Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

 MYSLIVECKÉ  SDRUŽENÍ  DOUBRAVICE  NAD  SVITAVOU

Myslivost, ( provozování myslivosti pod vedením obecního honebního výboru ) v obci Doubravici a osadě Klemov, lze s určitostí, podle dochovaných písemných pramenů datovat z roku 1926 za uplynulý rok 1925. Jako fakt je třeba vzít v úvahu, že dne 22.4.1923 vznikla Československá myslivecká jednota, která měla na provozování myslivosti vliv.  Pan ANTONÍN JANÍČEK ( 1929 ), nestor doubravických myslivců, má k dispozici  „ ZÁPISNÍK OBEC. HONEBNÍHO VÝBORU V DOUBRAVICI „ nazvaný Paměti myslivosti obce Doubravice n.Svit. do státního převratu. Tento zápisník pan Janíček laskavě zapůjčil a zpracovatel těchto řádek se pokusil vybrat to podstatné o našich předcích a seznámit s mysliveckou historií širokou veřejnost.       

Zápisník MS.doc

Podle dochovaných historických pramenů právo lovu náleželo panovníkovi, posléze šlechtě a velkostatkářům. Doubravickou obecní honitbu měl v 19.století v nájmu kníže Salm z Rájce za 45 zl.r.m. Bohužel neznáme jméno pisatele těchto dobových řádek, ale pro úplnost uvádím, že:  Ku konci 19tého století bylo u nás tolik zvěře, že ohrožovala a poblíž lesa  úplně ničila polní úrodu. V lese pak okusovala mladé sazenice, které se podobaly keřům. Pisatel jako Desetiletý hoch napočítal za jedné večerní pochůzky se svým otcem od Stodoliska ke  kuničským polím po Vinohrádek 65 kusů,od Vinohrádku přes Písečník, Herous k Homole 56 kusů srnčího. Vymáhání škod na velkostatku bylo obtížné, proto byla snaha, aby honitba přešla pod správu obce a majitelů pozemků.

Vzpomíná se rolník Ladislav POTŮČEK z čísla 97, který roku 1899 jako zástupce obce uzavřel v Boskovicích se zástupci Rájeckého velkostatku dohodu a ten přenechal část honitby na levém břehu Svitavy obci.

Střílívalo se u obce  průměrně třicet kusů srnčího a přes sto osmdesát zajíců ročně.  

Rok 1900 byl prvním rokem osvobození od panského diktátu a obecní rada se správcem honitby panem Antonínem ŘEZNÍČKEM, mlynářem na „ Hamře „stanovila řád honitby a místním střelcům vypláceno zástřelné.

Škodná patřila střelci, rovněž najítá zašlá zvěř od honu.

Lovilo se nejvíce na čekání a s večerem bylo slyšet bouchání na všech stranách. Střelci byli vesměs rolníci : pan Ant.Řezníček, Frant.Tenora, Jakub Podloucký, Ant.Okáč, Arnošt Okáč, Rud.Šafránek, Frant. Macek ( Dlouhůj č.31 ), Frant. Jalový, Frant. Řezníček, který se zvláště honitbě věnoval a poctivě ji vedl. Později s přibýváním střelců hlásila se řevnivost což mělo za následek změny ve vedení honitby. Po Ant.Řezníčkovi byl to pan Frant.Řezníček,potom pan Frant. Tenora ,pan. Frant.Kopřiva, dále p.Ladislav Potůček, po něm p. Frant.Kunc a Arnošt Okáč.

Jako zvláštnost nutno se zmínit, že pan Robert Řezníček střelil úplně bílého srnce šesteráka.

Klemovský katastr patřil pod Černohorský velkostatek. A dle pověstí střelili při jednom honě v celém revíru tři zajíce. Bývalo prý tam mnoho pytláků.


