Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část II.

Pamětní kniha - část II.

Předchozí část , Následující část

Rok 1918

Převrat proveden byl v Praze a v městech 28.října.Do Doubravice první zprávu o převratě přivezl vlak,zvaný “pražák”,který měl plakát se slovy:” Ať žije Československá republika!” až 29.října ráno.Zpráva se rychle roznesla po obci,poštovní a staniční úřad v Rájci ji potvrdily.Nastal veliký ruch v obci.Lidé se shromažďovali a rokovali,jiní zdobili domy,selští hoši si zdobili i koně.Chlapci ze školy na popud učitelů odebrali sek trafice,aby sňali rakouského orla a odstranili i ostatní památky starého Rakouska,kterých ostatně bylo v obci málo.

První neděli listopadovou byla slavnostní oslava naší svobody,za přítomnosti zemského a říšského poslance Jana Filipínského.Ve slavnostním sezení obecního zastupitelstva dne 10.listopadu,učitel Antonín Fiala vřele uvítal nabytí naší národní samostatnosti.Současně do té doby úřadující první radní Josef Zezula odevzdal úřad starostenský starostovi Františku Kuncovi.

V létě a na podzim řádila v celém světě chřipková epidemie,provázená prudkým zánětem plic a kašláním krve.Nemoc byla tak prudká,že promeškáním jednoho dne choroba nutně končila smrtí.Je zajímavo,že si epidemie vybírala především lidi zdravé a silné.V Doubravici za příznaků této choroby zemřeli: Jana Navrátilová,Ludmila Sáňková a Marie Žemličková.

Rok 1919

Celkový ráz roku byl chladný,zejména jaro a léto,takže žně v Doubravici počali až v srpnu,ač jinak normálně počínají kolem 15.července.Prázdniny,které v tomto roce byly nově upraveny od 28.června do 31.srpna,museli býti prodlouženy do 15.září,poněvadž žně trvaly až do poloviny září.

V březnu od druhého do devátého byly staré rakouské bankovky kolkovány podle nařízení ministra financí Dr.Al.Rašína,a tím byla naše měna oddělena od měny maďarské,rakouské atd. a zachráněna,neboť znehodnocování měny v ostatních státech vzniklých na půdě bývalého Rakouska vedlo se tak daleko,že se počítalo jen na tisíce a miliony,kdežto u nás klesla měna jen asi na 1/10 původní hodnoty.Při okolkování byla asi jedna třetina peněz zadržena a teprve později po zaplacení daní a dávky z majetku lidem vrácena.

Tím,že bankovky naše neklesly tak hluboko jako v jiných státech,byly částečně zachráněny úspory,zejména starých lidí.nevýhoda kolkování byla(kolky vypadali jako poštovní známky),že se kolky daly lehce napodobiti,takže nakonec těžko bylo poznati má-li člověk bankovku s kolkem pravým či nepravým.

v červnu byly volby.Do obecního zastupitelstva byli zvoleni:Tomáš Kocman,Vincenc Kašpárek,Josef Král z Klemova,Josef Skřivan,František Zelený,Karel Mrázek,Anděloslav Novotný za stranu sociálně-demokratickou.Dále zvoleni byli:František Kunc č.85,Arnošt Okáč,Jan Kopřiva,Bedřich Sáňka,Leopold Kunc,Antonín Okáč za stranu agrární,za národní socialisty zvoleno byli:Vincenc Klimeš,Josef Král č.43,Ladislav Zezula a Rudolf Řezníček.starostou byl zvolen František Kunc.Náměstkem Vincenc Kašpárek.Do rady byli zvoleni:Leopold Kupka,Josef Skřivan,Jan Kopřiva a Ladislav Zezula.

