Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Část XXXIX. ( 2005 - 2006)

ROK 2005

Rok 2005 byl ve znamení dokončování rozpracovaných stavebních akcí z minulých let. Velká pozornost byla věnována dokončení víceúčelové budovy u Sokolského hřiště a úpravě vstupu na nový hřbitov. V rámci „Svazku obcí pro čistírnu odpadních vod a kanalizací“, kam kromě Doubravice nad Svitavou patří také Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic, byl JMK požádán o dotaci na projekt pro územní rozhodnutí a zadáno zpracování tohoto projektu.

 

ZPRÁVY   Z  EVIDENCE   OBYVATEL   A   MATRIKY

Počáteční stav k 1.1.2005            1 234

Přistěhovalo se                               31

Odstěhovalo se                               22

Zemřelo                                           7

Narodilo se                                     10

Stav k 31. 12. 2005                     1 246

 

NAROZENÍ

Hejč Rostislav                                   1. 2.           č.p. 235

Zachoval Petr                                  12. 4.           č.p.  67

Tomášková Tereza                          29. 5.           č.p. 281

Procházka David                             12. 7.            č.p. 418

Fojtů Klára a Tomáš                         4. 8.            č.p. 347

Floková Simona                               23. 8.           č.p. 101

Míčová Veronika Pavla                      1.10.           č.p. 394

Tichý Vlastimil                                  9.10.           č.p. 120

Matalová Daniela                            30.11.           č.p. 373

 

ZEMŘELÍ

Juračková Dana  (57 let)                  18. 2.          č.p. 293

Štěrbáček Alois (85 let)                    24. 2.          č.p.  46

Nippert Karel (96 let)                       25. 6.          č.p. 270

Veselý Alois  ( 72 let)                         7. 7.          č.p. 222

Sečkářová Jarmila  (65 let)               21. 8.          č.p. 112

Horák Alois  (66 let)                         10. 9.          č.p. 161

Sedláková Olga  ( 76 let )               12. 12.          č.p. 190

 

ŠKOLSTVÍ

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA

Zahájení školního roku proběhlo tradičně ve víceúčelové místnosti za účasti starosty obce Ladislava Štoudka.

Vzhledem k tomu, že škola se i nadále potýká s nedostatkem žáků, je i v tomto školním roce škola trojtřídní.

Na konci školního roku 2004/2005 odešla do starobního důchodu Mgr. Marie Beránková a kvůli nízkému stavu žáků také vychovatelka Jana Součková.

I. třída (1. a 3. r., 7 + 11 žáků)    -  Mgr. Milada Juračková

II. třída (2. a 4. r., 11 + 5 žáků)   -  Mgr. Marie Nečasová

III. třída (5. r., 12 žáků)               -  Mgr. František Opatřil.

Mgr. Hana Konrádová vykonává funkci správce počítačové sítě a je vychovatelkou ve školní družině, kde je zapsáno 30 žáků.

Ve škole se vyučuje nepovinný předmět – náboženství, vyučuje Mgr. Jarmila Navrátilová, je zapsáno 9 žáků.

Zájmové útvary :

Zdravotnický kroužek /9 žáků/ - Mgr. Milada Juračková

Zobcová flétna /6 žáků/ - Mgr. Milada Juračková

Florbal /7 žáků/ - Mgr. Milada Juračková + Olga Livorová

Počítačový kroužek /20 žáků/ - Mgr. Hana Konrádová

Gymnastický kroužek /6 žáků/ - Marie Filoušová

Míčové hry /12 žáků/ - Marie Filoušová

Všechny kroužky a provoz školní družiny jsou bezplatné.

Od 28. listopadu se všichni žáci zúčastnili plaveckého výcviku v krytém bazénu v Blansku v rozsahu 10 hodin.

Škola nabízí žákům ke svačinkám trvanlivé mléko v krabičkách ve 250 ml balení za 3,50 Kč čtyřikrát týdně.

3. října absolvovali žáci 4. ročníku výuku na dopravním hřišti v Blansku.

Dne 5.9. proběhla ve škole volba zástupce z řad pedagogů do školské rady tajným hlasováním. Ve druhém kole byla zvolena Mgr. Milada Juračková. Volba zástupce rodičů do školské rady proběhla na společné třídní schůzce dne 26.9. Rodiče volili svého zástupce ze čtyř kandidátů tajným hlasováním. Zvolena byla Lenka Faltinková. Zřizovatel Obec Doubravice nad Svitavou jmenoval svého zástupce Mgr. Janu Otavovou. Ustavující schůzi školské rady svolal ředitel školy na den 14. října. Zde byla předsedkyní zvolena Mgr. Jana Otavová.

Žáci nasbírali celkem 595 kg kaštanů. Mezi nejlepší patřili Klára Šenková, Daniel Šenk, Ondřej Míča, Hana Jašková a Pavlína Broklová. Výtěžek byl věnován na nové vybavení školy. Starého papíru bylo odevzdáno 2900 kg.

Pod vedením pedagogů nacvičili žáci krátký kulturní program k rozsvícení vánočního stromku na náměstí Svobody dne 3.12. Velká návštěvnost občanů i potlesk svědčily o tom, že se program, složený z písniček, tanečků, říkanek a her na rytmické nástroje líbil.

MATEŘSKÁ   ŠKOLA

I v roce 2005 byly v mateřské škole otevřeny dvě třídy s dopoledním provozem a jedna s provozem celodenním. Mateřská škola je otevřena od 6,00 do 15,30 hod. Zapsáno bylo a také nastoupilo 37 dětí. Paní učitelku Pallovou vystřídala paní učitelka Dana Francová, která dojíždí z Újezdu u Boskovic.

Do mateřské školy dojíždějí děti z Holešína, Lhoty Rapotiny a Újezdu u Boskovic. V průběhu školního roku nastoupilo dalších 6 dětí, takže před prázdninami byl stav 43 dětí.

V jarních měsících proběhla ve školce kontrola z hygienické stanice . Byla shledána nutnost provést stavební úpravy kuchyně a skladovacích prostor. Rovněž sociální zařízení v prvním patře není pro obě oddělení dětí dostačující. O skutečném stavu byla informována rada obce. Na základě zjištěných skutečností byl v roce 2005 vypracován projekt na úpravu stávajících prostor.

Děti mateřské školy připravily v měsíci květnu pro maminky k jejich svátku besídku a dárečky, které si vyrobily samy. V červnu byly děti na školním výletu v Kameňáku. Do Rájce-Jestřebí jely vlakem, zpáteční cestu absolvovaly pěšky. V prosinci byly děti přítomny rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem, kde předvedly pásmo koled a vánočních říkadel.

V době prázdnin byla mateřská škola uzavřena na 6 týdnů v době od 18.7., poslední týden v srpnu probíhaly přípravy na nadcházející školní rok.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Od neděle 2.1. do středy 5.1. procházeli obcí Tři králové  K+M+B, aby popřáli spoluobčanům krásný a úspěšný letošní rok. Většina občanů tyto gratulanty obdarovala peněžní částkou, která byla odevzdána katolické charitě. V naší obci bylo vybráno celkem 6 217,50 Kč. Část prostředků bylo použito na pomoc trpícím v Asii a část  na rozvoj charitativní činnosti na místní faře.

SPOLEČENSKÉ,  KULTURNÍ   A   SPORTOVNÍ   AKCE

8.1. Myslivecký ples  /pořádá myslivecké sdružení/

Myslivecký ples  Myslivecký ples  Myslivecký ples  Myslivecký ples 

28.1. Hasičský bál   /pořádá SDH/

Hasičský bál Hasičský bál Hasičský bál Hasičský bál

5.2.  Pochovávání basy /pořádá TJ SOKOL – oddíl kopané/

Pochovávání basy Pochovávání basy Pochovávání basy Pochovávání basy

19.2. Ples fotbalistů  /pořádá oddíl kopané/

Ples fotbalistů Ples fotbalistů Ples fotbalistů Ples fotbalistů

26.2. Společenský ples  /pořádá MO ČSSD a DTJ/

26.2. dvě družstva chlapců základní školy se zúčastnila turnaje ve floorballu v Letovicích. Starší chlapci  hráli pod názvem „Buldoci“ a ve své kategorii turnaj vyhráli. Mladší chlapci, kteří  hráli pod názvem „Jestřábi“ hráli také dobře a skončili na čtvrtém místě.

8.3. MO KSČM uspořádala pro ženy v restauraci OLIVIE společenské odpoledne v rámci oslav Dne žen. Krátké vystoupení připravili žáci základní školy.

12.3. Dětský karneval /pořádá SDH/, diskotéka Pavla Borka, bohatá tombola, soutěže pro děti.

Dětský karneval Dětský karneval Dětský karneval Dětský karneval

30.4. Tradiční stavění máje. Akci zajišťuje sbor dobrovolných hasičů, reprodukovaná hudba, občerstvení /dosti slabá účast obyvatel/. Večer na Sokolském hřišti „Pálení čarodějnic“ – pořádají fotbalisté.

