Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XII.

Pamětní kniha - část XII.

Předcházející část  Následující část

 Rok 1948

V měsíci lednu bylo teplé,skoro jarní počasí,úplně bez sněhu.teprve v polovině února přišly mrazy a napadlo hodně sněhu. Počátkem března bylo pěkně,avšak od poloviny opět mrazivo se sněhovými přeháňkami.V dubnu i květnu již bylo pěkné jarní počasí s občasnými přeháňkami,kterých však nebylo tolik,aby se půda provlažila.Léto bylo normální a úroda pěkná.Žně započaly 15.července. Počasí jim přálo,takže se vše dobře sklidilo i vymlátilo.

V měsíci únoru tohoto roku došlo v naší republice k dalekosáhlým převratným politickým událostem,při kterých šlo v podstatě o to,půjde-li ČSR v budoucnu po cestě k socialismu,či setrvá-li na zásadách kapitalismu.Bylo rozhodnuto pro socialismus,za vedení Komunistické strany Československa.V naší obci byl vytvořen Místní akční výbor národní fronty,jehož členy se po návrhu KSČ u nás stali:Arnošt Souš č.21,Josef Alexa č.61,Josef Zezula č.41,Josef Sáňka č.150,Josef Muller č.216,Antonín Vaněk č.64,Josef Klimeš č.213,Antonín Okáč č.56,Antonín Janíček č.248.Z MNV byli odvoláni všichni členové za stranu národně socialistickou a lidovou.MNV byl nově doplněn dalšími členy strany komunistické.Strana národně socialistická a lidová přestaly u nás prakticky existovat a strana sociálně demokratická se později sloučila se stranou komunistickou.Tím se tato strana stala jedinou a tudíž vedoucí stranou v naší obci,ale také vedoucí stranou ve státě.Do KSČ přešlo u nás až na nepatrné vyjímky všechno členstvo strany sociálně demokratické a také mnozí členové ze strany národně socialistické a jednotlivci ze strany lidové.Tím strana KSČ u nás početně velmi zesílila.Měla později na 300 členů.

V polovině března byla v obci hospodářská kontrola,která zjistila,že mnozí hospodáři měli špatně a vědomě nesprávně hlášený stav dobytka. byli nuceni zaplatit vysoké peněžité pokuty.Druhá kontrola pátrala po nedovoleném pálení lihu a našla u některých občanů jednoduché přístroje pro pálení,které jim byly zabaveny.také tito občané zaplatili vysoké pokuty.

V dubnu letošního roku započal Okresní národní výbor v Boskovicích se stavbou okresní silnice do Holešína.tak získá Holešín výhodné spojení s naší obcí.Silnice vede podél potoka Holešínky pěkným údolím a její stavba je místy velmi pracná.Výhodou jest množství kamene,který je na místě.Nedostatek pracovních sil brzdí výstavbu silnice,která měla býti ve dvouletce hotova.

V květnu byl dobudován místní rozhlas.Po obci bylo rozmístěno celkem 11 amplionů a zakoupena nová 150 W stanice.celou instalaci provedla firma Narcofona z Brna.Celkový náklad si vyžádal 70.000,- Kčs. Místní rozhlas jest velikým dobrodiním pro obec.Umožňuje živější styk občanů s MNV a slouží zejména k rychlejší informovanosti všeho občanstva po všech stránkách.

Volby do Národního shromáždění

Dne 16.května se konala v obecním hostinci předvolební schůze,na které referent ze Zlína – Gottwaldova,informoval občany o způsobu nových voleb.Samotné volby se pak konaly dne 30.května.Každý oprávněný volič obdržel dva hlasovací lístky.Jedním byla jednotná kandidátka a druhým prázdný bílý lístek.při volbě volič mohl vložiti do urny buď jednotnou kandidátku nebo bílý lístek na znamení nesouhlasu s jednotnou kandidátkou.Výsledek voleb v naší obci byl následující:z 888 odevzdaných hlasů bylo 783 pro jednotnou kandidátku,67 lístků bylo prázdných a 38 neplatných.

