po K.Valáškovi v obou těchto domech.Rozprodej prováděli zástupci Fondu národní obnovy z Brna,kteří nejcenější věci,jako porcelán,sloupkové hodiny,koberce a některé vzácné kusy nábytku odvezli k prodeji do aukce v Brně,poněvadž prý byl by se v obci za ně nevyzískala hodnota jakou představují.A tak si zdejší občané mohli koupit ostatní nábytek, peřiny,šatstvo,prádlo,obrazy,nádobí,náčiní a nářadí.Tělocvičná jednota Sokol zde získala cenné věci pro své jeviště,neboť valáškovy domy byly nejrozmanitější věcmi všeho druhu zcela přeplněny.Ač vše bylo jen zcela nepatrně odhadnuto,vyzískal Fond národní obnovy za všechny svršky obnos asi 40.000,- Kč.

Dne 13.července zahájil u nás zubní praxi zubní technik Josef bednář z Brna.Nejprve ordinoval v domě Františka Stloukala č.126 a později přesídlil do bývalého dělnického domu,kde mu jednota Sokol pronajala jednu místnost.Občané s povděkem uvítali zahájení zubařské praxe v naší obci,poněvadž dříve dojížděli s opravou a léčením chrupu do Rájce,Boskovic,Blanska a popřípadě i do Brna.

Dobudování a otevření mateřské školy

Oba domy po Karlu valáškovi byly určeny pro novou mateřskou školu. Veškeré práce,spojené s adaptací těchto domů,byly prováděny většinou brigádami,a to zejména členy KSČ i ostatními občany.Tyto práce se podařilo letos urychliti tak,že mohlo býti dne 18.září 1949 přikročeno k slavnostnímu otevření nové mateřské školy.Slavnost byla zahájena průvodem dětí a občanstva,který vyšel v neděli o půl třetí odpoledne od národní školy.Na vyzdobeném dvoře v mateřské škole sešla se tohoto dne téměř celá obec.Vlastní slavnost zahájil předseda MNV p.František Kocman,který uvítal všechny přítomné,zejména pak předsedu Okresního národního výboru p.Rudolfa Baráka.V dalším projevu objasnil,za jakých okolností se nová mateřská škola budovala a poděkoval všem,kdož se o její vybudování zasloužili.Předseda ONV projevil radost nad tím,že nová mateřská škola se otevírá právě v Doubravici a řekl,že je to jedna z nejlepších mateřských škol na blanenském okrese.Potom promluvila ještě referentka pro mateřské školy Boh.Benešová z Blanska a po ní předseda místní školní rady Josef Zezula.Program doplnily recitace a zpěvy děti z mateřské i národní školy.Potom následovalo pohoštění dětí i dospělých a prohlídka nové školy.Jsou v ní 2 učebny,herna,umývárna a záchody.Bývalá stodola s přilehlou místností jest určena pro obecní knihovnu a poradnu pro matky a kojence.K budově jest přilehlá zahrada, kde najdou příjemný odpočinek malé děti zejména v létě.Po slavnosti ve škole odebraly se děti do místního kina,kde pro ně byl zdarma promítán ruský film Popelka.Dosud byl správcem mateřské školy ředitel národní školy Boh.Ondroušek a od něho převzala správu mateřské školy nově jmenovaná ředitelka M.Hájková.S vyučováním v nové škole bylo započato již 1.září.

Dne 24.července uspořádal Sportovní klub nyní fotbalový odbor Sokola v Doubravici nad Svitavou oslavu svého 15tiletého trvání. Odpoledne tohoto dne se konal pohárový turnaj o ceny za účasti klubů Rájec,Ráječko,Svitávka a Doubravice nad Svitavou.V tomto turnaji zvítězila Rájec a Doubravice byla na posledním místě.Večer se konala taneční zábava na sokolském hřišti.Téhož dne se konalo na sokolském hřišti komisionelní řízení za účasti členů MNV a výboru Sokola k žádosti jednoty Sokol o odprodej části obecního pozemku sousedícího se sokolským hřištěm k rozšíření hřiště pro stavební účely.Pozemek byl jednotě Sokol odprodán v rozloze 901 m2 za 3,- Kč za 1m2.

Po deseti letech vázaného hospodářství chlebem,pečivem,moukou a bramborami mohla vláda republiky po prvních úspěšných žních pětiletky přikročiti ke zrušení vázaného hospodářství uvedených potravin a od 1.října uvolniti jejich prodej.Platnost chlebových a potravinových lístků na chléb,obilniny i brambory byla tedy zrušena.Všichni jsme se radovali z tohoto opatření,po kterém jsme léta toužili.každý ihned běžel,aby vyzkoušel možnost nakoupiti chleba,rohlíky i jiné dobroty z mouky volně,bez obvyklých papírových lístků.Radostně jsme se také zakousli do prvního volného krajíce a sladkého koláče.Kéž brzy přijde doba,kdy také ostatní potraviny,poživatiny a maso i uzeniny budeme nakupovati volně,beze všeho omezení,každý podle svých možností,potřeby a chuti.