Dne 26.ledna 1926 se ustanovuje honební výbor, který myslivost v katastru obce Doubravice řídí až do roku 1948. Předsedou honebního výboru je zvolen Alois Podloucký, od roku 1937 ho nahrazuje Jan Podloučka. Ve výboru obecního honebního výboru dále pracovali, Jan Jalový, Jan Kříž, Antonín Kala, František Zelený, Leopold Kunc, Norbert Sáňka, Eduard Sáňka, Vincenc Beránek, Vincenc Kašpárek, Rudolf Šafránek, Karel Skřivan, Josef Kalík, Engelbert Novotný a další.  Byly vytvořeny funkce jako například : pokladník, zapisovatel, prodavač zvěře, ( zde uváděn jako prodavatel ), ochránce honitby respektive obhájce zvěře, kontrolor střelené zvěře, který se musel společných honů zúčastňovat. Část honitby od holešínské cesty a hřbitova směrem k Rájci a u Kuniček  byl nadále pronajímán velkostatku  knížete Huga Salma za 150,- Kč ročně, později i za vyšší nájemné.  Zbytek honitby, uvádí se 416 ha, a dále od roku 1925 výměra 2 174 mír, která do roku 1939 kolísala až na sumu 3 554 mír, které byly pronajaty podnájemci z místních střelců.  Od roku 1925 do 1933 byl podnájemcem Leopold Kunc. Od roku 1933 do 1945 to byl Tomáš Kocman a od roku 1945 Antonín Řezníček za kroužek místních střelců.
Mezi střelce patřili Hugo Řezníček, Karel Mičke, Rudolf Kočvara, Alois Podloucký, Jaroslav Podloucký, Oldřich Jeřábek, Antonín Řezníček, Josef Zelený, Ondřej Kocman, František Okáč, František Mrázek, Vincenc Kašpárek a v neposlední řadě i doubravický farář pan Josef Kuchta. Část střelců byla pověřena pořádáním a řízením společných honů.
S nostalgií musíme konstatovat, že uvedená jména v současné době nefigurují u doubravické myslivosti a část jich můžeme  najít pouze na hřbitovních pomnících.

Jako důkaz předkládám průkaz člena Československé myslivecké jednoty pana Rudolfa KOČVARY, z roku 1935, který bydlel na náměstí Svobody, č.p. 16.               

Klikněte zde                      Klikněte zde        Lovecký lístek Josef Král.doc

Ulovená zvěř byla odprodávána dle cen zjišťovaných v Brně a byla vždy nižší. Upřednostňováni byly místní zájemci. Stržené finanční prostředky sloužily k provozu honebního společenství a každoročně se majitelům pozemků vyplácela náhrada škod způsobených zvěří, která se však za vzpomínané období pohybovala ve výši 0,80 až 2,00 Kč za jednu míru. ( 1 míra je asi 20 arů, tzn. 1 ha je asi 5 mír ). Do roku 1928 bylo pánům střelcům vyplácené zástřelné ve výši : za 1 srnce  10,- Kč, za 1 zajíce 2,- Kč, za 1 bažanta 2,- Kč, za 1 koroptev 1,- Kč.

 

 

Množství střelené zvěře

 

   Rok

   Zajíců

 Koroptví

 Bažantů

    Srnců

    Cena

  1925

      97

    123

      17

nezjištěno

    2 776,40

  1926

   112

      86

      17

       5

    3 194,65

  1927

   132

    110

      79

       6

    4 494,40

  1928

     74

    132

      44

       3

    2 923,50

  1929

     60

      49

      36

       2

    2 293,00

  1930

   115

    215

      41

       5

    4 368,60

  1931

     62

    289

      52

       2   

    3 151,00

  1932

   116

    319

      75

       7

    3 849,00

  1933

 

 

 

       4

    5 421,50

  1934

 

 

 

       3

    4 464,10

  1935

   138

    221

    180

       6

    4 526,50

  1936

   200

    166

    207

       6

    4 783,00

  1937

     78

    195

   124

       5

    3 754,60

  1938

   142

    147

   181

       6

 

  1939

   204

    163

   274

       9

 

  1946

     76

      24

     29

       3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

19 zajíců,1 bažant, 28 srnčí, 12 černá, 2 mufloni,26 kachna divoká

1994

31 zajíců, 13 bažantů, 18 srnčí, 1 muflon, 42 kachna divoká

1915         53 zajíců, 124 koroptví,7 bažantů, 12 srnců, cena 510,56

1918         34 zajíců, 9 koroptví, 15 bažantů, 7 srnců, cena 625,20

1948         28 zajíců, 28 bažantů, 6 srnců + 179 králíků

V roce 2009 se podařilo zajistit další písemné dobové dokumenty, které posunují doubravickou myslivost až do roku 1900, respektive 1915 a 1918. Jedná se o tyto písemnosti :

 1. Lovecký lístek pana Josefa Krále z Klemova, vydaný 27.7,1900

 2. Úlovky a finanční rekapitulace z roku 1915

 3. Rozpočet honebních peněz obce Doubravice za rok 1915

 4. Výkaz střelené zvěře v r. 1918

 5. Výkaz o prodeji zvěře z obecní honitby v r. 1918

 6. Výsledky honů z let 1948 / 1949

 7. Finanční rekapitulace za rok 1950

Jako zajímavost lze uvést zápisy z hospodářského deníku pravděpodobně pana Antonína Kříže, sedláka z Klemova, které mají vztah k myslivosti :

3.8. 1907 ( sobota )   Sekli jsme ječmen na Štěrchnaté požrán od zajíců byl mnoho

8.10. 1908 ( čtvrtek ) Tenora, Dobeš a Mičke honci postřelení

Honitba v roce 1915 , respektive od převodu na obecní honební společenství v roce 1900, měla rozlohu asi 403 ha, což bylo 715 jiter. Výplata nájemného se vyplácela na jitra a sáhy čtvereční.

