Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část VI.

Pamětní kniha - část VI.

Předcházející část , Následující část

Rok 1934

Po velkých prosincových mrazích byla další zima v lednu a únoru docela mírná.Jaro bylo pěkné,slunné a teplé.Pohodlně se zaselo,stejně i řepa a brambory se dobře zasázely.Všechny stromy odkvetly již v dubnu.Počátkem května ještě trochu napršelo,ale pak již na dlouhou dobu byl konec všem dešťům.Sena bylo velmi málo,neboť tráva byla řídká a krátká a mnoho se jí zkrmilo v nedostatku píce na zeleno. Otavy nabyly žádné.jařiny,ovsy a ječmene uschly na stojatě.Úroda brambor a řepy byla dobrá,poněvadž oboje ještě včas dostaly vláhu.Mnoho škod na ovocných stromech způsobily puklice a mšice,většina ovoce suchem padla.Oba potoky Holešínka i Nešůrka vyschly,Svitava částečně,takže se ke Klemovu chodilo volně přes přejezd.také mnoho studní,zejména ve vyšších polohách vyschlo a vůbec o vodu byla potíž.Včelaři dopadli dobře,poněvadž snůška medu byla velmi dobrá.Dobře medovaly lípy,lesní květiny,listnaté stromy,jedle,cena medu klesla až na 10 Kč za 1kg. Koncem května byl noční mráz – 6 oC,který zničil bramborové natě, květiny i částečně zeleninu.Léto bylo parné,podzim neobyčejně teplý až do vánoc,za celý prosinec byl jen jeden noční mráz.Průměrná teplota v prosinci byla + 6 oC.Ozimy – žita a pšenice urostly tak,že se ještě na podzim požinovaly.Vyskytly se i případy,že některé stromy a keře kvetly podruhé v prosinci.

Devalvace

Ceny nemovitostí,ceny plodin,mzdy a příjmy dělnictva a úřednictva klesaly neustále již po řadu let,naproti tomu daně,pojistné,úroky, dluhy a jiné poplatky zůstávaly stejné,neměnily se,finanční zatížení občanstva stoupalo v té době,kdy ceny všeho klesaly.Zahraniční obchod vázl jednak pro celní hranice,jednak pro to,že naše průmyslové výroby byly pro cizinu drahé.Aby stát zastavil ustavičný pokles cen,aby zvýšil vývoz,aby vyrovnal kupní sílu čsl koruny na zahraničních trzích a doma,provedl zákonem ze dne 17.února 1934 devalvaci,jíž byl snížen zlatý obsah koruny ze 44,58 mg ryzího zlata na 37,15 mg.

Platilo-li se před devalvací za 100 Kč přibližně 15,22 švýcarských franků nebo 12,46 německých marek nebo 75,10 francouzských franků,platilo se po devalvaci za 100 Kč jen 12,90 švýcarských franků,10,35 německých marek,63,40 francouzských franků.Devalvace byla provedena tak,že krytí zlatého obsahu bylo sníženo o jednu šestinu.V Doubravici v době devalvace byly poměry takové: v roce 1925 stála míra dobré půdy 10 tisíc Kč,v době devalvace klesla na 5 až 6 tisíc.Dům,který stál v roce 1928 ještě 100 tisíc Kč,měl v roce 1934 již jen cenu 60 tisíc Kč a ještě na něj nebylo kupců.Žito,které stávalo více než 200 Kč za 1q, kleslo po žních v roce 1933 až na 55 Kč za 1q.Cena dobrého koně klesla z 12 tisíc na 4 tisíce.Po devalvaci se pokles cen zastavil,ač nenastal na domácích trzích žádný pronikavý posun v hospodářských číslech,ale zahraničnímu obchodu se nepomohlo,nastalo jen malé zvýšení vývozu.

Před domem č.51 v Plotcích byla zahrádka o výměře 30m2, v ní byl sklep.Zahrádka byla nevzhledná a překážela frekvenci.Na žádost majitele Františka Blažka rozhodla se obec zahrádku odkoupiti 1m2 za 10 Kč a zrušiti ji.Počátkem března letošního roku Josef Blažek,nájemce domu č.51 odklidil zahrádku a zbořil sklep.