Tragické neštěstí se přihodilo 3.listopadu při hře dětí u Šibenice.na žáka 4.třídy národní školy Gustava Heppa,který si hrál s dětmi v pískovišti,sesypal se písek,srazil Gustava k zemi,ten tak nešťastně upadl na hlavu,že si roztříštil mozek a zůstal téměř na místě mrtev. Jeho pohřbu se zúčastnilo žactvo národní školy za vedení učitelů a velké množství občanů.

Dne 20.listopadu vyhořel jeden rozsáhlý trakt továrny na šamotové zboží v Rájci.Požár prý vznikl neopatrností dělníků pracujících u pecí.Sjelo se k němu 32 hasičských sborů,mezi nimi byl i náš sbor dobrovolných hasičů.Mohutné sloupy dýmu a veliké plameny šlehaly do výše,když jsme požár pozorovali s Horky u kostela.Péčí dělníků ze šamotky i z pily byla tato část továrních budov opět vybudována a byl zde zahájen brzy další provoz.

Péčí MNV byl letošního roku vysázen v naší obci nový ovocný sad a to ve žlebě,nedaleko nedostavěného koupaliště.Dobrovolnou prací občanů,zde bylo vysázeno na 600 nových mladých ovocných stromků. Pomologická komise při MNV se dobře v ovocné stromoví v obci stará a dbá,aby stromy byly jak v podzimním,tak v jarním období dobře ošetřeny.velkou zásluhu o to mají občané Mikulášek Josef,Valtr Josef, Tomášek František a Pavlů Ladislav.

Kulturní a vzdělávací činnost

 • 20.ledna 25.výročí Leninovy smrti – vzpomínka v místním rozhlase
 • 15.března Péče o zdraví kojenců přednáška s promítáním filmů
 • 12.a13.března M.D.Rettigová,veselohra od Aloise Jiráska
 • 22.března O tuberkulose přednáška Dr.K.Schuch z Rájce
 • 31.března O ovocnictví a živočišné výrobě přednáška
 • 6.dubna O dopravních předpisech přednáška
 • 10.dubna Mírová slavnost dorostu Čs.č.kříže v obecním hostinci
 • 17.a18.dubna Zvíkovský rarášek a Paní ministrová,veselohry
 • 1.května Májová oslava – položení věnce k pomníku padlých
 • 7.května Oslava 4.výročí našeho osvobození
 • 8.května Lenivá Fedora,pohádková hra od Jana Doliny
 • 24.července Oslava 15tiletého trvání fotbalového odboru Sokola
 • 18.září Slavnost otevření nové mateřské školy
 • 30.října Lidé v bouři,drama od Josefa Barnáše
 • 2.listopadu slavnostní schůze ke Dnům čsl. – sovětského přátelství
 • 5.listopadu Oslav a32.výročí Velké ruské říjnové revoluce
 • 23.listopadu Oslava 53.narozenin presidenta Klementa Gottwalda
 • 21.listopadu Oslava 70.narozenin J.V.Stalina
 • 25.prosince Polibek královský,historická veselohra

Narození: Kuběnová Anežka č.261,Jalový Jan č.58,Pernicová Ludmila č.22,Zezulová Marta č.205,Vitouchová Anna č.38,Mrázek Miroslav č.144,Štoudek Karel č.229,Charvát Jan č.257,Janík Josef č.72, Tichá Alena č.4,Alexa Miroslav č.64,Válková Hana č.89,Alexa Josef č.61.

Zemřelí: Zemánek Karel č.78 71 let,Šmerda Jan č.40 8 měsíců, Mullerová Emilie č.152 79 let,Nečesánková Emilie č.231 34 let, Sáňková Aloisie č.150 83 let,Manda Josef č.203 59 let,Komárková Marie č.102 19 let,Drmolová Josefa č.125 90 let,Kuklová Marie č.258 84 let,Vaněk Josef č.267 35 let,Souček Antonín č.164 79 let,Lourencová Cecilie č.136 75 let,Marečková Anežka č.130 41 let,Okáč Arnošt č.1 73 let,Kalová Josefa č.77 81 let,Kouřilová Františka č.173 50 let,Hepp Gustav č.214 9 let, Valtrová Marie č.64 76 let,Kopřivová Františka č.30 76 let,Lourencová Marie č.136 51 let.

Rok 1950

Zimní počasí bylo nestálé.Střídaly se menší mrazy s oblevami.také sněhu nebylo mnoho.Teprve koncem měsíce mráz zesílil a napadlo více sněhu.V únoru se zima udržela a přešla v březnu a dubnu do poměrně pěkného jara.Počátkem května nastalo velmi teplé počasí a přišly první bouřky.Teplota se zvyšovala až do veder.Nastalo sucho a ohrozilo úrodu.