1 jitro  =  5755 m² =  57,55 arů =  0,5755 ha

1 jitro  =  1600 sáhů čtverečních, 1 sáh čtvereční  =  3,6 m²

Všechny peníze utržené za prodej zvěřiny byly vyplaceny na nájem majitelům pozemků.

V uvedeném roce 1915 se vyplatilo 160 majitelům pozemků z Doubravice, Holešína a Kuniček celkem 416 korun a 64 haléřů. Na 1 jitro se vyplácelo 60 haléřů ( což odpovídá asi 1,- koruně na 1 hektar ).

V roce 1918 se vyplácelo střelcům zástřelné :

Za srnce 5,- korun , za zajíce, koroptev a bažanta 80 haléřů.              

Další autentické zápisy z tohoto období jsou uvedeny následně: 

Originál zápisy obecního honebního výboru 

Po roce 1948 s nástupem komunistů do čela státu se změnila také myslivost. Lovecké lístky a nosit zbraň mohli převážně členové KSČ a jen málo nestraníků. Mnozí museli pro svůj nesouhlas s vládou KSČ a nevydání loveckého lístku úřady myslivosti zanechat. V letech 1949 - 50 se v Doubravici začalo zakládat JZD a tak kdo chtěl u nás myslivost provozovat, musel vstoupit jako člen do JZD.
V té době měla honitba výměru 511 ha a bylo 12 střelců. Stavy zvěře drobné a srnčí se v průběhu let různily. V té době byly neúnosné stavy divokých králíků, zejména na Záhoří a V kameňáku, kde páchali velké škody. Myxomatoza, králičí nemoc, byla během dvou roků příčinou jejich úplného vyhynutí.


V roce 1971 se připojilo MS Holešín a přistoupilo 5 jeho členů. Výměra se zvětšila asi o 150 ha.


V roce 1972 byl uloven v honitbě první divočák ( prase divoké ) o váze asi 80 kg lovcem panem Antonínem Janíčkem st.


V roce 1974 byly pro myslivost velmi příznivé podmínky a stavy drobné zvěře kulminovaly. Podařilo se ulovit přes 700 bažantů a 600 zajíců, což se v Doubravické honitbě nikdy neslovilo.  Od těch dob stavy drobné zvěře rychle klesaly. Hospodaření JZD na velkých celcích, nadměrné používání umělých hnojiv a chemizace, velkozáběrová mechanizace jsou příčinou soustavného ničení, hubení a mrzačení drobné a srnčí zvěře. Úplně vymizela koroptev. Pro udržení bažantů v honitbě byla vybudována odchovna bažantů s vypouštěcí voliérou. Vynaložené náklady však neodpovídaly předpokládaným výsledkům a tak se od odchovu bažantů upustilo. Odchovna se v současné době rekonstruuje na mysliveckou klubovnu.


V roce 1978 se v celé republice prováděly úpravy hranic honiteb a jejich slučování. Nadělalo to hodně zlé vůle. MS Doubravice ztratilo 450 ha honitby, převážně na Klemovsku, Šidlůvky, Záhoří, Kameňák, ale v důsledku se zvětšilo na 2 500 ha a počet členů narostl na počet 45. Přibylo část revírů obcí Rájec, Kuničky, Újezd a Lhota Rapotina. Jak praví pamětník : " To byl revír, to byla myslivost. "


V roce 1984 bylo zakoupeno 11 kusů muflonů a byl založen jejich chov v honitbě. Po pětileté cílevědomé péči byl uloven první muflon lovcem panem Josefem Novotným st.  


SOUČASNOST

Po roce 1989,navrácením majetků v restitucích, přijetím nového zákona o myslivosti, vzniklo v roce 1992  Myslivecké sdružení Doubravice nad Svitavou na katastru těchto obcí : Doubravice nad Svitavou a osada Klemov, Holešín a Kuničky v celkové výměře 1122 ha. Součástí honitby je i řeka Svitava. V roce 2003 byla tato honitba opětovně uznána na dalších 10 roků.

 

V současné době má MS 25 členů, které řídí pětičlenný výbor a tříčlenná revizní komise. 

předseda                                          Ing. Aleš Pernica
místopředseda                                        Jan Vladík
myslivecký hospodář                               Pavel Burian
finanční referent                                      Robert Urbánek ml.
jednatel                                                    Martin Alexa
předseda revizní komise                          Emil Lejska

 

Na dodržování zákonů a ochranu zvěře dohlíží tříčlenná myslivecká stráž, v současné době  je to Jaroslav Nedoma a Robert Urbánek ml.

Nejstaršími členy pan Josef  Popelář, 80 roků a pan Antonín Janíček, 76 roků.