Nová čtvrť u Spravedlnost,nazvaná ulicí 28.října byla neupravenou a neschůdnou.Ulice byla sice široká 18m,ale nebyla sjízdná v žádném směru,majitelé domů nemohli vjížděti na dvory,stoka pro odpadovou vodu vedla prostředkem ulice a v době podzimní a jarní se topila celá čtvrť v blátě.Ve schůzi obecního zastupitelstva ze dne 7.února 1934 bylo rozhodnuto na žádost občanů z ulice 28.října vozovku upraviti,rigoly vydlážditi a chodníky opatřiti obrubnicemi.36 občanů,většinou občanských stran,podalo protest proti úpravě uvedené ulice z toho důvodu,že úprava je drahá a že občané v ulici 28.října neplatí daní a přirážek.Okresní úřad protest zamítl a obec provedla úpravu ulice v dubnu a květnu 1934 podle návrhu a za dozoru Eduarda Kaly č.209.Vozovka byla upravena,rigoly vydlážděny kameny a chodníky opatřeny obrubnicemi,ač náklad na úpravu činil jen 5.853,- Kč. Celá čtvrť nabyla úplně jiného vzhledu a je nejlepší a nejzdravější částí Doubravice.

Okresní lékař Dr.Nezval nařídil při návštěvě Doubravice obci rybníček před domem č.96 na Soukopově náměstí buď upraviti nebo zavésti.Obec se rozhodla,že rybníček zaveze a nařídila tam skládati veškeren rum.Těsně před biřmováním byla práce se zavážením skončena,místo upraveno a vysázeno lipami.Rybníček měl v průměru asi 10m.

Na jaře 1934 koupil tak zvanou panskou cihelnu Jan Kocman, dosavadní nájemce obecního hostince.V dobách rozkvětu bývala cihelna důležitým průmyslovým podnikem v Doubravici,zaměstnávala více než 20lidí,většinou místních.V době sezony pracovali zde také po řadu let německé rodiny z Brodku u Konice.Cihelna doubravská bývala původně jednou z nejlepších cihelen v celém okolí a dodávala cihly i do Boskovic na stavbu gymnasia.Měla původně dvě pece,jedna z nich zanikla již před válkou,zůstala až do konce a byla rozbořena teprve Janem Kocmanem. Cihelna zašla ze dvou příčin: pro nedostatek cihlářské hlíny a pro drahou výrobu.Zařízení bylo zastaralé a výroba se nerentovala.Posledním mistrem cihlářským ve službách Salmových byl Tomáš Kocman.Na konec pronajal cihelnu Antonínu Juračkovi č.11 a Františku Kosovi č.64,kteří však v cihelně pozbyli veškeren kapitál a museli z cihelny v roce 1932 odejíti.Na to v roce 1934 prodal velkostatek cihelnu Janu Kocmanovi, který dal zbylou pec zbořiti,kůlny strhnouti a půdu upraviti na pole.Tak zanikla cihelna.

Názvy ulic

Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 15.listopadu 1932 bylo usneseno

na návrh Jana Sáňky č.202,aby ulice a náměstí v Doubravici byly úředně pojmenovány.Usnesení spalo až do jara 1934.Tehdy návrh byl oznámen okresnímu úřadu a v době předvelikonoční od 24.března do 1.dubna byly tabulky označující ulice vyvěšeny a přibity.Ze starých názvů byly podrženy: U chalupy,V Hamře,Na Rybníku,Na Horce,Dolní ulice,Plotky.

Nově byly pojmenovány: náměstí u kostela - Soukopovo náměstí,hlavní náměstí - náměstí Svobody,ulice z hlavního náměstí směrem ke Kuničkám - Havlíčkova ulice,bývalá Kozí ulice - Zahradní ulice,nová čtvrť u Spravedlnosti – ulice 28.října,náměstí u Podlouckých – Tyršovo náměstí,ulice směrem ke mlýnu – Sokolská ulice,ulice podle potoka Nešůrky od dělnického domu nahoru až k újezdské cestě – Hybešova ulice a ulice podle Nešůrky od Břouškových č.156 až za obecní dům (pazdernu) – U cihelny.