Zejména utrpěly ječmeny,ovsy a pšenice ve vyšších polohách,které úplně uschly.Nedostatek vláhy také pocítily řepy a brambory.Studny v mnohých staveních úplně ztratily vodu a také oba potoky Holešínka a Nešůrka byly téměř bez vody.veliké sucho připomínalo neblahý rok 1947. Teprve v červenci přišly opět bouřky a hodně pršelo.Teplo a sucho uspíšilo žně a za sucha se také všechno sklidilo a vymlátilo.I přes to,že bylo veliké sucho,které značně ohrozilo úrodu,splnila obec dodávku obilí na 100 %.také dodávka brambor byla splněna.Úspěšně se rozvinula akce koš brambor na kulturu vesnice,při které bylo sbíráno na tento účel také obilí.K vánocům napadlo sněhu,ale ten roztál,takže hlavní vánoční dny byly na blátě a také pršelo.Proměnlivé počasí se udrželo až do konce roku.

První civilní sňatek se konal 14.ledna podle nového manželského práva,které vstoupilo 1.ledna 1950 v ČSR v platnost.Obřadní síň byla zřízena prozatímně v budově nové mateřské školy.Sňatek uzavíral předseda MNV František Kocman.Novým matrikářem byl ustanoven učitel Jaroslav Pernica č.52 a jeho zástupcem ředitel národní školy Bohumil Ondroušek.Později převzal funkci matrikáře František Stloukal č.126.První civilní svatbu měla Marie Strachoňová č.111 a jejím ženichem byl Frant. Bílkovský z Rájce.Od MNV obdrželi dar 10.000,- Kčs.

V sobotu 4.února v noci vypukl požár ve stodole rolníka Antonína Janíčka č.64.Stodola byla ve chvíli v jednom plameni,protože v ní byla složena všechna sláma ze žní.Shořely zde 2 mlátičky,nová výfuková řezačka,motor,stroj na hrabání sena a místním hasičům 6 dílů hadic,které se zde sušily.Vzniklá škoda je veliká.K požáru se sjeli mimo místní sbor také hasiči z Blanska,Rájce,Skalice a Boskovic.V tentýž večer se konal také ples KSČ,který byl vypuknutím požáru přerušen.Oheň byl pravděpodobně založen.Pro podezření byl kriminální policií zatčen František Hlaváček č.179,ale později byl opět propuštěn,protože se nic podstatného nevyšetřilo.

V dubnu byl v naší obci proveden Státní strojní stanicí z Blanska výkup strojů od soukromých majitelů.Vykoupena byla od hostinského Roberta Štěpánka č.32 veliká mlátička s lisem a motorem i ostatním příslušenstvím a od rolníka Jaroslava Podlouckého č.68 traktor. Vykoupené stroje byly Státní strojní stanicí ihned odebrány.V obci to způsobilo značný rozruch,zejména mezi rolníky,kteří se shromáždili na náměstí a živě o věci debatovali.Traktor Jar.Podlouckého převzalo později místní JZD a mlátičky se používaly pro společný výmlat.

Od 12. do 19.března probíhal v naší obci „Vzorný týden Národní fronty“.Všechny organizace a spolky konaly v tomto týdnu své výborové a členské schůze,na kterých zhodnotily svou činnost v uplynulém roce a vytýčily si směrnice pro práci v roce 1950.Do schůze výboru KSČ v neděli 19.března se dostavil předseda ONV Rudolf Barák a 30 osvětových inspektorů Brněnského kraje.Sál obecního hostince byl slavnostně vyzdoben a naplněn do posledního místečka občany naší obce.Schůze byl také přítomen zástupce ministerstva informací s.Konečný a mnoho jiných hostí.Slavnostní schůzi zahájili žáci národní školy písní Píseň práce a pásmem Vesnicí k socialismu.Z pásma zaujaly zvláště místa o propagaci JZD a vložky o tom,jak děti ukázaly občanům svou znalost ruského jazyka na pohádce O veliké řepě.Potom následovalo přednášení závazků dětí a různých organizací.Protože organizací a spolků je v naší obci dost a poněvadž téměř každý občan je aspoň nejméně v jedné organizaci členem,podílela se přečtením těchto závazků už většina občanů na upsaných brigádnických hodinách ve prospěch obce.Ale to nejlepší přišlo až na konec.Když organizace ukončily výčet kolika hodinami která přispěje na zvelebení obce,vyzval předseda Arnošt Souš přítomné,aby mimo dosavadní závazky brigádnické hodiny se zvýšily o hodiny občanů, kteří nejsou organizovaní v žádném spolku nebo korporaci.Vystoupil Antonín Horálek č.52,který se přihlásil se 101 hodinami,po něm Josef Král se 105 hodinami a za nimi celá řada ostatních občanů,takže počet hodin vzrostl celkově na 1.026 hodin.Přihlásili se také rolníci Jan Podloučka a František Okáč,kteří mimo již nabídnutých 10 hodin zvýšili svůj závazek o jeden den s potahy.Tím dostoupil celkový počet hodin darovaných obci výše 10.526.