7.5. se konala oslava 60. výročí ukončení 2. světové války.Byly položeny věnce na hřbitově a u pomníku padlých u základní školy. Tam také k výročí promluvil starosta obce, pan Ladislav Štoudek. Slavnost byla zakončena lampiónovým průvodem na sokolské hřiště, kde byl pro děti připraven táborový oheň.

výročí ukončení 2. světové války

výročí ukončení 2. světové války výročí ukončení 2. světové války výročí ukončení 2. světové války

29.5. Vzhledem k tomu, že se našlo dosti dobrovolníků, kteří po celý měsíc hlídali v noci máj, mohla se uskutečnit tradiční akce a to „Kácení máje“, spojené se soutěžemi pro děti. Pěkné odpoledně připravili členové Sboru dobrovolných hasičů , kteří se postarali o bohaté občerstvení, zajistili k prohlídce vojenskou techniku (klub z Boskovic), pan Řezníček z Klemova č.p. 302 připravil pro děti zajímavé soutěže a hry. Všem, kteří po celý měsíc květen máj hlídali (v letošním roce nejvíce členové klubu důchodců), poděkoval při zahájení akce starosta Sboru dobrovolných hasičů pan Josef Špaček z č.p. 80. Aby nebyla akce tak jednoduchá, museli se hasiči ještě starat o hořící a stále doutnající náklad v návěsu kamionu pana Ladislava Bureše č.p. 250, ve kterém převážel velké vaky s dřevěným uhlím. Návěs kamionu měl odstaven na vyhrazeném parkovišti u fotbalového hřiště a uhlí se horkem vzňalo. Škoda naštěstí vznikla jen na zboží a návěsu.

výročí ukončení 2. světové války výročí ukončení 2. světové války výročí ukončení 2. světové války výročí ukončení 2. světové války

17. a 19. 6. pořádala DTJ v tělocvičně základní školy „Předpouťový turnaj“ ve stolním tenise.

24.6. Fotbalisté  TJ SOKOL uspořádali „Předpouťovou zábavu“, k tanci a poslechu hrála skupina STORM.

25.6. Fotbalisté TJ SOKOL spolu s taneční skupinou AKCENT pozvali všechny na „Pouťovou zábavu“ na Sokolské hřiště.

24.9. DTJ uspořádala v areálu ODS na hřišti v Klemově „Sportovní odpoledne“ pro mládež do 15 let. Závodilo se v přespolním běhu, jízdě na koloběžkách a ve střelbě míčem na koš.

9.10. MS ČČK ve spolupráci s kroužkem leteckých modelářů uspořádal tradiční „Drakiádu“ v prostoru polí nad Araplastem.

3.12. rozsvícení vánočního stromku připravili OÚ, SDH, ZŠ a kino. Po ukončení programu byl promítnut film „Polární expres“.

4.12.MO ČČK pořádala v místním kině „Mikulášskou besídku“ s vystoupením LŠU Blansko.

5.12. zaměstnanci samoobsluhy „Jednota“ pozvali všechny děti na „Mikulášskou nadílku“ do své prodejny na náměstí Svobody.

Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka

24.12. závěr roku patřil jako už tradičně slavnostní vánoční mši v kostele sv. Jana Křtitele. Spolu s chrámovým sborem a orchestrem nastudoval pan Josef Přibyl č.p. 309  Českou mši vánoční od Eduarda Marhuli.

ZAJÍMAVOSTI V OBCI VE ZKRATCE

Svoz domovního odpadu  prováděn pravidelně po 14-ti dnech. Platby za svoz odpadu : - na jednoho obyvatele  350,- Kč ; - majitelé rekreačních objektů  250,- Kč;  - podnikatelé  1 500,- Kč za jednu popelnici.

Bezplatná právní poradna JUDr. Němcové sloužila občanům vždy druhé pondělí v měsíci od 15,00 do 16,00 hod na OÚ.

Od roku 2005 se zvýšil poplatek z hrobových míst na místním hřbitově a to na 150 Kč / m2 na 10 let. Platí se za skutečné metry, ne paušálem (např. jedno-hrob, dvoj-hrob).

V březnu v obci zavedeno bezdrátové pevné připojení k internetu. Instalaci provedla firma  FPO s.r.o. Blansko.

V provozovně kadeřnictví – vedoucí pí. Dagmar Grmelová, byla v měsících květnu a červnu provedena oprava podlahy (beton + nové PVC).

7.5.  TJ SOKOL oddíl kopané pořádal dosti významnou akci. Byl to sběr železného šrotu po celé obci.  Občané této akce využili v hojné míře.

Hřbitov – trvalý pořádek, úprava zídky, stále vysečená tráva, v zimě odklizen sníh z hlavních cest. Zásluhu na tom má správce hřbitova, pan Robert Urbánek st. č.p. 366.

V květnu na náměstí Svobody a na Soukopově náměstí postaveny nové čekárny na zastávkách autobusů (polykarbonátové, průhledné).

Podle nařízení vlády č. 612 ze dne 16. listopadu 2004, byla  stanovena lhůta pro výměnu občanských průkazů takto : státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1994 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2005. Žádost musí být předložena nejpozději do 30. listopadu 2005 na obecní úřad. Obecní úřad také zajistil pořízení nových fotografií na občanské průkazy pro ty, kteří  nemohli navštívit fotografa v Blansku nebo Boskovicích. Fotograf přijel do Doubravice nad Svitavou a fotografoval na obecním úřadě.

Sběr nebezpečného odpadu se konal v sobotu 9. dubna a 1. října u obecního úřadu a u hřiště.

Velkoobjemové kontejnery na odpad z domácností byly přistaveny od pátku 22. do neděle 24. dubna  a ve dnech 21. a 22. října u obecního úřadu a u hřiště.

Díky spolupráci obcí Doubravice nad Svitavou a Obora s dopravní firmou BODOSbus a.s. Boskovice od 13. června funguje autobusové spojení Obory s Doubravicí nad Svitavou. Zatím jezdí v pracovní dny tři spoje. Dva v ranních hodinách a jeden odpoledne.

ZE ŽIVOTA  OBCE

Ke 30. dubnu byl  kněz Mgr. Pavel Opatřil z Rájce – Jestřebí, který sloužil mše svaté i v našem kostele, přemístěn na jinou farnost a na uvolněné místo přišel od 1. května  z farnosti Velké Meziříčí kněz Bc. Pavel Klouček (nar. 2.6.1975).

Od 1. června byly na místní poště realizovány změny v činnosti doručovací služby. V praxi to znamená, že veškeré zásilky v našem městečku nejsou doručovány z poštovního úřadu Doubravice nad Svitavou, ale z poštovního úřadu Rájec - Jestřebí. Naše pošta i nadále zajišťuje ostatní úkoly, jako je podávání zásilek k přepravě, služby poštovní spořitelny, výplaty poukázek, platby inkasa, služby sazky, jakož i vyplácení těch důchodů, které si občané vyzvedávají na poště sami.Výhodou pro občany je, že veškeré balíky, tedy i obyčejné, jsou adresátům doručovány přímo do domu. Stejně tak i důchody a doporučené zásilky. V případě, že adresát není doma, jsou tyto zásilky ukládány na místní poště k vyzvednutí. Adresa, včetně poštovního směrovacího čísla, zůstala stejná.

Štafetový běh  WORLD   HARMONY   RUN  je nesoutěžní štafetový běh, jehož cílem je posílit mezinárodní přátelství a vzájemné porozumění. Na trase, vedoucí přes území více jak 70 států, nesou běžci symbol harmonie – hořící pochodeň, kterou si předávají z ruky do ruky lidé, se kterými se běžci na své trase setkávají. Evropská část běhu odstartovala 2. března v portugalském Lisabonu. Odtud je pochodeň běžci nesena přes 45 zemí Evropy a uběhnou více jak 24 000 km. Po osmi měsících končí štafeta v Budapešti, kde se 28. října uskutečnil závěrečný ceremoniál.  Dne 26. září v 16,30 hod dorazila štafeta i do naší obce. Běžce uvítal před obecním úřadem starosta a místostarosta obce, kteří se běhu také běhu aktivně zúčastnili. Místostarosta běžel spolu se členy štafety od začátku obce po obecní úřad, starosta pak štafetu doprovázel na konec obce. Pro účastníky bylo připraveno i malé občerstvení.       viz.O obci - fotogalerie

OBECNÍ PRAPOR

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 16. února schválilo záměr doplnit heraldický symbol obce – prapor. Výtvarníkem Pavlem Vachem č.p. 248 bylo zpracováno šest alternativních návrhů. Všechny vycházely z historického znaku našeho městečka a všechny byly konzultovány s Doc. JUDr. Jiřím Bílým a následně též s historikem PhDr. Jiřím Jarošem. Rada obce provedla předběžný výběr a následně občanům v anketě předložila dva nejvhodnější návrhy k posouzení. Vzhledem k tomu, že občané se ve vyhlášené anketě nevyjádřili,   o výběru návrhu praporu rozhodlo na svém zasedání zastupitelstvo obce dne 29. června.

Následně byla podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky zaslána žádost o udělení symbolu obce. Podvýbor se žádostí zabýval dne 7. září a doporučil, aby naší obci byl symbol v navrhované podobě udělen. 

List tvoří tři svislé pruhy, červený, žlutý a červený, v poměru 5 : 7 : 5. Ve žlutém pruhu zelený vykořeněný listnatý strom s hnědým kmenem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.  Zobrazení, které bylo součástí žádosti, je zařazeno do archivní dokumentace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

5. prosince 2005 byl starostovi obce panu Ladislavu Štoudkovi předán předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomírem Zaorálkem dekret  o udělení vlajky obci Doubravice nad Svitavou. Předání  se uskutečnilo ve slavnostním sále Poslanecké sněmovny.