Myslivecké sdružení má k výkonu práva myslivosti k dispozici lovecky upotřebitelné psy.  Jsou to  :  5  ohařů  ( 3 x irský setr, 2 x pointr ), 3 norníci  ( 2 x jezevčík drsnosrstý, 1 x velšteriér ).

     V honitbě se vyskytuje zvěř srnčí ( srnec obecný ), černá ( prase divoké ),  ze sousední honitby migruje zvěř mufloní ( muflon ) a výjimečně zvěř vysoká ( jelen lesní ) . I když v současné době došlo ke snížení stavů zvěře drobné, můžeme se setkat i se zajícem polním, králíkem divokým, bažantem obecným, koroptví polní a holubem hřivnáčem. Na řece Svitavě žije kachna divoká. Kromě toho se v honitbě vyskytuje i zvěř dravá a dravci. Můžeme se setkat s liškou obecnou, jezevcem lesním, kunou skalní a lesní, z dravců zejména s kánětem lesním, jestřábem, poštolkou, motáky a sovami.
Kromě zde uvedených se v honitbě vyskytuje ještě řada dalších živočichů, které nejsou zahrnuti pod pojem zvěř. Jedná se o drobné šelmy, hlodavce a zpěvné ptactvo. Jako zajímavost uvádím, že pozorný a opatrný návštěvník se může potkat i s ledňáčkem, který zde hnízdí.

PÉČE O ZVĚŘ

Každý člen MS má přiděleno krmné zařízení ( krmelec ). V letním období se na dobu nouze a strádání připravuje zásoba krmiva, zejména různé druhy obilí,  seno a letnina. U každého krmelce je solný liz se zásobou soli.

Krmelec se zásobníkem a se solníkem v Šidlůvkách.

Krmelec se zásobníkem a se solníkem v Šidlůvkách.

 

Krmelec se zásobníkem v Prvním Boří.

Krmelec se zásobníkem v Prvním Boří.

Majitelé loveckých psů v době v době sklizně pícnin provádí plašení zvěře ze sklízených ploch, aby nedocházelo k jejím ztrátám. Už 10 roků se provádí orální vakcinace lišek proti vzteklině.

V nedaleké minulosti MS na odchovně produkovalo bažantí zvěř, která se vypouštěla do volné přírody. Efektivnost tohoto chovu byla však nízká, a proto se od tohoto způsobu upustilo.
Výbor MS zabezpečuje brigádnickou činnost, která je zdrojem příjmů pro provoz sdružení. V současné době se rekonstruuje odchovna na mysliveckou klubovnu, kde se budou moci pořádat myslivecké, ale i jiné akce, například schůze, osvětové akce pro veřejnost k udržování mysliveckých tradic,  poslední leče a podobně.

Kromě brigádnické činnosti se na provozu MS podílí i řada místních podnikatelů a sponzorů i z řad členů myslivců, kteří různou formou podporují činnost MS, zejména v péči o zvěř v době strádání.

SPOLKOVÁ ČINNOST

Výbor MS zpravidla jedenkrát měsíčně zasedá a řídí činnost sdružení. Podle potřeby, jedenkrát za dva měsíce probíhá členská schůze. Jedenkrát ročně, v jarních měsících je výroční členská schůze, která komplexně zhodnotí uplynulý rok a vytyčí nové úkoly do budoucna. Těchto akcí se zpravidla zúčastňují i čestní členové MS.
V obci Doubravice, naproti Obecnímu úřadu, je informační nástěnka,pravidelně obměňována, kde je laická veřejnost informována o mysliveckém dění. 
Stává se jistou tradicí, že před zahájením lovu spárkaté zvěře pořádá výbor mysliveckého sdružení prověrku přesnosti kulových zbraní na střelnici. Vloni se také konal 1.ročník přeboru o putovní pohár ve střelbě na asfaltové holuby, které vyhrál pan Gustav Zvejška, letošním vítězem byl pan Radomil Němec. Dále proběhla soutěž ve střelbě z kulových zbraní, jejímž vítězem se stal Ing. Karel Staněk. 
Záslužnou činností byla i práce s mladými ochránci přírody,kteří se při vedení členy MS vychovávali ke kladnému vztahu k přírodě, její ochraně a myslivosti. V roce 1993 se umístili v soutěži o Zlatou srnčí trofej na 2.místě. Snahou MS je tuto aktivitu obnovit a opět zřídit a vést kroužek mladých myslivců a ochránců přírody.

2003

 V roce 2003 byla obnovena smlouva mezi Honebním společenstvím Doubravice a mysliveckým sdružením Doubravice nad Svitavou. Na dobu od 1.4. 2003 do 31.3. 2013. Nájem na 1 hektar je 10,- Kč ročně. Je nutno za členy MS přednostně přijímat majitele pozemků.