Biřmování

14.května 1934 přijel vlakem do Doubravice brněnský biskup Dr.Josef Kupka.byl to po letech opět český biskup,neboť oba jeho předchůdci Huyn a Klein byli Němci.Ze zastávky ho přivezl Jan jalový č.58.Před farou se shromáždili čelní věřící,školní mládež,hasiči a členové jednoty Orla. Biskupa nejdříve přivítal místní farář Josef Kuchta jménem celé farnosti,pak ředitel velkostatku Veselka jako zástupce patronátu, Karel Načas starosta za Doubravici a dále starostové Obory,Jabloňan,Újezda, Kuniček.

Božena Kalová,žačka 4.třídy a Jaromír Tesař,žák 2.třídy přivítali biskupa za žactvo doubravské školy.Biskup poděkoval milým způsobem, zdůraznil,že je zdejším krajanem(rodák z Černé Hory) a že Doubravici dobře zná.Pak udělil všem přítomným apoštolské požehnání.Druhý den 15.května sloužil biskup Dr.Kupka mši a prohlédl si kostel.Pak byla v kostele zkouška z náboženství dětí z přifařených obcí.Od 10 do 12 hodin navštívil místní školu,kde byla zkouška z náboženství dětí doubravských.Od 3 do 4 hodin odpoledne udělil biřmování 547 biřmovancům.Na druhý den odjel do Petrovic,Odtud přijel zase na noc do Doubravice a následující den visitoval farnost rájeckou.

Monopol

Ceny obilí klesaly již po řadu let ustavičně,takže žito např. kleslo po žních 1933 až na 55 Kč za 1q.Všechny pokusy zvýšit cenu obilí při svobodném obchodě selhaly a proto vládním nařízením ze dne 13.července 1934 vláda zavedla obilní monopol.Jím přestává obchod s obilím býti svobodným a stává se monopolem obilní společnosti.Ceny obilí ze sklizně 1934 byly stanoveny stupňovitě od srpna 1934 do června 1935 a činí u pšenice 157 Kč v srpnu, 158,80 v září, 160,60 v říjnu, 162,40 v listopadu, 164,20 v prosinci, 166 v lednu,167,80 v únoru, 169,60 v březnu, 171,40 v dubnu, 173,20 v květnu, 175 v červnu, u žita 119,50 v srpnu,každý následující měsíc o 1,50 Kč více až do 134,50 Kč v červnu 1935,u ječmene 125 Kč v srpnu a každý následující měsíc o 1,50 Kč více až do 135,50 v červnu 1935.

Pohřeb legionáře

23.července pohřben byl ruský legionář a četnický strážmistr ve výslužbě Josef Kala č.169 ve věku 38 let.Pohřbu se účastnili legionáři a četnictvo z nejbližšího okolí,vojenská hudba a čestná četa 10.pěšího pluku z Brna.Nad hrobem promluvil legionář Koukal,ředitel měšťanské školy v Rájci.

Lípa v Klemově

V sobotu 11.srpna o 4.hodině odpolední přihnala se od jihu bouře,spojená se smrští a krupobitím.Vichřice rozlomila v Klemově památnou lípu,stojící před domem Antonína Kříže č.1 a vrhla hlavní kmen na střechu uvedeného domu,kterou značně poškodila.Poraněn nebyl nikdo.Lípu odklízeli hasiči až do pozdních večerních hodin.Měla v průměru 1,70 m při zemi,byla dole úplně zdravá,ale ve výši 5 m byla dutá, což asi bylo příčinou její zkázy.Podle počítaných let ve dřevě byla asi 180 let stará,ale pravděpodobně starší.