Na památku 28.října za účasti obecního zastupitelstva a sdružených spolků odhalen byl prozatímní pomník padlých ve válce v sadě před školou.Po obou stranách pomníku bylo zasazeno po jedné lípě.Slavnostním řečníkem byl učitel Antonín Fiala.Boža Musilová recitovala oslavné básně,zazpívány byly hymny a vlastenecké písně.Pomník postavil Josef Král z Doubravice za přispění Jana Kuběny na návrh učitele Josefa Ryby.Slavnost se konala 10.října.Na konci slavnosti začal padati sníh a padal nepřetržitě celou noc,takže řepy a brambory namnoze dobývali se až v polovině listopadu,když sníh opět zmizel.také mnoho stromů se polámalo,poněvadž bylo ještě listí na stromech a sníh zůstával ve velkém množství na stromech viset.O dušičkách bylo velice málo lidí na hřbitově,protože byla velká nepohoda.

V červnu byly také dobrovolné sokolské odvody,poněvadž maďarští bolševici vpadli na Slovensko.Nedostavivší se neomluvení členové byli z jednoty sokolské vyloučeni.

3.prosince 1920 byl úkladně zavražděn Josef Zezula č.137,skladník potravního spolku “Vzájemnost-Včela”,čelný člen strany sociálně-demokratické,zakladatel potravního spolku,za války úřadující radní. Pachatelé dvorem a půdou do kuchyně a tam Josefa Zezulu ubili.Měl sečnou a střelnou ránu.Vražda zůstala neobjasněna.

V roce 1919 byl odhadnut veškeren majetek pro dávku z majetku.Obecní majetek byl takový:obecní hostinec č.32 cena 12.000,-Kč,dům č.33 cena 2.000,-Kč,dům č.134 cena 2.500,-Kč,dům č.167 cena 3.000,-Kč, 32,72 ha role cena 50.000,-Kč, 5,18 ha louky cena 9.500,-Kč, 0,14 ha zahrady cena 300,-Kč, 46,76 ha pastvin cena 9.000,-Kč, 7,81 ha lesa 2.500,-Kč, kmenové jmění 45,-Kč, pohledávky 167,-Kč,půjčka svobody 1.000,-Kč, kas.hotovost 200,-Kč.Celkem aktiva 92.212,-Kč.

Pasiva:Raifansenka 12.749,-Kč, sirotčí pokladna v Blansku 5.500,-Kč, Mor.agrární banka 8.607,-Kč.Celkem pasiva 26.856,-Kč,tedy čistá hodnota 65.356,-Kč.

Na vánoce sehrál kroužek div.ochotníků Tyl Osudný manévr,frašku od Archleba Luďka.

V roce 1919 byla Doubravice oddělena z rájeckého doručovatelského okrsku a zřízen zde nový poštovní úřad.Kancelář úřadu byla upravena v domě č.78.Prvním správcem úřadu byl Kučera František, z Rájce,listonošem byl Kuběna Antonín z Doubravice č.141.K novému poštovnímu úřadu přiděleny doručovací poštovní okrsky Holešín a Kuničky. / o poštovním úřadě dopsal Gottvald Karel,kronikář 1.února 1979 /.

Rok 1920

Rok byl celkem normální.V roce 1920 bylo dáno do pronájmu panské pole U šibenice a farské Za zmolou,Na panáčkové a Na Klemovsku.Sokol se účastnil v červnu sletu v Praze.V srpnu byl prodloužen pronájem obecních pozemků na tři roky bez dražby.

28.října bylo upsáno na 4.státní půjčku 15.500,-Kč na záchranu půjček rakouských.Peníze byly získány prodáním obecních polí u Kuniček.

Na podzim byla obec zamořena slintavkou a kulhavkou,jako nikdy před tím.Lidé nedbali předpisů,vodili dobytek na pastvu a tak nemoc zachvátila skoro všechny krávy a kozy v Doubravici.U Kouřilů č.29 a u Podloučkou č.28 padly krávy na tuto nemoc a byly na místě mrtvy.

Divadlo – kroužek divadelních ochotníků Tyl sehrál dvě divadla:

 • 16.dubna Trestanci na Špilberku
 • 26.prosince Chudý písničkář od R.Kucisla.