Dr.Edvard Beneš,president Československé republiky,vzdal se dne 7.června 1948 svého presidentského úřadu.Nemoc,která na jeho zdraví hlodala již od válečných let,skosila jeho život dne 3.září 1948.Zemřel ve své vile v Sezimově Ústí u Tábora.Zde na své zahradě je také pochován. Pan president byl u nás nazýván presidentem Budovatelem. Byl to on, kdo pomáhal již v době první světové války před třiceti lety svému učiteli T.G.Masarykovi budovat v zahraničí základy naší republiky.Spolu s presidentem Osvoboditelem vrátil se Dr.Beneš do svobodné vlasti a byl sedmnáct let v ČSR ministrem zahraničních věcí.Stýkal se s představiteli všech států a byl v celém světě znám jako věrný bojovník za mír.Když zemřel president Masaryk,byl Dr.Beneš jednomyslně zvolen druhým presidentem.V druhé světové válce vedl Dr.Beneš náš zahraniční odboj v Londýně a burcoval svědomí světa proti násilí,které němci páchali na všech porobených národech.Když Rudá armáda osvobodila Československo,stanul Dr.Beneš opět v čele našeho státu a setrval zde jako president až do doby,kdy mu těžká choroba zabránila tento odpovědný úřad vykonávat.V Dr.Benešovi odešel Čechům a Slovákům jeden z předních bojovníků za svobodu obou národů.

pietní smuteční akt za zemřelého Dr.Edvarda Beneše byla u nás uspořádána ve středu dne 8.září 1948 v místním kostele,kde při večerní pobožnosti měl p.farář Martin Papež promluvu o zemřelém.Učitelka Věra Pehalová zazpívala Ave Maria a Anděl lásky.na housle ji doprovázel učitel Jan Holík,na varhany varhaník Jar.Novák.Pietní vzpomínka byla zakončena státní hymnou.

Nový president ČSR

Dne 14.června 1948 se konala na pražském hradě ve Vladislavském sále volba nového presidenta Československé republiky.byl jím manifestačním způsobem zvolen dosavadní ministerský předseda Klement Gottwald.

Jako člověk vyšlý z dělnického prostředí dobře poznal bídu a útisk pracujícího lidu.Veškerou svou práci proto zasvětil boji za práva a nový,lepší život tohoto lidu.Tento boj rozvinul zejména jako předseda KSČ za druhé světové války v Moskvě,kde organizoval také náš odboj proti německým okupantům.Po válce jako předseda vlády a tvůrce košického programu naší vlády vedl náš lid po nových cestách,až k historickému únoru 1948,kdy pracující lid převzal vládu do svých rukou a nastoupil novou cestu,cestu k socialismu v naší vlasti.

Sokolský slet v Praze

V červnu a červenci se konal v Praze XI.všesokolský slet.Této mohutné národní tělovýchovné manifestace zúčastnili se také příslušníci místní sokolské jednoty,a to jednak jako cvičící,jednak jako diváci.Na sletu bylo přítomno:12 žáků,12 žákyň,10 dorostenců,15 dorostenek.Ti všichni také na sletu cvičili.Členského sletu se zúčastnilo:13 cvičících mužů,25 necvičících,15 cvičících žen,7 necvičících.Celkem vyslala sokolská jednota na slet v Praze 109 svých příslušníků.Z nich všechno žactvo a dorost byli v nových slavnostních krojích a také 12 mužů a 15 žen mělo nové slavnostní sokolské kroje.

Od 1.října nastalo zlepšení v zásobování potravinami.Rolníci však byli současně vyzváni,aby náležitě plnili svou dodávkovou povinnost a den 2.října byl vyhlášen za den hromadných dodávek chlebového obilí,krmného obilí,masa,brambor,vajec i mléka.

Od září až do prosince řádila v naší obci spála,která se velmi rozšířila,takže mnoho dětí nechodilo do školy.Škola však uzavřena nebyla.

K vánočním svátkům připravilo ministerstvo výživy občanstvu příjemné překvapení v podobě vánočních balíčků,které se volně prodávaly ve všech potravinářských obchodech.V balíčcích byla krupičková mouka,hrozinky,máslo,čajové pečivo,rýže,rum,kakao, mandle, luštěniny a různé jiné,všem potřebné potraviny a poživatiny.Balíčky se prodávaly po 400,- a 600,- Kčs.

Firma baťa prodávala volně balíčky,ovšem s jiným obsahem.Byly v nich ponejvíce pánské ponožky a dámské punčochy.Po balíčcích byla velká poptávka,protože lidé si po dlouhé době mohli zase volně koupiti věci,které potřebovali.