Vlajka Doubravice nad Svitavou

PĚKNÁ MODRÁ

Nezvyklý název, neobvyklé umístění. Co to je „Pěkná modrá“ ? Denní centrum pro podporu duševního zdraví. Tak jednoduše by se dalo popsat středisko, které se od ledna letošního roku nachází na místní faře. Vzhledem k tomu, že doubravická fara je již několik let neobydlena, její prostory byly brněnským biskupstvím nabídnuty Charitě Blansko. Pěkná modrá měla až do konce roku 2004 sídlo na starém Blansku, prostory však byly nevyhovující.

Centrum je určeno lidem s psychickým onemocněním, v momentální duševní krizi a jejich blízké a rodinné příslušníky. Součástí centra je keramická a výtvarná dílna, denní místnost, kuchyňský koutek a terapeutická místnost. Klub duševního zdraví zpřístupňuje široké veřejnosti možnost pečovat o své duševní zdraví. Vlastními silami si klienti spolu s psychoterapeuty nové prostory vymalovali, uklidili a vyzdobili, z větší části pak vlastními obrazy a obrázky. Díky sponzorům se podařilo získat do centra i část nového vybavení. O tom všem se mohli obyvatelé Doubravice nad Svitavou přesvědčit na vlastní oči 3. března, kdy byl v Pěkné modré uspořádán „Den otevřených dveří“.  Vedoucí denního centra Pěkná modrá je slečna Helena Tománková z Adamova, terapeuty jsou Michal a Lucie Šalplachtovi z Blanska.  Nutno ještě poznamenat, že byt faráře, který se nachází v 1. patře fary zůstal netknutý a může být kdykoliv k dispozici v případě, že se podaří získat pro naši farnost nového faráře.

V tomto roce byla služba poskytnuta 142 klientům u nichž proběhlo 2789 kontaktů. Z toho byla 68 klientům poskytována služba dlouhodobě (2579 kontaktů) a u dalších 74 klientů šlo o krátké kontakty od jedné do tří konzultací (133 kontaktů).

Z další činnosti  Pěkné modré :

21.4.2005  - výtvarný víkend MOSTY 2005

26.5.2005 – SETKÁNÍ   U   OHNĚ. Na farní zahradě se sešla spousta lidí z celého kraje. Kamarádi, kolegové, klienti různých charitních zařízení, strávili příjemné odpoledne u ohně.

6.7.2005 – KONCERT  v doubravickém kostele sv. Jana Křtitele, kde účinkoval pražský smíšený sbor PICCOLO   CORO a komorní orchestr PICCOLA    ORCHESTRQA. Zazněly skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, J. S. Bacha, Bohuslava Martinů, J. Hanuše a dalších. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl určen na provoz centra Pěkná modrá.

21.10. – 4.11.2005 oblastní charita Blansko a římskokatolická farnost v Doubravici nad Svitavou uspořádala výstavu výtvarných prací klientů charitních center Pěkná modrá a Emanuel, denní stacionář pro zdravotně postižené. Slavnostního zahájení se zúčastnil také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.

DĚLAJÍ DOBRÉ JMÉNO OBCI

Mimořádného úspěchu dosáhla v červnu žákyně deváté třídy rájecké školy Marie Kurečková č.p. 148. V republikovém kole soutěže mladých zahrádkářů dokázala nečekaným prvenstvím připravit radost všem svým blízkým. V okresním kole byla druhá a do Kroměříže jela jako náhradník za vítězku, která se nemohla soutěže zúčastnit. Třídenní akce začala testem s pětatřiceti otázkami. O výhře rozhodlo poznávání rostlin, jejich částí, semen a podobně.

Po ukončení základní školy nastoupila Maruška Kurečková na boskovické gymnazium.

KDE SE O NÁS PÍŠE

Na pultech knihkupectví se v polovině měsíce září objevila zajímavá publikace s názvem Staletími podél řeky Svitavy. Její autor Slavomír Brodesser jí navazuje na svou předchozí knihu Jak plynul čas podél řeky Svratky, která byla vydána v roce 2003.

Nová kniha sleduje tok řeky Svitavy do pramenů u Javorníku až po soutok Svitavy a Svratky v Přízřenicích jižně od Brna.

Na straně 42 najde čtenář cenné informace o našem městečku. Text o historii a současnosti obce je doplněn dobovými fotografiemi kostela, základní školy, pohledem na městečko z údolí řeky Svitavy a splavem na řece.

MIKROREGION SVITAVA

Všichni starostové obcí Mikroregionu Svitava (Doubravice nad Svitavou, Chrudichromy, Jabloňany, Kuničky, Lhota Rapotina, Obora, Skalice nad Svitavou a Újezd u Boskovic) se v únoru sešli na Oboře spolu s hejtmanem Jihomoravského kraje Stanislavem Juránkem, aby zhodnotili dosavadní práci a seznámili přítomné s akcemi pro další období.

Informační tabule – na jaře byly umístěny dvě informační tabule na odpočinkových místech cyklotrasy. Tabule na náměstí Svobody je zaměřena na popis historie a současnosti Doubravice nad Svitavou, nechybějí na ní zajímavé letecké snímky, ani plán obce. Druhá tabule je umístěna u víceúčelové budovy. Mimo mapy informuje o technických památkách, ke kterým patří nejstarší zemědělská elektrárna na Moravě, založená v roce 1908, elektrárna Řezníčkova mlýna a jez na Svitavě.

Další dvě informační tabule byly v polovině měsíce května umístěny u doubravického hradu. První tabule je u přímo u potoka Nešůrka u odpočinkového místa. Spolu s mapou je zde pojednání o významu lesa a historie zaniklých osad v okolí. O 150 metrů výše přímo u odbočky k hradu je druhá tabule s textem a vyobrazením této pamětihodnosti.

Lesní rozhledna na Malém Chlumu – starší pamětníci si jistě vzpomenou, že v době první republiky stávala na „Holém Chlumu“ malá dřevěná rozhledna, která byla ve správě Československé armády. Vzhledem ke svému dezolátnímu stavu  však byla na počátku čtyřicátých let minulého století stržena. Svazek obcí Svitava se  k obnovení rozhledny vrátil. Stavba se realizovala v rámci programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Vlastní stavbu provedla jako vyšší dodavatel firma LARIX Blansko, rozhodující podíl – tesařské práce provedla firma Jan Opatřil z Doubravice nad Svitavou č.p. 373.  Otevřena byla 20. srpna.

Kalendář na rok 2006 – na závěr roku vydal Mikroregion Svitava  nástěnný kalendář na rok 2006. Kalendář je kroužkový, barevný a v jednotlivých měsících je vždy sesazeno několik fotografií z obcí Mikroregionu a jejich okolí. Obecní rada v Doubravici nad Svitavou po dohodě s výborem Sboru dobrovolných hasičů rozhodla, že tyto kalendáře budou zdarma rozdány do rodin v rámci novoročního přání hasičů. Náklady na kalendáře, které byly rozdány, uhradila obec spolu se Sborem dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou.                    Náhled kalendáře zde                 

HOTELY A  RESTAURACE

V roce 2005 byla  v naší obci provozována následující restaurační zařízení :

HOTEL  JANKŮ   ulice Dolní č.p. 133, vedoucí Robert Janků, vnuk původního majitele. Ubytování, stravování.

RESTAURACE   OLIVIE   náměstí Svobody č.p. 9, vedoucí Pavla  Opatřilová, stravování.

RESTAURACE   „NA  ROZCESTÍ“ ulice Dolní č.p. 54, vedoucí Taťána Prchalová, pivnice, také možnost stravování /na objednávku/.

PIVNICE  KULTURNÍ  DŮM vedoucí Daniel Svoboda z Blanska. Pronájem skončil ke dni 30.6. Od 1.7. nový nájemce Rudolf Volf.

HOSTINEC  „U  SPLAVU“ ulice Sokolská č.p. 423, vedoucí Oldřich Hájek /ul. Školka č.p. 388/, pivnice, rodinné oslavy.

RESTAURACE  „U  RUDOLFA“ v nově zrekonstruované  bývalé administrativní budově ZD – Hybešova 427, vedoucí Rudolf Volf, zajišťuje rozvoz stravy důchodcům a stravování firmám v Doubravici nad Svitavou, stravování firmám na Boskovicku a Blanensku s rozvozem, obědy, snídaně, polední menu.

PRODEJNA  -  JEDNOTA

Plán maloobchodního obratu na rok 2005 byl  12 727 000,-Kč, skutečnost  byla 12 772 000,-Kč. Plán byl překročen  o 45 000,-Kč.

Na tomto dobrém výsledku se podílí různé akce. Např. tzv. „čtrnáctidenní akce“ společně s průmyslovým zbožím. Akce jsou velmi úspěšné a dle přání zákazníků se zboží doobjednává.

Celý kolektiv prodejny se snaží vyhovět zákazníkům a reaguje na jejich přání a požadavky.

Ve spolupráci s dohlížecím výborem proběhla  „Mikulášská nadílka“,        o kterou byl velký zájem.

V roce 2005 byl také rozšířen sortiment cukrářského zboží, tj. zákusků, který si získal u zákazníků velkou oblibu. Zákusky jsou vždy v pátek ráno čerstvé.

ZÁJMOVÁ    ČINNOST   V   OBCI

KLUB   DŮCHODCŮ   viz.Spolky a kluby

Ke konci roku 2005 má  klub důchodců 168 členů, zahrnuto je zde i 8 členů z Holešína. Z celkového počtu je 112 žen a 56 mužů. Věkové rozpětí je od 31 až po 86 let. Nejmladším členem je Radek Svoboda č.p. 115, nejstarší členkou paní Marie Kupková č.p. 165.  Stávající výbor má 10 členů, předsedkyní je paní Jana Poláková č.p. 124.