Pronájem hostince

30.září 1934 odešel na vlastní žádost Jan Kocman z obecního hostince.Hostinec se tentokrát zadával ofertním řízením.Oferty podalo 6 uchazečů: J.Mokrý z Lažánek,Fr.Okáč z Doubravice č.84,Oldřich Jeřábek z Klemova č.12,Robert Štěpánek z Doubravice č.13,Alois Alexa z Brna a Fr.Podloučka z Ivanovic, rodák doubravský.Hostinec byl zadán Robertu Štěpánkovi za roční nájemné 6 tisíc Kč.proti rozhodnutí obecního zastupitelstva podal odvolání Fr.Okáč okresnímu úřadu,který rozhodnutí obecního zastupitelstva zrušil a nařídil ve věci nové hlasování. Obecní zastupitelstvo ve schůzi 20.října pronajalo obecní hostinec opět Robertu Štěpánkovi za 7 tisíc Kč a okresní úřad schválil toto usnesení.

Dům č.236

Josef Sedlák postavil na zahrádce,která do té doby patřila jeho tchýni Emilii Janíčkové č.108 domek,jehož stavbu provedl Tomáš Řehořek,mistr zednický v Doubravici.

Dům č.237

V ulici 28.října postavil na jaře nový domek Fr.Štoudek.Stavbu provedl Mikuláš Matula, stavitel v Blansku.Domek je postaven v dolině,je celý podsklepen,podezdívka je 4m vysoká.

Sokol

 • Na velikonoce pořádal Sokol divadlo.hrál se Radúz a Mahulena,slovenská pohádka od Julia Zeyera.
 • 15.července se konalo u Jeřábků v Klemově veřejné sokolské cvičení
 • 28.července hrálo se divadlo Paní ministrová
 • 25. a 26. prosince Arcikněz,hra o 3 jednáních od J.H.Týneckého

D.T.J.

 • 25.února Není v mlejně nad legraci,zpěvní hra od R. a Ad.Branalda
 • 18.listopadu Firma Piškot,Čaplín a spol.,veselohra od J.Baldy
 • 2.prosince O hospodářských a politických poměrech dneška, o pražských demonstracích promluvil Stan.Šulc z Brna

Orel

 • a 20.ledna Hříšnice,drama od Josefa Skružného
 • 4.března Páter Vojtěch,vesnický příběh, zdramatisovala B.Vodičková – Olšovská
 • 8.dubna Potkalo ji štěstí,obraz ze života podle povídky V.Kosmáka
 • 29.dubna Palackého třída č.27,veselohra od Fr.Šamberka
 • 29.července se konalo veřejné cvičení Orla u Jeřábků v Klemově
 • 13.října Noční manévry,hudba Emilián Starý
 • 28.října Pustina,drama od Branislava Nušiče
 • 25.listopadu Čí je ta dánská košilka,fraška o 3 jednáních
 • 25. a 26.prosince Macocha,drama z dávnověku Moravského Krasu

Jiné spolky

Místní osvětová komise konala 2 přednášky a sice: 7.března na téma První president čsl.republiky.Přednáška byla se světelnými obrazy a pořádal ji sbor učitelský.Druhá přednáška byla rovněž se světelnými obrazy na téma Plynová obrana v případě války.Přednášel univer.docent Dr.Okáč.

Mládež národně sociální konala 11.března oslavu narozenin presidenta Masaryka,Bedřicha Smetany a padesátiletí Národního divadla v Praze. Přednášel odborný učitel Tichý z Blanska.Dále byla hudební čísla,recitace, zpěvy,tance,obrazy a jednoaktovka.

Moravské lidové divadlo navštívilo Doubravici za vedení ředitele Marka 1.června,kdy hrálo v kině veselohru Na svatém kopečku a 8.června rovněž v kině veselohru Filmová hvězda.

V červenci se ustanovil v Doubravici nový sportovní klub S.K. Doubravice,který pořádal 22.července slavnost ve Štěpnici.Předsedou klubu byl zvolen Rudolf Kočvara č.16.