Pořad schůze byl zpestřován kulturními vložkami ČSM.V debatě,která se potom rozvinula,hovořil předseda ONV Rudolf Barák o otázce JZD a o jeho výhodách pro zemědělce,které vybídl,aby se založením neotáleli.Ve vzorném týdnu NF se ukázalo,že občané mají rádi svou obec a že si ji chtějí vybudovat a zvelebit tak,aby byla jednou z nejpěknějších na blanenském okrese.Nutno připomenout,že po celý týden byli v obci přítomni úředníci ONV,kteří úřadovali pro občany a vyřizovali jim úřední záležitosti přímo v obci.

Dne 28.dubna byl ve schůzi pléna MNV zvolen novým předsedou MNV Arnošt Souš č.21,když dosavadní předseda František Kocman se své funkce vzdal a byl KSČ z této funkce odvolán.Arnošt Souš byl dosud předsedou AV NF a za něho byl jím zvolen Josef Alexa č.61.

Dne 15.května se konala v obecním hostinci schůze občanů,při které byla provedena reorganizace MNV.MNV byl podle vládního nařízení u nás rozšířen z 18 na 28 členů a byli do něho vybráni tito občané: předseda Souš Arnošt,místopředseda Válka Václav,členové Mrázek Miloš, Štěrbáček František,Stanislav Sáňka,Jiřina Skácelová,Josef Sedlák, Antonín Sodomka,František Pelikán,Antonín Okáč,Hermína Novotná,Josef Nesrovnal,Josef Mikulášek,Jan Štoudek,Vincenc Kalík,Josef Král,Marie Kubíková,Karel Kala,Eduard Kala,Ladislav Hasoň,Antonín Horálek,Jan Filouš,František Dvořáček,Alois Bílek,Josef Ambrož,Jaroslav Mrázek,Josef Zezula.

  V ustavující schůzi reorganizovaného MNV,která se konala 25.května, vykonali všichni členové nového MNV slib a byly jím vydány předsedou ONV Rudolfem Barákem jmenovací dekrety.

Poněvadž počet členů KSČ v naší obci vzrostl až na 300,bylo přikročeno k rozdělení místní organizace na tři menší.Vedení těchto organizací byli pověřeni :I.Skácel Jindřich,II.Hegr Jan,III.Novotný Karel. Schůze se konaly jednak v obecním hostinci a jednak v hotele Janků. Strana KSČ prováděla rozsáhlé školení svého členstva a také prověřování jednotlivých členů.Mnohým soudruhům bylo nahlíženo do svědomí, žádána po nich sebekritika a zkoumáno jejich bolševické uvědomění.

Ve dnech 18. – 20.května vedl obec mládežnický MNV,jehož předsedou byl u nás ČSM Alois Kuběna č.112.Mládež nastoupila v květnu všude na vedoucí místa ,aby odpovědně vadla jednotlivé referáty,dosud řízené osvědčenými pracovníky staršími.Podstatných rozhodnutí,účinných u nás mládežnickým národním výborem,nebylo.Mladí touto akcí měli ukázat,jak si budou jednou jako noví hospodáři v naší vlasti počínat.

Jednotné zemědělské družstvo

Od roku 1948,kdy byla u nás nastoupena cesta k socialismu,postoupili jsme již značný kus dopředu.Bez socialistické vesnice není možno však vybudovati socialismus v naší vlasti.Zemědělská výroba při starém způsobu práce není schopna vyrobiti a na trh dodávati tolik zemědělských produktů,aby byl uspokojivě zásoben náš pracující lid,který již zvláště v průmyslu dosáhl takových výsledků,že daleko předstihl zastaralou zemědělskou výrobu.Proto je nutno i zde zaměřiti se jinak a opustiti staré vyšlapané cesty zemědělské malovýroby a nastoupiti na široké a schůdné cesty zemědělské velkovýroby prostřednictvím JZD na vesnici.Myšlenka JZD se dlouho již přetřásávala mezi našimi zemědělci.

Hodně si o této věci vyměňovali své názory v diskusi na schůzi MNV 25.května rolník František Štěrbáček č.55 s předsedou ONV Rudolfem Barákem a družstevní otázka stala se pak u nás předmětem denního hovoru mezi zemědělci i ostatními občany v obci.Bude u nás družstvo,či nebude a když bude,jak to bude všechno vypadat.Přede žněmi se mluvilo o společných pracích ve žních a o společném výmlatě.Dvojice občanů obcházely zemědělce a přesvědčovaly je o výhodách JZD.

Koncem června byl pak u nás ustanoven přípravný výbor JZD,jehož předsedou byl zvolen rolník František Štěrbáček č.55,místopředsedou rolník Jaroslav Mrázek č.96,jednatelem učitel Jaroslav Pernica č.52 a pokladníkem zahradník František Tomášek č.11.Plánovaly se společné žně,byla ustavena žňová komise s předsedou jar.Mrázkem,byl vypracován společný plán žňových prací a všem ženám,které pracovávaly vždy na poli,byla určena pracovní místa u jednotlivých rolníků.Mezi ženami to způsobilo veliký rozruch,živě o tom debatovaly,ale pro letošní rok zůstalo ještě vše při starém.Žně se odbyly jako v minulých létech a vše se také vymlátilo na bývalé Štěpánkově mlátičce,která byla dne 9.července k nám opět z Blanska přivezena.Novinkou bylo,že mlátička byla poháněna traktorem,který ve Zbrojovce v Brně zajistili Souš Arnošt a Alexa Josef.