Z činnosti klubu :

V měsíci květnu se pět dvojic členů zúčastnilo hlídání máje na náměstí Svobody. I přesto, že májové noci byly dosti chladné, aktivně se hlídání zúčastnili tito členové : Menšík, Polák, Kadlec, Chovanec, Dufek, Přibyl, Němeček, Urbánek a bratři Kopečtí.

9. listopadu se 14 členů zúčastnilo hrabání listí na náměstí Svobody. Tuto pomoc při úklidu obce organizujeme každoročně.

Po celý rok naši členové udržovali záhon růží v parku na náměstí Svobody.

Činnost klubu zahrnuje také návštěvy za členy klubu, kteří slaví kulaté životní jubileum.

Kulturní akce v obci :

5. dubna  -hudební představení sólistů Slezského divadla v Opavě v pořadu Randez-vous s operetou. Sál místního kina byla zcela zaplněn. Mimo domácího obecenstva přišli také návštěvníci z okolních obcí, kteří byli stejně tak jako všichni ostatní velmi spokojeni.

15. října – hudební večer se Zlaťankou z Brna -Vinohrad. Krojovaná dechová hudba si podmanila všechny přítomné v sále kulturního domu.

29. prosince – v sále kulturního domu tradiční předsilvestrovské posezení s hudební skupinou OMAKO.

Zájezdy na kulturní akce :

4. března  - činohra s detektivní zápletkou Past na myši  od Agathy Christie. V hlavní roli Zuzana Slavíková. Inscenace získala Cenu diváka za rok 2004 /Mahelovo divadlo/.

2. dubna – romantický balet Korzár, představení je dílem ruského choreografa Medveděva /Janáčkovo divadlo/.

25. září – návštěva nově nastudované opery Georgese Bizeta Carmen  /Janáčkovo divadlo/.

14. listopadu – návštěva činohry  Terasa v nově rekonstruované budově divadla Reduta na Zelném rynku. V hlavní roli znovu vynikající Zuzana Slavíková

Zájezdy poznávací :

22. dubna – autobusový zájezd do Polska s návštěvou tržnice ve městech Kladsko a Kudowa Zdroj.

4. května – zájezd do Borotína na výstavu „Jaro v zahradě“. Přesto, že počasí nepřálo, krása bonsají, skalniček a vazeb suchých květin vše vynahradila.

7. září – den plný slunce a pohody prožili senioři na zájezdu v Buchlovicích. Navštívili hrad Buchlov, zámek Buchlovice s přilehlým parkem a výstavou fuchsií a také lázně Leopoldov – Smraďavka.

8. listopadu – zájezd za vánočními nákupy do městečka Kudowa Zdroj v Polsku.

SBOR   DOBROVOLNÝCH   HASIČŮ   viz.Spolky a kluby

Tak jako každý rok, tak také závěrem roku 2005 dobrovolní hasiči hodnotili svoji celoroční práci na výroční členské schůzi, která se konala 18. prosince. A  bylo co hodnotit a bylo se také čím pochlubit. Vždyť sbor dobrovolných hasičů je organizace, bez které by se naše obec jen těžko obešla.

Pravděpodobně největší důraz je kladen na činnost zásahové jednotky. Povinností zásahové jednotky  je v co nejkratší době vyjíždět k případnému zásahu nebo jiné nutné pomoci a účinně zasáhnout buď při likvidaci požáru nebo jiné živelné pohromě a neštěstí. Vzhledem k tomu, že členové zásahového družstva jsou zaměstnaní, je obtížné vyjíždět k jednotlivým akcím vždy ve stejném složení. Proto  jsou v Doubravici nad Svitavou zásahová družstva dvě, která mají celkem devatenáct členů. Každé družstvo má svého velitele, dva strojníky a ostatní členy. I přes tento problém se v posledních letech daří vyjíždět k akcím do deseti minut od vyhlášení poplachu.

Velitel zásahové jednotky (v současné době Kubík Jaromír č.p. 195), velitelé družstev a  strojníci se pravidelně jednou za rok zúčastňují dvoudenního školení velitelů a získané zkušenosti a poznatky se snaží uplatnit v činnosti zásahového družstva. V letošním roce se podařilo odstranit jeden velký problém, a to rozšíření řidičských průkazů o skupinu E. Toto přezkoušení absolvovali zdárně dva strojníci (Jiří Vach ml. č.p. 345 a Strachoň Bohuslav č.p. 117),  a tak mohou bez problémů obsluhovat a vozit přívěs s vodním čerpadlem.

Soutěže a cvičení - 10. dubna se zásahové družstvo zúčastnilo v rámci okrsku námětového cvičení v Ráječku. Tato námětová cvičení slouží pro operativní řešení různých situací při zásahu a rychlejšímu rozhodování o způsobu zásahu.

V letních měsících se zásahová jednotka zúčastnila několika soutěží v rámci okresu. Bylo to 27. července na Oboře, kde obsadila 5. místo, 3. září v Doubravici nad Svitavou na soutěži Mikroregionu Svitava, kde se jednotka umístila na pěkném druhém místě a na soutěži v Rájci-Jestřebí na místě šestém.

Dále se jednotka zúčastnila dvou taktických cvičení. První se konalo v Rájci-Jestřebí, kde  společně s místní jednotkou prováděla zásah vodními děly na travnatý porost. Druhé cvičení se konalo ve Spešově. Toto cvičení bylo noční a zde jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody.

Zásahové akce - první požár byl hlášen 7. února, kdy v provozovně TESTO došlo k prohoření komínu od krbových kamen. Zde zásahová jednotka úspěšně zasahovala spolu s HZS Boskovice.

19. března byla zásahová jednotka HZS Blansko přivolána ke splavu v Doubravici nad Svitavou. Hrozilo zde vylití řeky Svitavy z koryta. Zde členové jednotky prováděli odstraňování plovoucích předmětů z řeky u stavidla, aby nedošlo k vylití řeky a následnému zatopení domů v ulici Školka.

1. dubna byl v Doubravici nad Svitavou vyhlášen poplach ve 21,15 hodin. Po ověření na operačním středisku v Blansku byla zásahová jednotka odeslána na jeden z největších požárů v tomto roce. V Rájci – Jestřebí hořelo ve firmě Keramické závody. Při této akci doubravická zásahová jednotka zajišťovala kyvadlovou dopravu vody, ostatní členové se podíleli na záchraně majetku. Zasahovalo zde 16 hasičských sborů. Škoda způsobená požárem se vyšplhala na několik milionů korun.

29. a 30. května zasahovala jednotka v Doubravici nad Svitavou na parkovišti u fotbalového hřiště, kde hořel kamion naložený vaky s dřevěným uhlím. I tato akce byla úspěšně zvládnuta.

Z další činnosti -  v lednu požádal výbor sboru dobrovolných hasičů Jihomoravský kraj  o dotaci na vybavení jednotky. Obdržel 80 000,- Kč. Za tyto peníze byly pořízeny zásahové obleky, ochranné rukavice, zásahová obuv a dva dýchací přístroje včetně čtyř náplní. Další vybavení jednotky bylo pořízeno z obecních prostředků. Na odbornou přípravu sbor obdržel z Jihomoravského kraje dotaci ve výši 19 380,- Kč. Obec vyčlenila pro rok 2005 na činnost jednotky a provoz hasičské zbrojnice částku 169 000,- Kč.

V letošním roce bylo v přízemí hasičské zbrojnice dokončeno sociální zařízení, nové sprchy, šatna pro potřebu jednotky a nový sklad. Tyto stavební akce byly bez problémů zkolaudovány.

Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů odpracovali ve svém volném čase a bez nároků na odměnu spoustu hodin na údržbě techniky a budově hasičské zbrojnice a také při mnoha kulturních a společenských akcích a při práci s mládeží.

TJ  SOKOL   DOUBRAVICE   NAD   SVITAVOU   viz.Spolky a kluby

Tak jako každý rok hrála naše mužstva fotbalové zápasy se střídavými úspěchy.

Složení výboru :

předseda

 Kuběna Zdeněk

tajemník

 MUDr. Tenora Dušan

hospodář

 Sáňka Miroslav

předseda revizní komise

 Sáňka Josef ml.

člen výboru

 Hájek Pavel

člen výboru

 Malach Pavel

člen výboru

 Řezníček Antonín

člen výboru

 Jalový Jan

člen výboru

 Urbánek Robert ml.

Jarní část fotbalové sezony 2004 – 2005

A mužstvo – okresní přebor

Trenér – Ivo Hájek, vedoucí mužstva - Antonín Řezníček ml.; umístění – 8. místo, skóre 36 : 43,33 bodů; nejlepší střelec Jan Vladík ml. 9 branek.

B mužstvo – okresní přebor

Trenér – Miroslav Sáňka, vedoucí mužstva – Jan Jalový; umístění – 6. místo, skóre 58 : 46,48 bodů, nejlepší střelec Robert Dovrtěl 17 branek.

Dorost – okresní přebor

Trenér – Pavel Malach, vedoucí mužstva – Ladislav Trubák; umístění – 15 místo; skóre 28 : 121,11 bodů, nejlepší střelec Jakub Livora.