Svaz chovatelů vepřového dobytka konal kurs chovu vepřového dobytka za vedení inženýra Munka a Dr.Pařízka 21.února.Řečníci přednášeli za

 • o zvelebovací akci v chovu vepřů
 • o zpeněžování
 • o správném krmení
 • o stavbě vepřínů
 • o nakažlivých nemocech prasat

Zemřelí: Metoděj Svěrák 63 let č.62,Vincencie Bedáňová 82 let č.104,Marie Poláková 54 let č.124,Antonín Zezula 80 let č.103,Jan Kala 83 let č.209,Josef Kala 38 let č.169,Tomáš Kupka 60 let č.182,Antonín Řezníček 82 let č.79,Marie Kuběnová 69 let č101,Anna Zezulová 69 let č.24,Alois Bartoš 48 let č.201,Leopolda Bočková 73 let č.95, Františka Němcová 76 let č.3,Josef Stloukal 73 let č.83,Františka Tenorová 69 let č.8.V Klemově v roce 1933 a 1934 nezemřel nikdo.

Doubravickou obecní kroniku nechtěl nikdo psáti od převratu až do roku 1927.Ujal jsem se tedy tohoto úkolu v roce 1927 a napsal jsem počátek kroniky a události do roku 1921.V roce 1930 jsem zjistil,že opět nikdo nepokračoval v psaní pamětní knihy,proto jsem vypsal události do roku 1929,potom postupně události dalších let.Rokem 1934končím,jsem stále nemocen a žiji větší část roku mimo Doubravici.Podle přípisu okresního úřadu v Boskovicích ze dne 7.června 1935 č.j.18788/II/3 zjistila revise pamětní knihy v roce 1934,že nevyhovuji požadavku vlád. např. ze dne 9.června 1921 čís.211 Sb. z a nař.Členové letopisecké komise byli postupně starostové Leopold Kunc,Tomáš Kocman a Karel Nečas,dále dva občané ,rolník Jan Kopřiva a traťový řemeslník Vincenc Kašpárek.

Antonín Mach

 

Rok 1935

Události od 1.ledna 1935 až do 14.října 1936 jsem zapsal dle výpovědí členů letopisecké komise,neboť sám jsem v této době působil na obecní škole v Olomučanech a zápis do kroniky za tuto dobu nikdo nenapsal.

Jan Holík, učitel a obecní kronikář

První měsíc převládalo sněhové počasí,které trvalo do druhé poloviny měsíce února.Pak nastala obleva a již nezamrzlo.Počátkem března napadl ještě nový sníh,ale neudržel se.brzy zmizel a půda začala vysychat,takže se brzy započalo se setím.V posledním březnovém a prvním dubnovém týdnu přišly sněhové vánice a mraky,které jarní setí přerušily.Neměly však také dlouhého trvání,ale nastalo po nich chladné a vlhké počasí,které trvalo do poloviny června.Celkem možno říci,že jarní počasí neuspokojilo.

Počátkem léta byl velmi teplý a příznivý pro polní úrodu.Obilí pěkně dozrálo,takže v půli července již začaly žně.Za pěkného počasí se také všechno svezlo do stodol.Velká vedra až přes 30 o C,která pak přišla,uškodila zejména ovoci,které počalo padati se stromů.Také trávy a jeteliny suchem velmi utrpěly a neměly se vůbec k životu.27.srpna přišla bouře s lijákem a osvěžila tak celý kraj.Počátkem září se již konaly přípravy k podzimnímu setí a za celkem pěkného počasí se zaselo. Koncem října již zase panuje deštivé,vlhké a nevlídné počasí.

První sníh napadl 6.listopadu,ale neměl dlouhého trvání.Roztál a neobjevil se ani o vánocích,kdy byla obleva a blátivé počasí,které se udrželo až do konce prosince.

Úroda tohoto roku byla průměrná.Za obilí se platilo:1q pšenice 160 Kč,1q žita 120 Kč,1q ječmene 110 Kč,1q ovsa 90 Kč,1q kukuřice 130 Kč.

Včelařství letošního roku následkem nepříznivého počasí vykazovalo o 50% menší užitek jako minulého roku.