Honitba Mysliveckého sdružení je na katastru 4 obcí – Doubravice, Klemov, Kuničky a Holešín.

Ze sdružení odešli 2 členové, Sehnal a Jílek.

Zasloužilí členové Josef Zezula a Eduard Vajgant se stali čestnými členy MS.

V roce 2002 bylo uloveno :             21 ks srnčí zvěře

                                                           3 ks mufloní

                                                          38 ks černé zvěře

Byly pořádány 4 hony, z toho jeden na kachny na řece Svitavě, kde byly uloveny celkem 53 kachny. Na třech zbývajících honech na zvěř drobnou se ulovili 2 zajíci a vypuštění bažanti.

O mysliveckou nástěnku se vzorně starali pánové Antonín Janíček a Jan Dvořáček.

 2004

 V roce 2004 mělo MS 21 členů a jednoho čekatele členství.

Čestným členem se stal  pan Jan Dvořáček.

V roce 2003 bylo uloveno :               20 ks srnčí zvěře

                                                             4 ks mufloní

                                                           16 ks černé zvěře 

Byly pořádány 3 hony na drobnou zvěř. Tyto hony patří k vyvrcholením lovecké sezony, kam se zve i řada loveckých hostů. Na honech se ulovili 2 zajíci, 40 kachen a 119 bažantů, převážně vysazených.

Při přezkoušení přesnosti zbraní se stal  vítězem brokových střeleb pan Gustav Zvejška.

 2005

 V roce 2005 odešel ze sdružení Antonín Křenek z Kuniček.  V prosinci  téhož roku  nás postihla smutná událost, ve věku 80 let zemřel dlouholetý člen  MS pan Antonín Popelář z Kuniček. Čest jeho památce.

Jan Vladík, Robert Urbánek, Martin Alexa a Ing. Aleš Pernica úspěšně složili zkoušky na mysliveckého hospodáře.

V roce 2004 bylo uloveno :                19 ks srnčí zvěře ( 6 ks úhyn )

                                                              1 muflon

                                                              29 ks černé zvěře

 Na honech na drobnou zvěř byli uloveni 3 zajíci, 47 kachen a většina vypuštěných bažantů.

Na členské schůzi v měsíci květnu 2005 se členská základna rozhodla, že bude zahájena rekonstrukce odchovny na mysliveckou klubovnu s veškerým zázemím. Společnská místnost s barem a sociálním zařízením, kuchyně, sklady a pod. Nesmírným úsilím všech členů včetně finančních dotací ( každý člen složil 3 000,- Kč ), a sponzorských darů se dílo podařilo a už na podzim po prvním říjnovém honu zde proběhla poslední leč. Tím definitivně skončily poslední leče v místních pohostinstvích.

Brokové střelby v květnu vyhrál Radek Němec, druhý byi Robert Urbánek ml a Michal Hepp, třetí Ing. Karel Staněk.

Kulové střelby vyhrál Ing. Karel Staněk.

 2006

 V roce 2006 mělo MS Doubravice 21 členů, za čekatele členství byl přijat Milan Dvořáček z kuniček.

Mysliveckým řádem byli vyznamenáni : Ing. Aleš Pernica, MUDr. Jiří Hepp, Robert Urbánek st.

V honitbě se zabudovali 2 dotované umělé nory na tlumení škodné zvěře.

V roce 2005 se ulovilo :                         17 ks srnčí zvěře

                                                                29 ks černé zvěře

                                                                48 kachen

Byly pořádány 4 hony na drobnou zvěř.

V červenci se uspořádalo na Myslivně  posezení pro myslivce a honce s rodinnými příslušníky, kde se podávalo pečené prasátko.

Bylo započato s druhou etapou rekonstrukce odchovny. Postavilo se závětří s chodbou, vyměnili okapy a opravil sklep.

Brokové střelby vyhrál Jan Vladík, na 2. a 3. místě se umístili Ing. Karel Staněk a  Radek Němec, na 4 místě Robert Urbánek ml.

Kulové střelby vyhrál Ing. Karel Staněk, 2. Pavel Burian, 3. Jan Vladík.

 2007

 V srpnu tohoto roku más opět postihla smutná událost, z našich řad odešel ve věku 76 let dlouholetý člen Mysliveckého sdružení pan Jan Dvořáček. Čest jeho památce.

Za adepta členství ve sdružení byl přijat Roman Kala.

Byla provedena třetí etapa rekonstrukce odchovny, vlastně už klubovny Myslivny. Jednalo se o rozšíření kuchyně.

Probíhala intenzivní ochrana zemědělských kultur před černou zvěří. V létě proběhlo myslivecké odpoledne pro myslivce, honce a rodinné příslušníky. Akce se vydařila.

Do sdružení přibili i dva lovečtí psi. Pan Gustav Zvejška chová pointra CLEO, pan Milan Dvořáček výmarského ohaře krátkoststého jménem BEN.