Žáci – okresní přebor skupina B

Trenér - Miroslav Sáňka, vedoucí mužstva – Jaroslav Daněk; umístění 11 místo, skóre 10 : 82 bodů, nejlepší střelec Jan Charvát 8 branek.

 

Podzimní část fotbalové sezony 2005 – 2006

V létě zahájilo činnost fotbalové mužstvo seniorů pod názvem SKD 35. Během podzimu sehrálo několik přátelských zápasů.

Doubravice nad Svitavou – Blansko  3 : 4

Doubravice nad Svitavou – Velké Opatovice  1 : 3

Doubravice nad Svitavou – Svitávka 8 : 4

Velké Opatovice – Doubravice nad Svitavou  3 : 1

Realizační týmy zůstaly mimo A mužstva stejné.

 

A mužstvo – okresní přebor

Novým trenérem se stal Zdeněk Kuběna. Umístění 6. místo; skóre 25 : 24,22 bodů.

B mužstvo – IV. třída

Umístění – 12. místo, skóre 17 : 37,10 bodů.

Dorost – okresní přebor

Umístění – 14. místo, skóre 16 : 39,7 bodů

Žáci – okresní přebor skupina B

Umístění – 12. místo, skóre 25 : 84,12 bodů.

KNIHOVNA

Za rok  2005 navštívilo knihovnu 838 čtenářů. Z toho bylo 111 registrovaných, 40 registrovaných čtenářů ve věku do patnácti let, 61 žen a 10 mužů.

Výpůjček bylo za celý rok celkem 5 304. Z uvedeného množství bylo 1 170 výpůjček naučné literatury pro dospělé, 2 979 krásné literatury pro dospělé, 180 naučné literatury pro děti a 975 krásné literatury pro děti.

Obecní knihovna vlastní celkem 6 730 knihovních jednotek. Z toho je naučné literatury 1 856 kusů, krásné literatury 4 823, ostatních  dokumentů 51. Do knihovny přichází pravidelně 1 ks periodik. Nových knih obdržela knihovna 126, ztráty knih nebyly zaznamenány žádné. Pravidelným dnem pro půjčování je úterý. 

V letošním roce bylo  prostřednictvím Městské knihovny Blansko zažádáno na Ministerstvo informatiky o dotaci na zřízení internetu do knihovny. V prostorách knihovny byly umístěny nové stoly, na které budou  v roce 2006 instalovány počítače.

OBECNÍ   KINO

I přesto, že je v prázdninovém období – měsících  červenci a srpnu - obecní kino uzavřeno, ve zbylém období bylo sehráno 55 filmových představení. Promítacím dnem zůstal čtvrtek. Ani cena za vstupenku se proti minulému roku nezměnila a je stále 40,- Kč.

Celkem filmová představení navštívilo 2 873 platících diváků, což je v průměru 52 na jedno představení . Podle vyjádření pracovníků společnosti BONTON řadí se naše kino s návštěvností k lepšímu průměru.

Nejvíce navštívená představení :

-         Snowborďáci  (leden  - 132 diváků)

-         Kameňák  (březen – 122 diváků)

-         Alexandr Veliký (březen – 81 diváků)

STAVEBNÍ   AKCE   OBECNÍHO   ÚŘADU   V   ROCE   2005

-         opravena stropní konstrukce v chodbě a v 1. patře budovy základní školy a následně provedena nová dlažba

-         zadláždění  vstupu a chodníku před novým hřbitovem

-         dokončení víceúčelové budovy včetně zpevněné plochy

-         dokončení stavebních úprav v kulturním domě

-         dokončení vestavby sociálního zařízení v hasičské zbrojnici

-         opravy místních komunikací

-         oprava podlahy v kadeřnictví

-         projekt stavebních úprav kuchyně v mateřské škole

-         prodlouženy inženýrské sítě v Klemově v lokalitě „Pod Klemovou“. Jde o rozšíření sítí k nově budovaným rodinným domkům.

STAVEBNÍ   POVOLENÍ   OBDRŽELI

-         most přes potok Nešůrku v Cihelně

-         Dana Blatová a Michal Čapka - novostavba rodinného domu v lokalitě Zázmolí

-         Petr Štoudek, Plotky 178 – půdní vestavba

-         Oldřich Hájek – stavební úpravy podkroví pohostinství U Splavu

-         Roman Kala – novostavba rodinného domu v ulici Sokolská

-         Martina Kalíková a Václav Látal – novostavba rodinného domu v ulici U Spravedlnosti

-         Dušan a Ludmila Mydriakovi, Havlíčkova 364 – stavební úpravy rodinného domu

-         Veronika Fojtů – novostavba rodinného domu v Klemově, lokalita Borská

-         Petr Daněk a Jana Urbanová, Klemov 304 – stavební úpravy rodinného domu

-         Jiří Pehal, Klemov 305 – stavební úpravy rodinného domu

-         Zdena Vladíková, Klemov 269 – stavební úpravy rodinného domu

-         Jan a Vlasta Smrčkovi, novostavba rodinného domu v Klemově, lokalita Pod Klemovou

-         Milan a Marie Zoglauerovi – novostavba rodinného domu v Klemově, lokalita Pod Klemovou

-         Marek a Hana Chabičovi – novostavba rodinného domu v Klemově, lokalita Pod Klemovou

KOLAUDACE   PROVEDENY

-         Jiří Holík, Dolní 71, prodejna náhradních dílů na motocykly

-         Přístavba vstupu a stavební úpravy kulturního domu

-         Zbyněk Stloukal, Havlíčkova 150 – stavební úpravy rodinného domu

-         Josef Sáňka, Klemov 421 – novostavba rodinného domu

-         Víceúčelová budova, Sokolská 435

-         Martin a Lenka Skřivanovi, Plotky 48 – stavební úpravy rodinného domu

-         Dana Rybářová, Dolní 118 – stavební úpravy rodinného domu

-         Jan a Vlasta Smrčkovi, Klemov 434 – novostavba rodinného domu

-         Prodloužení plynovodu a vodovodního řadu v Klemově, lokalita Pod Klemovou

POČASÍ

Leden  - začátek roku vypadal,jako by měly být brzy Velikonoce. Teploty se v první polovině měsíce pohybovaly v noci okolo nula stupňů C a velmi mírně pod nulou,ve dne od +6o C  do +10oC. Sníh žádný, přes den občas mírný déšť, celé dny zataženo, v polovině měsíce se přes den vyjasnilo, svítilo sluníčko. Začátkem druhé poloviny měsíce (19.1.) napadl do rána první letošní sníh. A pak se střídalo sněžení, sníh s deštěm, teploty do +4o C přes den, v noci mírně pod nulou. Ke konci měsíce se začalo ochlazovat jak v noci, tak i ve dne. Místy mírné sněhové přeháňky, začal foukat silný studený vítr.

Únor –studený ráz počasí vydržel  téměř do poloviny měsíce. V noci klesly teploty až na -12o C, sněhu moc nepřipadlo, dny byly slunečné, ale mrazivé, s teplotou  od -5o do 0o C. V polovině měsíce se přechodně mírně oteplilo, sníh se začal pomalu ztrácet, místy byly mírné dešťové přeháňky. V noci na šestnáctého napadlo asi 20 cm sněhu, fouká silný vítr, tvoří se závěje. Traktory Doubravické a.s.  od 3 hod ráno prohrnují silnice v obci. Téměř každý den až do konce měsíce připadne trochu sněhu.

Březen –začátek měsíce vůbec nevypadal na to, že by za několik dnů mělo přijít jaro. Noční teploty klesaly až k -14o C, přes den se držely okolo -3o C. Téměř každý den, i když mírně, napadl sníh. 9. března v pozdním odpolední byla sněhová vánice, jako by teprve měly přijít Vánoce. Začátkem druhé dekády nastalo přes den mírné oteplení, teplota se držela okolo +10o C, sníh se začíná pomalounku ztrácet. Že nastala obleva, je poznat jak na řece Svitavě, tak na potoce Nešůrka. Voda stoupá a od pátku 18. března hlídají hasiči u splavu před novým mostem, aby nedošlo k zatarasení splavu dřívím. Louky směrem ke Lhotě Rapotině jsou zaplaveny, silnice ze Lhoty Rapotiny na Oboru je uzavřena. A už je po sněhu. V noci na dvacátého března došlo k mírnému ochlazení a voda v řece začala klesat. Astrologické jaro začalo 20. března ve 13,33 hod, dvacátý první březen – kalendářní první jarní den – se opravdu vydařil. Do konce měsíce se denní teploty držely od +12 do +15o C, v noci okolo bodu mrazu, nebo mírně nad. První jarní déšť přišel na bílou sobotu, tj. 26.3. Velikonoční svátky byly pak bez deště, ale se zataženou oblohou a bez sluníčka.

Duben - první dubnové dny přinesly dost sluníčka, žádný déšť, i když ten zahradní by byl třeba. Teploty  v noci okolo nuly, přes den až +19o C. Pěkného zahradnického deště jsme se dočkali až na konci první dekády, s ním ale přišlo mírné ochlazení. Ve druhé dekádě se denní teploty pohybovaly okolo +10o C, v noci klesly pod bod mrazu. Ke konci měsíce se opět počasí zlepšilo, byly krásné sluneční dny, teploty se vyšplhaly až na +20o C. A několikrát spadl i pěkný zahradnický deštík.