První krůček k socializaci v naší obci byl již tady učiněn.Přípravný výbor JZD začal s náborem členů do družstva a výsledkem bylo na 80 přihlášených členů hlavně z řad kovozemědělců.Z rolníků zůstal v družstvě jen Jaroslav Mrázek č.96,pak malorolník Bohuslav Strachoň č.117,František Horálek č.13 a František Hlaváček č.264.Společně se obhospodařovalo asi 16 ha farských,obecních i jiných polí v tratích před a za dráhou a Za zmolou.Drobní členové družstva hospodařili na svých políčkách zatím dál samostatně a prozatím jim přibylo práce na zcelených 16 ha půdy.Z výtěžku jednak splnili dodávku a o zbytek se podle odpracovaných hodin podělili.Každá nová věc se rodí jen těžce a pomalu.Také JZD u nás prodělává své dětské nemoci.Věříme,že je překoná,zesílí a vyroste ku prospěchu a blahu všech občanů,kterým ubude zejména dřiny a starostí,neboť práce na zcelených lánech za pomoci výkonných strojů bude daleko rychlejší,snadnější a tím radostnější.

Snop a koš brambor na kulturu vesnice

Tato akce byla provedena letos v létě po žních a zúčastnily se jí Božena Pilátová,Olga Fránková,Helena Klímová a Marie Zezulová.celkem při ní vybraly 13.199,10 Kč.peníze byly věnovány jednak mateřské škole, knihovně a obci na zakoupení gramofonových desek.

Od 1.července byly v naší obci uzavřeny soukromé obchody Antonína Geršla – obchod se smíšeným zbožím,pekařství Arnošty Řezníčkové a řeznictví Josefa Bursy.jemu byl později prodej povolen,ale jen krátce a obchod byl opět uzavřen.V obci nyní jest Včela I. a Včela II., dále Včela – prodej masa a uzenin.Poněvadž bylo uzavřeno jediné pekařství,musel se k nám chléb a pečivo dovážeti z Rájce.MNV se proto staral o to,aby byla znovu otevřena pekárna Františka Staňka v domě č.192.To se později stalo a chléb se pekl zase v Doubravici.V obchodě Antonína Gešla byla současně výdejna mléka spotřebitelům.nyní,když byl obchod uzavřen,byl výdej mléka přeložen do Včely II.Občané však proti tomu protestovali a chtěli,aby Ant.Geršl mléko vydával dále.Organizační úředník Chytrý z Brna prosazoval však zřízení výdejny,prodejny mléka a cukrárnu v bývalém cukrářství Jul.Přibyla v Dolní ulici.Proti tomu se však také občané postavili a tak mléko se vydávalo dále spotřebitelům ve Včele II.

Dosud byla sběrna mléka v obecním domě č.34.Sběračem mléka byl Rudolf Kunc.Jelikož obec plánuje postavení nové obřadní síně na místě obecního domu č.34,bylo přikročeno ke zřízení nové sběrny mléka,a to v domě Arnošty Řezníčkové,kde dosud bylo pekařství. Místnost byla upravena tak,že má vchod jen z ulice a tím je oddělena od bytu paní řezníčkové.Sběrem mléka byla pověřena dcera paní Řezníčkové Věra,provdaná Orsáčková.

20.října byl u nás zřízen nový podnik Obnova v domě Ladislava tenory č.8.Jest to správkárna obuvi,punčoch,brašen,kufrů atd.,která se sem přestěhovala od firmy jas.Vedoucím se stal Jaroslav Janíček z Obory.

Letos bylo provedeno několik přestaveb starších domů a s novostavbou započal František Tomášek pod hřbitovem u svého zahradnického závodu a Alois Bílek v Klemově.

Šofér ČSAD Josef Podloučka z naší obce vezl velikým nákladním autem,ke kterému měl připojen ještě vlek s cihlami na novostavbu A.Bílkovi do Klemova.Chatrný most přes řeku u Klemova tak těžké zatížení nesnesl a probořil se pod vlečným vozem.tak se octlo auto i s cihlami v řece.K úrazu nepřišel nikdo.Most byl později opraven.

Od 3.srpna si počali občané podávati u MNV žádosti o vystavení nových občanských průkazů.Každá osoba od 15 let byla povinna si průkaz opatřiti.V naší obci tuto akci prováděly J.Holíková a J.Mátlová. Celkem si zažádalo o vystavení průkazu 1.020 občanů.

3.prosince se konala v národní škole výstava knih.Vystavovány byly knihy pro děti i dospělé,zábavná,poučná i politická literatura.Knihy se současně prodávaly a prodalo se jich za 10.400,- Kč.Knihy dodalo knihkupectví Rovnost z Brna.