O mysliveckou nástěnku se začal starat Ing. Karel Staněk.Byly zavedeny internetové stránky Mysliveského sdružení na stránkách městyse Doubravice nad Svitavou.

 

V roce 2006 se ulovilo :                       17 ks srnčí zvěře

                                                               1 muflon

                                                               6 ks černé zvěře

Brokové střelby vyhrál Jan Vladík, 2. Gustav Zvejška,  3. Jaroslav Nedoma.

Kulové střelby vyhrál Gustav Zvejška, 2. Milan Dvořáček, 3. Emil Lejska.

 2008

 V roce 2008 mělo myslivecké sdružení 19 členů, jednoho čekatele členství Rostislava Štolpu a jednoho adepta Romana Kalu, který byl v průběhu roku přijat za čekatele členství.

Na výroční schůzi v březnu byl zvolen nový výbor, který by měl řídit Myslivecké sdružení příštích 5 let :

předseda :                                     Michal HEPP

místopředseda :                            Robert URBÁNEK ml.

myslivecký hospodář :                 Ing. Aleš PERNICA

pokladník :                                   Milan DVOŘÁČEK

jednatel :                                      Gustav ZVEJŠKA

 

revizní komise :           Emil LEJSKA, Radomil NĚMEC, Martin ALEXA

 

Dlouhodobě neuspokojivý je stav drobné zvěře. V roce 2004, 2005 byly přívalové deště, zmizel bažant a koroptev, v roce 2005 a 2006 tuhé zimy a špatné počasí na jaře. Přesto prokazatelně vyhnízdily 2 páry koroptví na poli U chalupy.

Výmarský ohař krátkosrstý BEN, vůdce Milan Dvořáček, složil všestrané zkoušky.

Pro širokou veřejnost se v březnu zorganizovala zabijačka.

Zájemci, plný autobus, jeli v květnu  na ochutnávku vína do Přítluk na Jižní Moravě.

V červenci proběhlo opět na Myslivně letní posezení myslivců a stálých honců s manželkami.

V září se uskutečnily zvěřinové hody spojené se střeleckým dnem ze vzduchových zbraní.

Byly pořádány 4 hony na drobnou zvěř, na kachnu divokou, bažanta kohouta a zajíce.

V roce 2007 se ulovilo :                      22 ks srnčí zvěře

                                                            14 ks černé zvěře

Brokové střelby vyhrál kdo jiný než Jan Vladík, 2. Rostislav Štolpa, 3. Milan Dvořáček, Gustav Zvejška.

Kulové střelby vyhrál Milan Dvořáček, 2. Robert Urbánek ml., 3. Jaroslav Nedoma, Rostislav Štolpa, Ing. Aleš Pernica.

 2009

 V roce 2009 byli přijati za členy Mysliveckého sdružení dva čekatelé Rostislav Štolpa a Roman Kala. Sdružení má 21 členů.

 Akce pro širokou veřejnost a myslivce :

Leden -  tradiční myslivecký ples s bohatou tombolou a zvěřinovými specialitami

Březen - zabijačka s prodejem zabijačkových pochoutek

Květen - ochutnávka vín v Přítlukách

Červen - posezezení myslivců a stálých honců s manželkami a rodinnými příslušníky

Říjen -  zvěřinové hody a střelecký den ze vzduchových zbraní

 Bylo vypuštěno asi 80 ks kachen divokých, 30 ks na rybník pod Kuničkami a 50 ks na řeku Svitavu.

Byly pořádány 3 hony na drobnou zvěř a jedna naháňka na černou zvěř.

V lokalitě mezi mlýnem Hamr a U chalupy na řece Svitavě byl zjištěn výskyt bobra evropského. Svědčí o tom pobytové znaky, typickým způsobem poražené stromy.

 V roce 2009 se ulovilo :                             srnčí zvěře

                                                                    černé zvěře                                                                         

 Myslivecké sdružené Doubravice nad Svitavou se může opět po několika letech pochlubit medailovou trofejí srnce obecného. Dlouholetý člen Ing. Jiří Kalous ulovil srnce s bodovou hodnotou 107,90 bodů CIC, za což mu náleží bronzová medaile.

 Brokové střelby vyhrál Rostislav Štolpa, 2. Jan Vladík, 3. Michal Hepp.

Kulové střelby vyhrál Pavel Burian, 2. Ing. Karel Staněk, 3. Gustav Zvejška.

 2010

 Myslivecké sdružení má 20 členů.

V listopadu odešel z našich řad Ing. Jiří Kalous z Brna. Byl to předposlední Mohykán z řady přespolních myslivců. Čest jeho památce.