Zemřelí:Marie Krejsová 33,Frant.Sekaninová 152,Vincencie Kašpárková 35,Frant.Heinzová 49,Marie Sáňková 88,Josef Pilát 93,Anna Vlčková116, Marie Kocmanová 154,Viktor Konopáč 31,Anna Šestáková 28,Marie Kuběnová 134,Anna Stejskalová 102,Aloisie Zezulová 137,Vincencie Purčova 134,Josef Zezula 137,Josefa Kašpárková.

Rok 1921

První suchý rok.Oba potoky Nešorka i Holešínský potok úplně vyschly.Na Cyrila a Metoda přišel déšť,ale nic nepomohl.

Na jaře byly pronajaty obecní pastviny na tři roky.V červnu vyhořel horní mlýn.Požár vznikl v noci,jak nebylo zjištěno/14.6./.panská pšenice U spravedlnosti byla rozdělena mezi lid,takže lidu bylo velice pomoženo.

Úroda byla velmi dobrá,zejména jakost obilí.Tolik pšenice snad v Doubravici nikdy před tím nebylo.Na podzim se nemohlo síti,poněvadž bylo velmi sucho,co se brzy zaselo,vůbec nescházelo.nejlépe pochodili ti,kteří seli hodně pozdě.

22.října byla mobilisace několika ročníků poněvadž Karel,poslední císař rakouský odletěl ze Švýcarska letadlem do Maďarska,aby jako král maďarský snažil se znovu o vybudování Rakouska.Mnoho našich lidí se účastnilo se bojů na Slovensku.

21.prosince resignoval František Kunc jako starosta a úřadu se ujal Vincenc Kašpárek,náměstek starostův a úřadoval až do 17.května 1922.

Na vánoce sehrál kroužek divadelních ochotníků Tyl veselohru se zpěvy “Z českých mlýnů” od Karla Fořta,hudba od Emila Starého.

15.února 1921 bylo provedeno v Doubravici sčítání lidu a bylo napočteno v Doubravici:558 mužů,605 žen,dohromady 1163 obyvatel.

Všichni byli národnosti československé.Náboženství:1146 řím.kat.,12 česbratr..,2 pravoslavní,2 evang.ref.helvet.,1 bez vyznání = 1163.

Osm lidí neznalo čísti a psáti.Klemov:51 mužů,57 žen,dohromady 108 obyvatel,všichni Čechové a náboženství říms.kat.celkem bylo v Doubravici a Klemově napočteno 1271 lidí.

Sokol pořádal tyto přednášky a divadla:

 • 27.dubna O vývoji tělocviku
 • 20.května O vývoji tělocviku
 • 28.října promluvil ř.uč.Kyselák O významu 28.října,týž den byla provedena scéna: “Kde domov můj”.27.listopadu sehráli sokolové:
 • “Mučedník brixenský”,hra od Karase o Karlu Havlíčkovi a promluvil ř.uč.Kyselák.

D.T.J. byla založena 1.května 1912,znovu ustavena po převratě 2.února 1919.V roce 1921 přešla D.T.J. k federaci D.T.J.,ale týž rok 20.listopadu na mimořádné valné hromadě rozhodla se pro D.T.J./poměr hlasů 10:6/.

Přádala tato divadelní představení:

 • 13.března Třetí zvonění,veselohra od O.Štecha
 • 10.dubna Pardou,veselohra od Evžena Bartoše
 • 1.května Podzimní svítání od Karla Blažka
 • 5.června Sůl nad zlato,pohádka od V.B.Plumlovské
 • 24.července V bludišti života,drama od J.E.Šlechy
 • 25.září Slunce,drama od Jos.Lukavského
 • 31.října Vítězství lásky,obraz ze života od jana Černého
 • 4.prosince Ta naše Máňa,veselohra od J.Veltrubského

Orel – 27.listopadu počíná v Doubravici činnost tělocvičné jednoty Orel.Byla založena zdejším kaplanem J.Slavikem.S počátku členové pilně cvičili na faře a udržovali čilý styk s jednotou bořitovskou,ale po odchodu kaplana Slavíka činnost na čas ochabla.