Letos před vánocemi zasadili svazáci na náměstí mladý smrk,jako stálý vánoční strom republiky.O vánocích byl strom rozzářen četnými světly.

Kulturní a vzdělávací činnost

 • 18.ledna Co jsem viděl v SSSR,přednášel Zd.Šamalík z Ostrova
 • 13.února O rakovině Dr.K.Schuch
 • 22.ledna Vzpomínka 26.výročí úmrtí V.I.Lenina
 • 4.a 5.března Sříbrná studánka,pohádková hra
 • 9.a 10.dubna Zuzana Vojířová,balada
 • 1.května Májová oslava – průvod od kina k pomníku padlých
 • 9.května Oslava V.výročí našeho osvobození
 • 7.a 8.října Popelka,pohádková hra
 • 8.října Den čsl.armády
 • 5.listopadu Oslava 33.výročí Velké říjnové revoluce
 • 12.listopadu Výstřely v Dlouhé ulici,hra
 • 21.prosince Oslava 71.narozenin J.V.Stalina
 • 25.a26.prosince Hrátky s čertem

Narození: Beránková Marie č.19,Prášilová Svatava č.76,Heppová Jaroslava č.113,Badal Jiří č.235,Novotná Marie č.40,Sáňková Marie č.14, Juračka František č.26,Kopecký Luboš č.130.

Zemřelí: Prokop Josef č.181 53 let,Kopřiva Jan č.30 80 let, Mazalová Antonie č.22 59 let,Šafránková Aloisie č.186 79 let, Macurová Oldřiška  č.128 3 roky,Šindelka Jaroslav č.242 5 měsíců,Sáňka Josef č.150 56 let,Kouřil Ludvík č.251 69 let,Janíček František č.64 82 let, Sedlák Josef č.196 60 let,Šesták Josef č.120 83 let,Opatřilová Hedvika č.87 65 let,Opatřil Vincenc č.134 76 let.

Rok 1951

V lednu jen docela mírně mrzlo,nebylo sněhu a přímrazky s oblevou se střídaly po celý měsíc.také v únoru se střídalo deštivé a chladné počasí s malými mrazíky.Toto počasí se udrželo i v březnu a dubnu.V týdnu od 1.do6.května denně pršelo,což znemožňovalo zdárné dokončení jarních prací.Mnozí ještě neměli zaseto a zasázeny brambory.6.května se rozvodnila Svitava a museli zasáhnout hasiči.I červen byl hodně deštivý.Červenec byl rovněž poměrně chladný,takže se nedalo ani koupat.V srpnu bylo velmi příznivé počasí,takže žně urychleně skončily a také výmlat byl dobře proveden.JZD provádělo výmlat přímo na poli,což se velmi dobře osvědčilo.V září byla veliká vedra,což mělo za následek sucho.Rolníci nemohli orat a vybírati jen těžce brambory. Podzimní počasí se celkem vydařilo a také zima byla do konce roku obstojná.

MNV již ve schůzi konané dne 24.listopadu m.r.,se usnesl vybudovati z dosavadního obecního hostince kulturní dům,a to z těch důvodů,že v místě není vhodné místnosti pro tělovýchovnou a kulturní činnost.Proto byla dána dosavadnímu nájemci obecního hostince Robertu Štěpánkovi výpověď z nájmu hostince i z bytu a od 1.ledna byl obecní hostinec uzavřen a přeměněn na Kulturní dům.V domě cvičí všechny složky Sokola,hrají se zde divadla a konají taneční zábavy.Žena hostinského Štěpánka zde byla nejprve správkyní a pečovala o pořádek a čistotu.Později jí byla dána výpověď a správcem se stal František Dvořáček,který se do Kulturního domu nastěhoval z vlastního domku č.167.

Počátkem ledna vzdal se své funkce knihovnické dosavadní knihovník,Antonín Fiala.Jeho přičiněním byla vlastně obecní knihovna, poněvadž ji od založení až dosud.Novým knihovníkem se stal stolařský mistr Rudolf Svěrák č.162.jest velikým milovníkem knih a sám vlastní velmi rozsáhlou knihovnu,takže skýtá záruku,že obecní knihovna pod jeho vedením bude dobře plniti svůj úkol v obci.

Již koncem roku se projevoval nedostatek mouky,protože mnozí spotřebitelé jí zbytečně nakupovali velké množství,což působilo poruchy v zásobování.Stejně tomu bylo i s chlebem a pečivem,kterým se neopovědně plýtvalo,ba i se zkrmoval dobytku.Proto vláda přistoupila k opětnému zavedení lístků na chléb,mouku a pečivo.

V budově mateřské školy vybudovala obec pěknou kuchyni a velikou jídelnu,kde se od 1.dubna začalo s vařením obědů pro děti z mateřské i národní školy.Stravování přišlo vhod zejména dětem, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni a dětem přespolním z Holešína,které navštěvují národní školu.Průměrně se stravovalo 40 dětí každý měsíc.Vaření obstarávala Olga Fránková jako kuchařka a vypomáhala jí Jarmila Pilátová,školnice z mateřské školy.