Květen –začátek měsíce napovídal, že by se mělo naplnit pořekadlo: „Studený máj, v stodole ráj“. Bylo většinou oblačno až zataženo, teplota do +15o C. A k tomu často dosti silný studený vítr. Takové počasí se drželo téměř do poloviny měsíce. Asi tak má v květnu být. Pak se ale teplota začala ustalovat okolo +20o C, začaly pěkné sluneční dny. 23. května se odpoledne obloha zatáhla černými mraky a okolo 18 hodiny začala bouřka s kroupami. U nás ve městečku ale k velkým škodám nedošlo. Poslední květnový týden se vyplnila meteorologická předpověď a začaly padat teplotní rekordy. Nejen u nás, ale v celé republice. Obloha byla po celé dny modrá jako šmolka, v noci teploty okolo +16o C, přes den dosáhly až +33o C.

Červen –první dny měsíce června se drželo počasí z konce minulého měsíce. Na konci první dekády však přišlo silné ochlazení, zatažená obloha, silný severní vítr, teplota do +18o C, dešťové přeháňky. A takovému počasí se nebylo co divit, vždyť na horách (Krkonoše, Krušné Hory) napadl sníh. Druhá dekáda měsíce odpovídala tomu, že se blíží astronomické léto. Krásná modrá obloha, teplota se držela okolo +27o C, velmi mírný větřík. 21. června slunce vstoupilo do znamení Raka a na severní polokouli země začalo astronomické léto. Letní slunovrat nastal v 8,46 hod letního času.  A pěkné počasí vydrželo až do konce měsíce. Jenom samozřejmě 25. večer (sobota – pouť), přišla pořádná bouřka. Ale bez následků, jenom byly řádně zality zahrádky a pole.

Červenec - začátek prázdnin, ale počasí tomu neodpovídá. Hned první den odpoledne vydatná bouřka pak vydatný déšť. Každodenní dešťové přeháňky vydržely téměř celou první dekádu měsíce. Teploty neklesly pod +17 stupňů C, nejvyšší se pohybovaly okolo + 25 stupňů C. Uprostřed měsíce nastaly pravé letní dny. Jasná obloha, klid. Od 15. až do 19. července se  držely denní teploty okolo +30 stupňů C. Tak jsme zažili několik pravých tropických dnů. Ty sa pak opakovaly ještě koncem měsíce, kdy 27. července bylo v 18 hodin ještě +37 stupňů C. Tropické dny a noci vydržely až do posledního dne měsíce.

Srpen –krásné sluneční dny z konce minulého měsíce vystřídalo polojasné počasí s mírným ochlazením. Teploty se pohybovaly přes den okolo +20 stupňů C, foukal mírný vítr. Ranní teploty v některých dnech dosahovaly jen +12 stupňů C. V polovině měsíce každý den dost vydatně pršelo, oblaha byla většinou zatažená. Poslední prázdninový týden přinesl pěkné letní počasí, modré nebe bez mraků a teplotu okolo +28 stupňů C.

Září – téměř letním počasím začal i školní rok. Teploty se skoro denně vyšplhaly  až na +25 stupňů C, obloha byla jasná, sluníčko, bezvětří. Takové krásné počasí vydrželo až do poloviny měsíce, kdy začala být obloha oblačná až polojasná, místy déšť, po kterém se mírně ochladilo. 23. září v 0,23 hod slunce přešlo do znamení Vah a začal astronomický podzim. A začal krásným „babím létem.“ Pěkné počasí skončilo s koncem měsíce.

Říjen –začátek měsíce byl deštivý, s teplotami v noci do +5 stupňů C, přes den +18 stupňů C. Babí léto se vrátilo na konci první dekády, kdy nastaly krásné sluneční dny, ráno sice s mlhami, ale přes den teplota dosahovala až +20 stupňů C. Ve druhé polovině měsíce se značně ochladilo.

Listopad –první dny měsíce byly sice slunečné, ale foukal dost silný severní vítr. Do rána 19. byl první trochu větší mráz. A v neděli 20. listopadu napadl první sníh.  Noční mráz byl téměř po celý měsíc, teploty klesaly až k -5 stupňům C, přes den foukal mírný severní vítr. Na konci měsíce napadlo dost mokrého sněhu, který ale dlouho nevydržel.

Prosinec -  na začátku měsíce to vypadalo, že zima bude mírná. Teplota se držela v první polovině měsíce stále nad nulou, obloha byla zatažená. Vánoce pak ale byly opravdu vánoční.

                                       Zapsala :      Eva Sáňková

                                                           kronikářka

 

********************************************************

ROK   2006

V roce 2006 čekalo naše městečko několik významných událostí. Stejně tak jako pro všechny ostatní obce to byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, komunální volby,  pro nás pak hlavně slavnost setkání rodáků a přátel našeho městečka, spojena s vysvěcením obecního praporu a praporu sboru dobrovolných hasičů. Než se ale dostaneme k těmto významným událostem slovem, pojďme se podívat, jaký byl rok 2006 v číslech.

ZPRÁVY  Z  EVIDENCE  OBYVATEL   A   MATRIKY

Stav obyvatel ke dni 31.12.206                  :  1 246

Přistěhovalo se                                           :        34

Odstěhovalo se                                           :        22

Zemřelo                                                      :        14

Narodilo se                                                 :        11

 

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2006            :  1 255

 

NAROZENÍ

1.

Boucník Miroslav

01. 01.

č.p. 110

2.

Zlámal Vojtěch

21. 03.

č.p. 213

3.

Konrádová Natálie

14. 04.

č.p. 375

4.

Vagnerová Sára

14. 05.

č.p. 160

5.

Alexová Natálie

25. 05.

č.p. 147

6.

Sáňka Josef

25. 07.

č.p. 170

7.

Hofírek Tadeáš

06. 08.

č.p. 173

8.

Kalíková Anna

20. 08.

č.p. 307

9.

Staněk František

24. 09.

č.p. 327

10.

Staňková Anna

24. 09.

č.p. 327

11.

Rybář Tomáš

14. 11.

č.p. 118

ZEMŘELÍ

1.

Pernicová Božena

87 let

21. 02.

č.p. 316

2.

Přibylová Marie

84 let

31. 03.

č.p. 309

3.

Kučerová Emerencia

90 let

19. 05.

č.p. 216

4.

Hunča Jiří

79 let

02. 06.

č.p. 297

5.

Fránek František

84 let

07. 07.

č.p.  93

6.

Opatřil Vincenc

79 let

27. 07.

č.p.  47

7.

Kubík Otakar

76 let

02. 08.

č.p.195

8.

Musilová Anna

69 let

08. 08.

č.p. 341

9.

Onderka Jarolím

66 let

09. 08.

č.p. 336

10.

Kala Stanislav

74 let

05. 09.

č.p. 331

11.

Opatřil Jaroslav

75 let

12. 10.

č.p. 227

12.

Špidla Miloslav

61 let

16. 11.

č.p. 111

13.

Sáňka Eduard

74 let

12. 12.

č.p.  36

14.

Vincourová Růžena

79 let

14. 12.

č.p.  45

Š K O L S T V Í

Mateřská škola

V roce 2006 navštěvovalo mateřskou školu 43 dětí, které byly rozděleny do dvou tříd. Přihlášeny jsou děti nejen z Doubravice, ale také z Holešína a Újezdu u Boskovic. Do učitelského sboru se vrátila paní učitelka K. Pallová, takže je složení následující : ředitelka – Věra Petrů, učitelky – Anna Soušová, K. Pallová. O pořádek a čistotu se stará školnice paní Naďa Macháčková, stravování zajišťuje kuchařka paní L. Filoušová.

Tento školní rok je posledním rokem v plnění základní koncepce mateřské školy. Ve dnech 26.2. – 1.3. 2006 byla ve školce přítomna inspektorka Ivana Bětáková, která byla s prací kolektivu a s koncepcí učiva spokojena.

V březnu proběhl zápis dětí do mateřské školy. Kromě dětí z Doubravice se opět přihlásily i děti z Újezdu u Boskovic.

V měsíci březnu byly pracovnicemi hygienické služby provedeny kontroly přípravy zeleninových salátů. Vzorky salátů byly odvezeny na pracoviště hygienické služby – závady nebyly zjištěny.

Od 22.5. po dobu 14 dnů v naší školce absolvoval svoji praxi student Střední pedagogické školy v Boskovicích Ondřej Otava (č.p. 310). Spolu s ostatními se zúčastnil oslavy Dne dětí (Hledání pokladu) i školního výletu do ZOO a Dinoparku ve Vyškově.

S blížícími se prázdninami začaly přípravy na přestavbu a rekonstrukci školní vývařovny a sociálního zařízení v přízemí budovy. Byly vyklizeny sklady a přilehlé místnosti. Celé prázdniny byla mateřská školka uzavřena, aby mohla být rekonstrukce v termínu provedena. Opravy byly zadány firmě LETOSTAV Letovice. Vývařovna byla nově vybavena nerezovým nábytkem, novými policemi a novými mrazícími pulty.

Opravy byly provedeny včas a tak mohl být 4.9. školní rok zahájen. Oproti původnímu zápisu se počet dětí snížil na 37. Kolektiv zaměstnanců se v tomto školním roce nezměnil. Ve školním roce 2006/2007 je školní výukový program zaměřen na zdravý životní styl a výchovu dětí k životnímu prostředí.

Od měsíce října některé předškolní děti navštěvují cvičení aerobiku v tělocvičně základní školy pod vedením učitelky Anny Soušové.

15.12. byla provedena kolaudace nově zbudovaných a rekonstruovaných prostor v přízemí budovy. Před vlastní kolaudací si všechny prostory prohlédli zastupitelé městečka.