Volby

Ve dnech 19. a 26.května se konaly volby do okresního a zemského zastupitelstva a do poslanecké sněmovny a senátu.Jaký výsledek měly v naší obci patrno z následujícího.

Do poslanecké sněmovny a do senátu dne 19.května.

Poslanecká sněmovna: oprávněno 385 mužů,445 žen, celkem 830 voličů. Volilo 365 mužů,422 žen, celkem 788 voličů.Platných hlasů 781, neplatných 7.

Senát: oprávněno 348 mužů,379 žen, celkem 727.Volilo 327 mužů,359 žen, celkem 686 voličů.Platných hlasů 680,neplatných 6.

poslanecká sněmovna senát

 • republikánská 169 150
 • sociálně – demokratická 205 173
 • národně – socialistická 198 176
 • komunistická 11 9
 • lidová 134 115
 • 10.živnost. – obchod. 58 53
 • 15.fašisté – Gajda 2 3
 • 14.nár.sjedn. – úřed.zříz. 2 -
 • 16.nár.sjed. – Kramář 2 1

Do okresního a zemského zastupitelstva 26.května 1935.

Okresní zastupitelstvo: oprávněno 362 mužů,407 žen, celkem 769 voličů.
Volilo 354 mužů,385 žen, celkem 730 voličů.Platných hlasů 727,neplatných 3.
Zemské zastupitelstvo: oprávněno 368 mužů,404 žen, celkem 772 voličů.
Volilo 344 mužů,386 žen,celkem 730 voličů.Platných 725 hlasů,neplatných 5.

okresní zastupitelstvo zemské zastupitelstvo

 • republikánská 152 155
 • sociálně – demokratická 206 206
 • národně – socialistická 174 179
 • komunistická 5 3
 • lidová 119 117
 • 10.živnost. obchod. 49 45
 • 20.domkaři – dlužníci 1 -
 • 21.národ.sjedoc. – Kramář 3 3
 • 22.křesťan. – sociál. 17 16
 • 23.fašisté – Gajda 1 1

Sčítání ovocných stromů a keřů

Při provádění sčítání ovocných stromů a keřů v naší obci ke dni 1.května 1935 byl zjištěn tento stav jednotlivých druhů:

 • jabloní 3.167 slív 418
 • hrušní 956 ořechů 62
 • třešní 1.066 rybíz 1.346
 • višní 164 angrešt 546
 • švestek 2.483
 • meruněk 42 stromů celkem 8.366
 • broskví 8 keřů celkem 1.892

Občané věnují nyní svým zahrádkám a sadům zvýšenou péči a hodně ovocné stromy i keře vysazují.Doplňují se tak mezery způsobené sibiřskými mrazy v zimě 1928 – 29.

Sčítání drůbeže a vepřového dobytka

Sčítání drůbeže a vepřového dobytka bylo provedeno ke dni 1.července 1935 a zjištěn tento stav:

 • kohoutů 97 krocanů a krůt 99
 • slepic 1.932 perliček 1
 • kuřat 1.927 kanců 2
 • hus 575 prasnic 92
 • kachen 259 vepřů 44

Úprava parku před školou

Park před školou,jehož plot byl zvláště v chatrném stavu,byl letos znovu zřízen a opraven.Dřevěné sochy nahrazeny betonovými, drátěný plot zvýšen a opraven,akáty skáceny a vysazenylípy.Za pomník padlých vsazena smuteční vrba.Celková úprava provedena v rámci nouzových prací a vyžádala si nákladu 2.000 Kč.

Úprava cesty

Na náměstí Svobody,směrem od Obecního hostince do Havlíčkovy ulice byla upravena cesta a chodník zpevněn betonovými obrubnicemi,jež pořízeny na náklad majitelů domů.Po druhé straně cesty zřízena obruba z lomového kamene.Obrubnice byly také položeny k chodníku z náměstí Soukopova,přes náměstí Svobody,Dolní ulicí po levé straně,až k náměstí Tyršovu.Náklad hradili majitelé domů.