8.dubna se konal v naší obci Pochod míru,jako manifestace proti válce.Sraz občanů byl u národní školy.Zde k přítomným o významu Pochodu míru promluvila uč.Liba Pernicová č.52.Účastníci potom pochodovali do Rájce a přes Jestřebí opět zpět.V průvodě bylo asi 120 dětí a 150 dospělých.

V posledních letech staly se oslavy 1.máje mohutnou manifestací pracujících za mír,proti nové válce a za vítězství socialismu na celém světě.Občané z naší obce účastňují se oslav ve svém okrsku v Rájci. Také letos seřadil se mohutný průvod,v němž šlo na 400 osob,u kina odkud se šlo do Jestřebí a zde ve společném průvodu na vlastní manifestaci do Rájce.V průvodu byly alegorické vozy,nesly se transparenty s hesly a množství praporů.Svojí účastí na oslavách 1.máje potvrdili občané touhu všech nás po míru a klidném budování pro blaho obce,státu i celého národa.

Ve dnech 27.května – 16.června probíhalo v naší obci hlasování za mír.Každý občan obdržel hlasovací lístek k podpisu a jeho podepsáním odsoudil snahy západních kapitalistů o rozpoutání nové světové války a vyslovil také nesouhlas s remilitarizací západního Německa,jakož i odpor k naší emigraci,která jest ve službách západních imperialistů.Hlasovací lístek v naší obci podepsalo celkem 601 občanů.

V důsledku rozhodnutí trestní nalézací komise ONV v Blansku,byl podle zákonů uvalen nucený nájem na zemědělský závod rolníka Antonína Štrofa č. v Klemově,protože již po dva roky neplnil dodávkové povinnosti.jeho hospodářství vlastní vinou bylo vůbec v takovém stavu,že se ani nic jiného nedalo v této věci podniknouti.MNV se proto rozhodl dáti veškeré pozemky,luka a pastviny k disposici místnímu JZD a s tím současně hospodářské budovy,stroje,povozy a 1 pár koní.Obytné místnosti a zahrada byly ponechány Antonínu Štrofovi k volnému užívání. Také hovězí a vepřový dobytek si mohl podle směrnic o vázaném prodeji sám odprodati.Antonín Štrof nejprve nepracoval,později si našel místo v Rájci,ale tam dlouho nevydržel a přešel do pivovaru v Rájci.

K 30.6.1951 byl dosavadní tajemníkem Františkem Pisaříkem č.5 rozvázán pracovní poměr a od 1.července 1951 nastoupil na jeho místo nový tajemník,kterým se stal Leopold Hlávka.Jest rodákem z Jestřebí a do obce se přiženil.Dosud byl zaměstnán v Hospodářském družstvu v Rájci.

Za odstupujícího předsedu místní záložny Františka Potůčka č.9 byl navržen Otakar Vácha č.143,za pokladníka Karel Hégr a za člena dozorčí rady Karel Novotný č.127.

V červenci se projevily poruchy v našem zásobování na volném trhu a zejména masa a uzenin byl nedostatek.Podstata nesnází spočívala v tom,že naše spotřeba předstihla růst výroby,že kupní schopnost širokých vrstev se zvyšovala rychleji než rostla produktivita práce.Proto z usnesení předsednictva Ústřední výboru KSČ a vlády byly potraviny na volném trhu zdraženy a také ceny textilu a jiných výrobků na volném trhu stouply.Na vázaném trhu zůstaly ceny nezměněny.

Josef Janíček,posluchač vysoké školy veterinární tragicky zahynul při neštěstí dne 25.července 1951 ve Valticích,kde byl ještě s ostatními studenty na brigádě na státním statku.Vlečný vůz,který táhl traktor a na němž studenti seděli,byl při přejezdu trati zachycen vlakem,při čemž několik studentů utrpělo smrtelné úrazy,jímž v nemocnici podlehli.Mezi nimi byl i zmíněný Josef Janíček,20letý syn Antonína Janíčka,rolníka z Doubravice č.64.Jeho pohřbu zúčastnilo se veliké množství občanů.

S výstavbou nové obřadní síně bylo započato koncem srpna,a to v bloku obecních domů,vedle hasičské zbrojnice.Starý dům č.34,v němž dosud bydlel Demolice č.p. 34 Dolní ulice pro nové MNV Rudolf Kunc,byl do základů rozbourán a na místě začala výstavba nové obřadní síně.  Všechny práce se vykonávají brigádnicky a zejména v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne jest na staveništi živo. Někteří občané,mezi nimi předseda MNV Arnošt Souš č.21,ale též mnozí jiní,mají zde již odpracováno mnoho a mnoho hodin.Činí tak ve snaze,aby pomohli při výstavbě obce,jak slíbili a zavázali se při Vzorném týdnu NF v minulém roce.Jedině takovouto občanskou svépomocí dají se vybudovati v obci věci,které budou sloužiti všem a ze kterých bude míti prospěch celá obec.