Ceny obilí v roce 1921:

1q pšenice 386 Kč,1q žita 355 Kč,1q ječmene 347 Kč.1q kukuřice 400 Kč.1q ovsa 210 Kč.

Během roku zemřeli:Vincenc Vladík č.146,Anděla Vaňková č.66, Marie Zezulová č.6,Jos.Vladiková č.146,Jos.Horáková č.112, František Kouřil č.10, Marie Tesařová č.127, Frant.Novotná č.55, Vincencie Pivodová č.143, Josef Šauman č.158, Antonín Okáč č.56, Jan Kala č.77, Marie Zemandlová č.134, Marie Přikrylová č.132, Josef Čermák č.1, Vincencie Okáčová č.56, Josefa Kašpárková č.47.

Rok 1922

Druhý suchý rok.celé jaro a léto až do polovice července vůbec nepršelo.Potoky úplně vyschly.V potoce Nešorce od lesa vůbec nebylo vody.Všechny hlubiny byly prázdné,pokryté zahynulými raky,rybami a jinými vodními živočichy.lesy velice utrpěli,zejména stromy,stojíce na okraji lesů úplně uschly.V Doubravici byly postiženy lesy na Klemovsku nejvíce.Dobytek poklesl v ceně tak,že řezníci vodili za pár korun spousty dobytka s hor.Maso bylo laciné,jako nikdy před tím.

1.ledna hořelo v Klemově u Antonína Řehořka č.7.Shořelo obytné stavení,stodola,kůlna,chlévy a přilehlý domek č.8. také shořelo hospodářské zařízení s mlátičkou.Oheň vyšel asi o 13. hodině,a poněvadž byl silný vítr,snadno se rozšířil.jak vnikl,se nevyšetřilo.

12.července přišla odpoledne od západu velká bouře,spojená s průtrží mračen.v Klemovském potoce šla najednou voda o výšce 2m, na kopečku před křížem sebrala vůz,na němž bylo naloženo 350 cihel, a zanesla jej do řeky.Také všem hospodářům natekla voda do dvorů.V okolí nejtíže byla postižena obec Jestřebí.bouře byla provázena krupobitím.

26.listopadu koupila obec nový zvon umíráček,váha 22,15 kg, cena 950,- Kč.16.prosince pak poprvé se zvonilo novým poledníkem.Zvony koupili se z dobrovolných příspěvků,o něž se zasloužili kaplan Jan Slavík a Josef Skřivan.Zbytek se uhradil obec. přirážkami.Nový poledník váha 252 kg,cena 12.339,- Kč.Oba zvony od fy Heller v Brně.

V červnu a červenci byl opraven most na luka nákladem .....?

17.května byla doplňovací volba starosty,při níž byl za starostu zvolen Leopold Kunc.

Sokol

 • 15.února pořádal se kurs ruštiny,který vedl Rus Osrovský
 • 25.března přednášel prof.Žižka O Japonsku se světelnými obrazy
 • 4.listopadu přednášel prof.Žižka O francouzské revoluci se světelnými obrazy

D.T.J.

 • 5.února sehráli členové D.T.J. Potkalo ji štěstí,obraz ze života
 • 30.dubna Podvodnice,drama od Skružného
 • 10. a 17.září Hrobník a jeho dcera,obraz ze života od Ladislava Kukly.Touž hru sehráli doubravští členové D.T.J. v Bořitově a Černé Hoře.
 • 19.listopadu Vrah,drama od V.Radka

Během roku zemřeli: Terezie Šindelková č.63, Jan Kuběna č.63, Hedvika Kuběnová č.64, Frant.Tomka č.64, Antonín Vach č.126, Marie Sáňková č.140, Antonín Pokorný č.183, Antonie Machová č.52, Marie Kašpárková č.134, Jan Beránek č.105, František Mikulášek č.149, Josefa Filoušová č.150, Josef Gerhard č.64.