 Trvale je plněn jeden z hlavních cílů propagace myslivosti na veřejnosti pořádáním akcí pro občany a zájemce, ale i myslivce a rodinné příslušníky. Na plese 9.1. 2010 bylo v tombole 284 hodnotných cen, více jak třetina byla ve formě zvěřiny. Na zvěřinových hodech se podávalo 7 chodů zvěřinových specialit, velký úspěch měla vzduchovková střelnice.

V letošním roce se počítá s pokračováním zvelebování okolí myslivecké klubovny.

 MUDr. Jiří Hepp a Ing. Aleš Pernica byli popřát panu Josefu Zezulovi, dlouholetému předsedovi MS, k narozeninám. Pavel Burian a Gustav Zvejška navštívili pana Antonína Janíčka v LDN Černá Hora s mysliveckou zdravicí.

Zasloužilému členovi a dlouholetému funkcionáři ČMMJ MUDr. Jiřímu Heppovi předal JUDr. Jiří KŠICA, předseda OMS Blansko Čestné uznání s odznakem.

 Byly pořádány 2 hony na kachny, 3 hony na drobnou zvěř spojené s naháňkou na černou a večerní tahy na kachny.  Kromě jiného se na nich ulovili 5 divočáků, 10 zajíců, 14 kachen a 1 liška. Nelovil se bažant, protože klesl pod normované stavy.

Celkové počty ulovené zvěře za rok 2010 jsou tajné. Podařilo se nám však zjistit že se kromě jiného celkem ulovilo 56 ks černé zvěře a 25 ks srnčí.

Byla ukončena spolupráce s honci dřívějšího data narození, jako např. Jan Vladík st, Jan Buš, Josef Vašíček  apod. protože předseda a myslivecký hospodář nebyly spokojeni s jejich činností při honech. 

 Byly získány historické dokumenty o činnosti a hospodaření Honebního společenství z let 1915 a 1918. Jako raritu můžeme uvést Lovecký lístek pana Josefa Krále z Klemova z 27.7. 1900.

 Brokové střelby vyhrál Rostislav Štolpa, 2. Jan Vladík ( o prsa – o jeden holub ), 3. Michal Hepp

Kulové střelby vyhrál Michal Hepp, 2. Pavel Burian, 3. Rostislav Štolpa ( 1. a 2. měli stejný nástřel 24 bodů, doposud není známo co rozhodlo o vítězi ).

 2011

 Myslivecké sdružení má 20 členů.

Na mysliveckém plese poprvé zazněla skladba „ MYSLIVECKÁ „ kterou pro doubravické myslivce složil místní skladatel pan Josef Přibyl.

22.ledna oslavil na Myslivně významné jubileum 60 let Emil Lejska.

12.11. byl do řad myslivců řádně přijat myslivecký čekatel Karel Láník z Doubravice.

 Velkým problémem v těchto létech je předcházení škod na zemědělských kulturách páchaných většinou přemnoženou černou zvěří. Bohužel letos se na škodách museli podílet i členové mysliveckého sdružení formou mimořádného členského příspěvku. Výborem pak bylo doporučeno, že kdo s tímto pstupem nesouhlasí, může ze sdružení vystoupit. Bylo doporučeno “ věnovat zvýšenou péči a pozornost “ na problémových tratích s řepkou a kukuřicí a ihned střílet. Je také nutno vybudovat nové posedy a kazateny na směrech migrace černé zvěře.

K ochraně drobné zvěře je nutno mysliveckým hospodářem a mysliveckou stráží lovit dravou zvěř včetně toulavých koček.

 Na chovatelské přehlídce trofejí byly všechny trofeje označeny jako správný odstřel, sdružení se může pochlubit stříbrnou trofejí jezevce, kterého ulovil Martin Alexa.

 Byly pořádány celkem 4  hony. Z toho 1 na kachny a 3 na drobnou a černou. Na honech se zúčastňuje stálá družina mladých honců, ( 5 až 7 členů ), kteří jsou zárukou, že leče budou řádně prohnány a případná zalehnutá zvěř bude zvednuta. Vedoucím honců je Jan Vladík z Blanska.

 Celkové počty ulovené zvěře :      srnčí              27 ks

                                                       divočák         27 ks

                                                       zajíc                7 ks

                                                       kachna          22 ks                      

 Brokové střelby vyhrál Robert Urbánek ml., 2. Michal Hepp, 3. Milan Dvořáček

Kulové střelby vyhrál Ing. Karel Staněk, 2. Robert Urbánek ml., 3. Aleš Pernica

 2012

 Myslivecké sdružení má 19 členů.

Letos 17. 3. odešel z našich řad Gustav Zvejška. Zemřel po dlouhé a těžké nemoci. Čest jeho památce.

Letos ukončil aktivní členství v MS Ing. Zdeněk Sedlák a stal se čestným členem.

Za čekatelku členství byla přijata Alena Aujeská z Újezda u Boskovic.