Tak jako každý rok, také v letošním roce si děti připravily při příležitosti rozsvícení vánočního stromu na náměstí, kulturní program

Základní škola

Škola v tomto školním roce pracovala jako trojtřídní s jedním oddělením školní družiny a se školní jídelnou. ZŠ navštěvovalo 44 žáků. Plán práce pro školní rok byl splněn. Žáci dosáhli velmi pěkných výsledků, což dokazují srovnávací testy na konci školního roku. Rovněž kázeň žáků byla na velmi dobré úrovni. Na škole pracovalo 6 zájmových kroužků, které měly odborné vedení. Do jednoho oddělení školní družiny chodil maximální počet žáků a vychovatelka připravovala minimálně jednou do měsíce pro všechny žáky školy jednu akci.

Rovněž se zlepšilo vybavení školy. Byl pořízen univerzální robot do školní kuchyně, výukové programy do matematiky a anglického jazyka, žíněnka s protiskluzem, laminátor, stroj na výrobu espressa, soubor obrazů Řecké báje a  do matematiky, modernizovalo se příslušenství k počítačům a byly zakoupeny další drobné pomůcky a zařízení.)

Na škole nepracovala  určená dyslektická asistentka, tři učitelky jsou však držitelky tohoto oprávnění.

Akce z činnosti školní družiny :

·       Halloween  /týden soutěží a ukázek k tomuto svátku/

·       Tygří stezka /pohybové a rozumové soutěže/

·       Barvy podzimu /výtvarná soutěž/

·       Pexeso /školní turnaj/

·       Vánoce /besídka – tanec – soutěže/

·       Člověče, nezlob se /školní turnaj/

·       Vystoupení pro veřejnost /pohádka Koblížek/

·       O nejkrásnější kraslici /výtvarná soutěž pro všechny žáky/

·       Tygří stezka II / výlet do přírody se soutěžemi/

·       Zahrada II /oslava Dne dětí/

·       Vystoupení ke dni matek

Mimoškolní a volnočasové aktivity školy :

Sběr bylin a druhotných surovin : 

žáci nasbírali    -    633 kg kaštanů

-        126 kg sušené pomerančové kůry

-        9 kg sušených bylin

-        9 272 kg papíru

Plavecký výcvik byl organizován pro žáky 1. – 5. ročníku v rámci Plavecké školy Blansko v rozsahu 10 hodin.

Žáci čtvrtého ročníku absolvovali dopravní výuku na dopravním hřišti v Blansku v podzimním i jarním termínu.

Během školního roku se uskutečnily porady ředitelů škol Doubravice, Rájec Ráječko. Byly vypracovány srovnávací prověrky pro žáky IV. a V. tříd těchto škol v českém jazyce a matematice, kde nejlépe obstáli žáci naší školy.

TŘÍKRÁLOVÁ    SBÍRKA

Stejně tak jako v předešlých letech i v roce letošním naše městečko obcházely skupinky koledníků, aby v den Tří králů popřály svým spoluobčanům úspěšný rok 2006. Tato akce má význam nejen v projeveném blahopřání, ale  také v tom, že mnozí občané za to obdarují koledníky finanční částkou protože vědí, že peníze budou použity na podporu projektů Oblastní charity Blansko. V letošním roce měla sbírka název „Pomozte vytvořit důstojný život pro děti“ a výtěžek sbírky, který byl v naší obci 13 201.- Kč, byl věnován na projekty, které se zabývají dětmi.

SPOLEČENSKÉ  A  KULTURNÍ    AKCE

·       14. 1. Myslivecký ples (pořádá Myslivecké sdružení Doubravice nad Svitavou)

·      27. 1. Ples hasičů (pořádá SDH Doubravice nad Svitavou)

·       11. 2. Ples fotbalistů (pořádá TJ SOKOL oddíl kopané)

·       18. 2. Společenský ples (pořádá MO ČSSD a DTJ Doubravice nad Svitavou)

·       19. 2. Průvod masek obcí (pořádá TJ SOKOL oddíl kopané)

·       25. 2. Pochovávání basy (pořádá TJ SOKOL oddíl kopané)

·       11. 3. Dětský karneval (pořádá SDH Doubravice nad Svitavou)

·      8. 4. Taneční večer (pořádá MS ODS Doubravice nad Svitavou)

·       29. 4. Tradiční stavění máje (SDH Doubravice nad Svitavou). Sobotní slavnost stavění máje však musela být pro nepřetržitý silný déšť odvolána. Déšť vydržel až do poledne 1. května. Pak se počasí umoudřilo a máj, která měřila 29 metrů, mohla být vztyčena.

·       5. 5. Položení věnců u Památníku padlých před ZŠ, lampiónový průvod na Sokolské hřiště, kde bylo pro děti připraveno opékání párků a pro dospělé občerstvení.

·       27. 5. Kácení máje (pořádá SDH) – velmi zdařilá akce. Připraveny soutěže pro děti v rámci Dne dětí.

·       25. 6. Tradiční „Doubravická pouť“.

·       5. a 6. 7. Setkání rodáků a přátel městečka.

·       30.8. – 6.9. v přísálí kina instalována výstava fotografií Marka Audyho = TEPUI - svět stolových hor, Venezuela. Zahájení výstavy  bylo spojeno s promítnutím krátkého filmu o významných českých objevech ve venezuelské Guayaně

·       2. 9. pořádalo MS ODS pro děti „Konec prázdnin“. Na hřišti v Klemově se soutěžilo a hrály různé hry.

·       8. 10. MS ČČK pořádá „Tradiční drakiádu“ na poli nad firmou Araplast.

·       2.12. Rozsvěcování vánočního stromu před obecním úřadem s kulturním vystoupením žáků ZŠ. Následně byl v kině promítnut film „Garfield 2“.

·       3.12. MS ČČK pořádá v místním kině „Mikulášskou besídku s nadílkou“. Vystoupily děti ze ZUŠ Blansko s divadelní pohádkou.

·       5.12. „Mikuláš“ v prodejně Jednota na náměstí Svobody.

SETKÁNÍ   RODÁKŮ   A    PŘÁTEL   MĚSTEČKA

S návrhem uspořádat historicky první setkání rodáků v našem městečku přišel starosta obce Ladislav Štoudek v okamžiku zjištění, že heraldický výbor Parlamentu ČR schválil návrh výtvarníka Pavla Vacha na prapor městečka. Vždyť podobnou slavnostní akcí byla oslava stoletého výročí postavení nové školní budovy před čtrnácti lety. A aby nebylo nic ponecháno náhodě, začalo se s přípravou již v roce 2005, kdy se 12. září uskutečnila první informační schůzka přípravného výboru.

Termín setkání byl určen na 5. a 6. červenec 2006. Do té doby se přípravný výbor ve složení Ladislav Štoudek, Milan Hubený, Pavel Vach, Josef Přibyl a Eva Sáňková sešli mnohokrát. Do přípravy byly zainteresovány také spolky a kluby ve městečku. Tak se na přípravách i vlastním zajištění setkání podíleli členové sboru dobrovolných hasičů, TJ SOKOL oddíl kopané, klub důchodců, MO ČČK a v mnoha případech také ostatní občané městečka. Pomocnou ruku podali také místní firmy a podnikatelé.

Hlavním bodem oslav bylo svěcení obecního praporu a praporu sboru dobrovolných hasičů. Ty byly zadány do výroby firmě ALERION Bystříce nad Pernštejnem se sídlem v Brně. Této firmě byly zadány do výroby také malé vlaječky obce a SDH, stejně tak vlajka TJ SOKOL oddílu kopaná.

Vzhledem k tomu,  že poslední pohlednice Doubravice nad Svitavou byly vyrobeny v roce 1994, bylo dohodnuto, že Pavel Vach navrhne a zajistí výrobu sady nových pohlednic tak , aby byly k dispozici při setkání rodáků.

Josef Přibyl a Eva Sáňková pracovali na publikaci o historii a současnosti městečka Doubravice nad Svitavou již od roku 2005, tisk zajistila firma MAREK  AUDY Jedovnice.

Na počátku roku 2006 udělal majitel doubravického zahradnictví ing. Roman Koupý pro obyvatele Soukopova náměstí, náměstí Svobody a ulic Dolní a Sokolská  zajímavou nabídku. Zahradnictví dodá  po jednom osázeném truhlíku do každého uličního okna jejich domu. Osázení truhlíku bylo provedeno v obecních barvách znaku a praporu. Zahradnictví žádalo pouze zaplacení nového plastového truhlíku v nákupní ceně velkoobchodu = 50.- Kč. Truhlíky byly po předchozích objednávkách dodány v termínech od 15. – 20. června.

Členky klubu důchodců pro setkání upekly 1 100 koláčků, které pak společně se členkami MO ČČK v první den setkání nabízely návštěvníkům a hostům před kostelem při slavnostním svěcení praporů.

Program setkání rodáků a přátel městečka :

Hlavní program byl zahájen 5. července v 10 hodin slavnostní mší v kostele sv. Jana Křtitele. Samotné vysvěcení provedl generální vikář  Jiří Mikulášek, obecní prapor držel starosta obce Ladislav Štoudek, prapor sboru dobrovolných hasičů pak starosta SDH Josef Špaček. Za doprovodu hudby ZUŠ Letovice následoval slavnostní průvod na Sokolské hřiště se zastávkou u obecního úřadu k vyvěšení obecního praporu. K této příležitosti Josef Přibyl složil a pod jeho vedením smíšený pěvecký sbor zazpíval „Doubravickou hymnu“.