První vánoční strom republiky v naší obci byl postaven péčí Československého svazu mládeže na našem náměstí a to o vánočních svátcích byl slavnostně osvětlen.Peněžité příspěvky odevzdané občany,MNV a různými organizacemi do pokladničky pod vánočním stromem byly věnovány dobročinným účelům.

Kulturní činnost

 • 1.ledna Josef Kubík Kristinka z myslivny,veselohra
 • 6.března Vzpomínková oslava 98.narozenin presidenta T.G.Masaryka a oslava slavných bojů u Bachmače a Sokolova.Lampionový průvod od školy na vrch Šibenici,kde byla zapálena vatra,projevy a recitace školních dětí.
 • 12.března Oldřich Dobovský Anděl z nebe,veselohra.Odpoledne pro děti veselohra Kulihráškova maminka.hrálo se v kině.
 • 15.března králové harmoniky – účinkovali hosté čsl.rozhlasu z Prahy
 • 21.března Jaroslav Kvapil Oblaka,hra
 • 31.března Společný poslech rozhlasu v hotelu,při kterém bylo vyslechnuto slavnostní prohlášení členů vlády a představitelů ČOS o sloučení všech tělovýchovných spolků se Sokolem.Tohoto poslechu zúčastnili se příslušníci Sokola,Orla,DTJ i Sportovního klubu.Tímto rozhodnutím vlády byla u nás opět sloučena veškerá tělovýchova,jak jsme se již o to v naší obci pokusili v roce 1946,jak jest zaznamenáno v této kronice.
 • 9.dubna O.Dubovský – K.Kosina Milion sem,milion tam,veselohra
 • 28.dubna přednáška Národní pojištění
 • 1.května oslava 1.máje.Průvod s hudbou od kina k pomníku padlých, položením věnce,pietní vzpomínka a odchod do Rájce na vlastní oslavu. večer v obecním hostinci Májová veselice.
 • 8.a9.května K.Lužánská pro lásku a svobodu,hra
 • 27.června pouťová veselice na sokolském hřišti
 • 14.a21.srpna letní karneval na sokolském hřišti
 • 29.srpna veřejné cvičení na sokolském hřišti všech složek sokolských
 • 8.září pietní smuteční tryzna za zemřelého presidenta Dr.Edvarda Beneše
 • 26.září Karel Piskoř Tulácké dobrodružství,fraška
 • 28.října oslava 30.výročí vzniku ČSR.Průvod od kina k pomníku padlých.
 • 31.října Josef Kajetán Tyl Paličova dcera,činohra
 • 6.listopadu oslava 31.výročí Velké ruské říjnové revoluce
 • 14.listopadu III.ročník lesního běhu Memoriál Al.Štěrbáčka
 • 27.listopadu oslava 52.narozenin presidenta Klementa Gottwalda
 • 15.prosince přednáška Ovocnictví v pětiletce
 • 25.a26.prosince Ladislav Stroupežnický Naši furianti,obraz české vesnice

Narození: Valterová Eva č.99,Řehůřek Ladislav č.42,Opatřil Jaroslav č.73,Ambrož František a Ambrož Jan č.231 dvojčata,Kalová Libuše č.114,Štoudková Marie č.145,Skácelová Jindřiška č.263,Štoudek Pavel č.260,Řezníčková Olga č.67,Plch Antonín č.125,Kopečná Marta č.244,Ptáčník Emil č.35,Přibyl Alois č.129,Beran Karel č.64,Burgrová Emilie č.239,Šmerda Jan č.16 Klemov,Smrčka Jan č.22 Klemov,Tarabová Miloslava č.3 Klemov, Pokorný Miroslav a Pokorná Marie dvojčata č. 80, Pokorný Bedřich č. 123, Štoudek Miroslav č. 175.

Zemřelí: Mátl Josef č.256 43 let,Staňková Justina č.16 69 let, Kraholec Jan č.82 60let,Valášek Karel č.60 79 let,Kočková Marie č.20 75 let,Tesař Metoděj č.154 76 let,Šafránková Marie č.72 73 let,Holíková Františka č.71 91 let,Kunc Josef č.185 66 let,Vítek Alois č.192 33 let, Kosová Marie č.143 74 let,Hrušková Růžena č.110 72 let,Svoboda Jaroslav č.192 ,Kos Jaroslav č.143 35 let,Kalík Josef č.24 Klemov 84 let.

Pohřeb Marie Šafránkové