Za čekatele členství byl přijat Jiří Minář z Lenčova. Kuničky, Holešín nebo Rájec ?

 Dlouhodobým cílem přetrvává propagace myslivosti. Myslivecké sdružení pořádalo tradiční akce pro veřejnost i pro myslivce. Novinkou byl v měsíci červnu myslivecký den pro žáky zdejší základní školy, který zorganizoval Emil Lejska. Součástí bylo i občerstvení pro zúčastněné péčí MS.

Byly organizovány brigády pro Doubravickou a.s. Pokračovala oboustraná spolupráce v obvyklém rozsahu.

Je třeba vyvinout co největší možný tlak na černou zvěř k předcházení škod.

 Zesnulý přítel myslivec Ing. Jiří Kalous odkázal Mysliveckému sdružení chatu v katastru Kuničky. Bude využívána k pořádání mysliveckých akcí.

 MS má k dispozici a využití 9 lovecky využitelných psů. 4 ohaře, 1 slídiče, 2 honiče a 3 norníky.

 V březnu příštího roku vyprší desetiletá nájemní smlouva mezi Mysliveckým sdružením a Honebním společenstvím o pronájmu honitby. Koncem roku byla přijata opatření k tomu, aby nájemní smlouva byla opět uzavřena na dalších 10 let.

 Byly pořádány celkem 2 hony na kachny, 2 hony na drobnou zvěř a jedna naháňka na černou. Na honech byl uloven 1 divočák, 4 zajíci a převážná většina vysazených bažantů. V roce 2012 se ulovilo :  srnčí                 27 ks

                                                       divočák            33 ks

                                                        zajíc                10 ks

                                                        kachna            20 ks               

                                                        holub              10 ks

 Brokové střelby vyhrál Rostislav Štolpa, na 2. a 3. místě Michal Hepp a Jiří Minář

Kulové střelby vyhrál Milan Dvořáček, 2. Michal Hepp, 3. Pavel Burian

 2013

 Myslivecké sdružení má 20 členů.

Letos ukončil aktivní členství Josef Havelka a stal se čestným členem.

Za čekatele členství byl v květnu přijat Martin Alexa z Rájce.

V průběhu roku byli za členy MS přijati Jiří Minář a Alena Aujeská.

V říjnu tohoto roku zemřel dlouholetý člen MS pan Eduard Weigant.

 Hlavním úkolem tohoto roku bylo opětovné uzavření smlouvy mezi Honebním společenstvem a Mysliveckým sdružením. Smlouva byla uzavřena na 10 let s nájmem 15,00 Kč za hektar. V srpnu byl vydán provozní řád, odpovídající nové době a realitě.

 V březnu na VČS proběhly volby nového výboru na následujících 5 let. Výsledek :

 •  Předseda                                    Michal Hepp
 • Hospodář                                   Robert Urbánek
 • Jednatel – místopředseda          Radek Němec
 • Finanční referent                       Milan Dvořáček
 • Předseda revizní komise           Karel Láník 

 Členové revizní komise Jiří Minář a Roman Kala.

Myslivecká stráž Pavel Burian, Jaroslav Nedoma, Roman Kala.

 

Byl zrušen myslivecký ples v lednu i zvěřinové hody říjnu. Na ples bylo málo zájemců a zvěřinové hody zhatila stížnostmi “ sousedka “ u Myslivny. Přesto se podařilo  zorganizovat na dvakrát vítání jara a léta. Podruhé na Kalousově chatě ke spokojenosti zúčastněných.

Pro školní mládež byl opět pořádán myslivecký den, letos opět na vyšší úrovni. Součástí byla prezentace pana Vaška jako včelaře.

Náhradou za ples byl Hubertský večírek na sv.Huberta. Ale ples to nebyl.

 Z  honitby zmizela definitivně koroptev. Poslední hejnka z polí U Chalupy jsou pryč. Zato se na Svitavě pod Hamrem usadil bobr, a jsou s ním problémy. Ohlodané stromy na břehu řeky Svitavy a pod. MS dostalo výjimku na lov černé, jelena a muflona.

 Byly pořádány celkem 1 hon na kachny a 3 hony na drobnou. Na prvním honu byly uloveny 2 lišky, 1 zajíc a 10 kachen, na druhém 1 zajíc a 16 kachen.

V roce 2013 se ulovilo :            divočák                     47 ks

                                                   srnčí                          25 ks

                                                   zajíc                            3 ks

                                                   kachna                       37 ks

                                                   holub                         11 ks 

Po dlouhé době se podařilo Martinu Alexovi ulovit muflona o bodové hodnotě 162,00 CIC.

 

Brokové střelby vyhrál Milan Dvořáček, 2. Jiří Minář, 3. Michal Hepp.

Kulové střelby vyhrál Ing. Aleš Pernica, na 2.a3. místě Milan Dvořáček a Radek Němec