Přesídlení pošty

Poštovní úřad,který až doposud byl v domě p.hostinského R.Janků, přesídlil do nově upravené obecní budovy č.33.Tato budova byla k tomu účelu přizpůsobena,což si vyžádalo nákladu 10.000 Kč.Poštovní ředitelství přispělo částkou 5.000 Kč,druhou polovinu uhradila obec.Budova je pronajata na 20 let,za roční nájemné 600Kč.

Úprava obecního hostince

Sál obecního hostince byl rozšířen zrušením bytu hostinského,pro něhož byla upravena velká světnice v podkroví.Přestavbu prováděl zednický mistr Tomáš Řehořek z Doubravice.Vyžádala si nákladu celkem 42.000 Kč.Návrh na úpravu vypracoval Ed.Kala,stavební asistent č.209.

Nové lávky přes řeku Svitavu byly postaveny na místě starých,již velmi chatrných.Dřevo na lávky bylo z klemovského lesa a osada Klemov rovněž proplácela na ně obnos 6.500 Kč ze svých příjmů.Chodník, vedoucí od lávek k zastávce,byl rovněž upraven a po stranách vsazeny hlohy a 2 katalpy.

 

Hřiště sportovního klubu

Sportovní klub,který se v minulém roce nově ustavil,pronajal si z části od majitelů a z části od obce pozemky v trati Na mlýniskách a zřídil na nich fotbalové hřiště.

Sokol

 • 17.března Kašpárek a Náci,veselí čtveráci – pohádka od Fr.Baleje
 • 21. a 22.dubna Zavadilka vdává dceru,veselohra od K.Lužánské
 • 30.,31.srpna a 7.září Brandejsští dragouni,opereta od Kubína
 • 7.prosince Mikulášský večer,velká,veselá cesta Evropou.Napsal, sestavil a vybral Jan Holík ml.
 • 25. a 26. prosince Růže prérie,opereta od J.L.Doublebského

D.T.J.

 • 24.března Stíny minulosti,hra od Jiřího Baldy
 • 7.dubna pol.org.soc.dem. Ošetřování stromů přednášel insp. zahradní správy města Brna Fr.Kolesa
 • 14.dubna Tělocvičná besídka žactva a dorostu
 • 1.května Život vojenský,život veselý neb Amor ve vojenské uniformě
 • 7.července Den žactva a dorostu a oslava 25 letí Včely
 • 24.listopadu XIII. přikázání aneb Nebudeš nikdy strkati hlavy své kam nemáš,veselohra od J.Sedláčka a Č.Šlégla

Orel

 • 6.ledna Macocha,drama z dávnověku Mor.Krasu,napsal J.Únanov
 • 10.února Katolické ženy Z milosti na vlastním gruntě,obraz ze života
 • 10.března Evropa hoří,drama od Veselského
 • 21. a 22.dubna C.k.polní maršálek,fraška

Jiné spolky

 • Hospodářský spolek v Rájci 17.ledna O současných událostech v zemědělství.Přednáška se světelnými obrazy a filmem v kině.
 • O.S.H.Č 15.září Hudební festival na náměstí.Velký koncert několika kapel.Dirigent A.Trapl z Boskovic a R.Kočvara z Doubravice.

Zemřelí: Novotná Emilie 36 let č.40(v Holešíně),Mrázková Marie 58 let č.18,Kouřilová Františka 73 let č.10,Juračková Marie 31 let č.11, Řezníček Josef 86 let č.13,Nesrovnal Pavel 77 let č.121,Kuběna Antonín 71 let č.34,Kuncová Ludmila 52 let č.185,Volfová Julie 67 let č.92, Kuchtová Filomena 72 let č.91,Včelař Antonín 73 let č.49, Vlček František 79 let č.116,Boček Jan 84 let č.95,Valtrová Marie 29 let č.64,Mrázek František 75 let č.96,Okáč Antonín 66 let č.56,Strachoň Bedřich 68 let č.41,Benc Mořic 66 let č.64,Šaumanová Anna 68 let č.18,Řezníček Hugo 55 let č.61,Kříž Dominik 67 let č.15,Kalíková Květa 10 let č.22.

Pohřeb Květy Kalíkové