V obci až dosud se mlelo ve dvou mlýnech,a to U Řezníčků č.67 a v Hamře č.235.Z úsporných důvodů byl mlýn Josefa Fadrného v Hamře uzavřen a všechno mletí bylo převedeno do mlýna u Řezníčků č.67. Mlynář Mir.Fadrný našel si náhradní zaměstnání v Blansku.

Na plných 100% splnila naše obec dodávku obilí ze sklizně 1951.Z jednotlivců nesplnili:Fojt Josef,Pisařík František,Štrof Antonín a Mrázek Karel.Uvedené množství bylo všem neplatičům po řádném odůvodnění prominuto.

Naše obec byla zapojena do sítě západomoravských elektráren a místní elektrárna,kterou ZME také převzaly,zásobovala elektrickým proudem jen Klemov a Oboru.Nyní,kdy se jevily poruchy v dodávce elektrického proudu,který byl dosti často vypínán,byla okresní správa energetických závodů v Boskovicích požádána MNV o povolení k přepnutí na elektrárnu p.Řezníčka v době vypnutí z dodávky elektrického proudu.Žádosti však nabylo z technických důvodů vyhověno.

Ředitelství státních drah v Olomouci bylo požádáno,aby most,který je na naší zastávce,byl rozšířen tak,aby cestující nebyli ohroženi při přechodu tohoto mostu,že budou strženi rozjíždějícím se vlakem pod kola vlaku neb jinak zraněni proto,že průchod mezi vlaky a zábradlím mostu byl velmi úzký.Ředitelství ČSD uznalo tuto oprávněnou stížnost MNV a rozhodlo,že most bude po obou stranách rozšířen o lávku 1 m širokou.O to,že tato lávka byla urychleně vybudována se zasloužili zejména Josef Kocman č.220,který montáž za pomoci místních brigádníků prováděl a Karel Novotný č.225,který vše zprostředkoval u traťové správy.9.září se na zastávce brigádnicky upravovala nástupiště na obou stranách,která se zvyšovala násypem štěrku,aby se dalo lépe nastupovati a vystupovati z vlaku.Brigády se zúčastnilo velké množství občanů,zejména dělníků,kteří denně dojíždějí do práce.

Kulturní a vzdělávací činnost

 • 20.ledna ples KSČ v kulturním domě
 • 28.ledna schůze s přednáškou Náš boj za mír
 • 4.února hasičská ostatková zábava v kulturním domě
 • 5.února druhá ostatková zábava v kulturním domě
 • 8.února odvedenecká zábava v kulturním domě
 • 13.února schůze Občané hovoří o škole
 • 18.února výroční schůze Sokola
 • 23.února rozhovor Dr.K.Schucha s občany
 • 25.února den otevřených dveří ve škole
 • 27.února přednáška Naše ovocnářství na nových základech
 • 1.března přednáška Nové občanské,rodinné a trestní právo
 • 9.března oslava Mezinárodního dne žen
 • 25.a26.března Lucerna,divadelní hra od Al.Jiráska
 • 28.března přednáška Dr.Schucha Bojujeme proti alkoholismu
 • 3.dubna přednáška O atomové energii
 • 13.dubna přednáška Dr.Štěpánek O rakovině
 • 1.dubna zdravotní beseda s ženami
 • 8.dubna Pochod míru
 • 22.dubna vzpomínka na V.I.Lenina,relace v místním rozhlase
 • 21.a22.dubna Rospustilý Janeček,pohádková hra
 • 25.dubna přednáška o Remilitarizaci západního Německa
 • 1.května Oslava 1.máje
 • 9.května Oslava 6.výročí našeho osvobození
 • 15.května slavnostní schůze KSČ k 30.výročí založení KSČ
 • 20.května besídka k svátku matek
 • 27.května Sokolský den
 • 31.května přednáška O jarních chorobách zemědělských plodin
 • 3.června večer s programem a tancem Československý červený kříž
 • 9.a10.června Svatba pod deštníky,hudební veselohra
 • 24.června Pouťová veselice na sokolském hřišti
 • 4.srpna taneční zábava ČSM v kulturním domě
 • 10.srpna Mírový snop kultury v místním rozhlase
 • 29.srpna projev v rozhlase Slovenské národní povstání
 • 8.září Julius Fučík projev v místním rozhlase
 • 9.září Den horníků projev v místním rozhlase
 • 30.září vzpomínka 110.výročí narozenin A.Dvořáka
 • 5.října Den československé armády oslava v kině
 • 5.listopadu zahájení kursu první pomoci,vedl Dr.Schuch
 • 8.listopadu Velká říjnová revoluce
 • 9.listopadu beseda k Měsíci československo – sovětského přátelství
 • 20.listopadu slavnostní beseda k 55 let presidenta K.Gottwalda
 • 24.listopadu Kateřinská zábava v kulturním domě
 • O vánocích se nehrálo tradiční divadlo a poprvé asi za 40 let se nekonala Silvestrovská zábava,protože se opravoval kulturní dům.