Slavnostní program na Sokolském hřišti pokračoval oceněním bývalých představitelů obce, TJ SOKOL a SDH. Dopoledním programem slovem provázela Mgr. Jana Otavová.

Odpolední program zahájil ve 13 hodin Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Letovice pod vedením Petra Křivinky. Následovala diskotéka Pavla Borka, vystoupení skupiny historického šermu GONFANON, dále pak k tancio a poslechu hrála skupina T.S.BAND.

Ve večerním programu od 20 hod k tanci a poslechu hrála skupina AKCENT, s večerním vystoupením se opět představila skupina historického šermu GONFANON a na závěr celého slavnostního dne byl nádherný ohňostroj, podbarvený hudbou.

Ve čtvrtek 6. července byly oslavy zahájeny v 10 hodin přátelskými zápasy v kopané – žáci, dorost, staří páni.Sportovní den pokračoval odpoledním utkání v kopané, kdy proti domácímu A. mužstvu nastoupili INTERNACIONÁLOVÉ  SLAVIE  PRAHA.

Občerstvení bylo zajištěno na Sokolském i fotbalovém hřišti a také v budově hasičské zbrojnice.

Doprovodný program setkání rodáků a přátel městečka :

4. července

·       V 18 hodin – filmové představení pro děti  animovaná  pohádka  Bambi 2

·       Ve 20 hodin – filmové představení ÚČASTNÍCI  ZÁJEZDU /nová česká komedie/

5. a 6. července bylo možné navštívit :

·       Výstavu obrazů Pavla Vacha a keramiky Kateřiny Petresové v prostorách hasičské zbrojnice – I. patro velký sál

·       Výstavu keramiky Ludmily Kocmanové a Mariany Sáňkové v přízemí základní školy na Soukopově náměstí

·       Výstavu kronik a historických materiálů o městečku Doubravice nad Svitavou v I. patře hasičské zbrojnice

·       Budovu základní školy, kina, kulturního domu

·       Budovu místní fary, kde má sídlo „Pěkná modrá“

·       Areál zahradnictví ing. Koupého s největší pštrosí farmou v ČR

·       Areál firmy ARAPLAST, kde se vyrábějí dopravní silniční značky.

Doubravické setkání rodáků přišla podpořit svou přítomností i celá řada významným hostů. Nechyběli mezi nimi například ředitel krajského úřadu Jiří Crha, poslanci Poslanecké sněmovny ČR Zuzka Bebarová – Rujbrová, Miloslav Kala, František Severa, senátor Vlastimil Sehnal a řada starostů a místostarostů okolních obcí.

Nutno podotknout, že přání starosty obce, aby vydrželo počasí, bylo splněno. Počasí bylo jako na objednávku. Krásné sluníčko provázelo velmi příjemné a milé setkání rodáků a přátel po oba dva dny.

ZE   ŽIVOTA   OBCE

·       Zima v měsíci lednu přála a tak mohli členové MO ODS  21. 1. uspořádat na kluzišti v Klemově pro malé i velké zájemce bruslení s hudbou a občerstvením. V sobotu 4.2. proběhl hokejový turnaj pro dospělé. Z původně čtyř přihlášených družstev nakonec hrálo šest. Vítězi se stali doubravičtí fotbalisté, hrající pod hlavičkou  HC SOKOL.

·       22. 1. nadšenci v Klemově pod vedením pana Antonína Řezníčka uspořádali závody na bobech. Za mrazivého počasí se soutěže zúčastnilo 45 dětí ve věku od 3 do 13 let. Tyto byly rozděleny do 3 kategorií. Všichni účastníci obdrželi sladkou odměnu a pěknou cenu. Poděkování patří nejen panu Řezníčkovi, ale také Josefu Šromovi, Mirce Kalové, Petru Novotnému, Renatě Šromové a Janu Šromovi.

·       11.2. se v restauraci „U splavu“ uskutečnil III. ročník „Turnaje Jirky Poláka“ v mariáši.

·       24. a 25. 2. uspořádala DTJ Doubravice nad Svitavou v tělocvičně ZŠ turnaj ve stolním tenise o titul „Přeborník městečka Doubravice nad Svitavou“ v kategorii mladších žáků a mužů. Přeborníkem v kategorii mladších žáků se stal Martin Dvořák, v kategorii mužů Jan Vladík.

·       10 8. došlo k velké tragédii. V ranních hodinách byl nalezen v řece Svitavě utonulý pan Jarolím Onderka z ulice Na rybníku. Utonul nešťastnou náhodou ve věku 66 let.

·       19. 8. se několik nadšenců vydalo na turistický pochod na rozhlednu na Malém Chlumu při příležitosti I. výročí otevření rozhledny. Počasí přálo, výlet se zdařil.

·       12. 9. bylo v tělocvičně ZŠ zahájeno cvičení jógy, které probíhá vždy v úterý od 17,30 do 19 hodin.

·       2.10. zahájila DTJ cvičení kalanetiky v tělocvičně ZŠ – každé pondělí od 17,30 hod.

·       12. 10. se stala další tragédie. V Rájci na nádraží vlak Pendolino srazil Jarouška Opatřila, který přecházel přes přejezd v době, kdy se rychlík blížil ke stanici. Vzhledem k jeho věku (75 let) nestačil přejít. Pan Opatřil byl v Rájci u lékaře a chtěl jet vlakem domů.

ZAJÍMAVOSTI   Z  OBCE   VE   ZKRATCE

·       Pro všechny občany v obci je i pro letošní rok zajištěna bezplatná právní poradna JUDr. Němcové, která je vždy druhé pondělí v měsíci od 15 do 16 hod na obecním úřadě.

·       Platby za svoz odpadu se oproti roku 2005 nezměnily. Cena na jednoho obyvatele – 350,- Kč, majitelé rekreačních objektů 250,- Kč, podnikatelé 1 500,- / 1 popelnice.

·       Výše poplatků za psy je 100,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího 120,- Kč.

·       Sběr nebezpečného odpadu se konal 8. dubna a 14. října u obecního úřadu a u fotbalového hřiště.

·       Velkoobjemové kontejnery na neskladný domovní odpad byly přistaveny v obecním dvoře ve dnech 21. a 22. dubna a 22. a 23. září.

·       10. 4. se začíná oprava fasády ZŠ – provádí firma LETOSTAV  Letovice a firma „Jan Opatřil“ Doubravice nad Svitavou začíná budovat novou lávku na fotbalové hřiště.

·       Ze soboty 29. na neděli 30. dubna řádili ve městečku vandali. Byla poničena márnice, rozbité dveře. To jim však nestačilo. Na náměstí Svobody byly barvou postříkány vývěsné skříňky a také vrata do hasičské zbrojnice.  Proč ? Komu vadí pěkně upravená obec ?

·       15. 5. je postaveno lešení u prodejny KOLONIAL a začíná se s opravou budovy.

·       8. 7. při velké dopolední bouřce blesk uhodil do jedle na starém hřbitově (u studny). Strom byl poničen tak, že musel být odstraněn.

·       Začátkem měsíce srpna byla provedena úprava vnitřních prostor samoobsluhy na náměstí Svobody. Prodejna se opticky zvětšila, uložením nápojů do polic je mezi regály více místa. Proměna byla určitě krokem k velkému vylepšení interiéru. Byly instalovány nové pokladny, nově zaveden úsek zeleniny s váhou.

·       V měsíci říjnu  byl bez podání žádosti udělen městečku Doubravice nad Svitavou statut „městyse“. Jmenovací dekret obdržel OÚ  z Prahy poštou.

·       1.12. byl v areálu Doubravická a.s. zahájen provoz čerpací stanice pohonných hmot pro širokou veřejnost s následujícím sortimentem : benzin natural 95, nafta. Provozní doba je od 7 do 17 hod denně.

MIKROREGION   SVITAVA

·       Na 15. ročníku  veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2006 v brně se mikroregion SVITAVA prezentoval společně s mikroregionem BOSKOVICKO. Pro tuto akci vznikl leták s fotografií rozhledny na Malém Chlumu s mapkou, jeho druhá strana představuje všechny obce svazku.

·       Český rozhlas Brno vysílal v týdnu od 8. do 12. 5. o obcích svazku SVITAVA. Na frekvenci FM 106,5 jsme se mohli dozvědět zajímavosti ze současnosti a také historie obcí Chrudichromy, Doubravice nad Svitavou, Jabloňany, Kuničky, Lhota Rapotina, Obora, Skalice nad Svitavou a Újezd u Boskovic. O současnosti a historii naší obce promluvili starosta Ladislav Štoudek a kronikářka Eva Sáňková. Děti ZŠ pod vedením Mgr. Milady Juračkové a za hudebního doprovodu ředitele školy Mgr. Františka Opatřila zazpívaly lidové písničky.

·       Začátkem měsíce září byly na nově budovaném dětském hřišti v blízkosti  fotbalového hřiště instalovány nové hrací prvky – barevná skluzavka a houpačky. Tyto tvoří základ budoucího dětského areálu. Kompletní podobu získá hřiště v roce 2007.

KLUB   DŮCHODCŮ

V současné době má Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou 177 členů.Rozložení členů je následující :  116 žen a 61 mužů.  Stávající výbor  má  9 členů. Z výboru odstoupila paní Marie Horáková č.p. 161. Předsedkyní zůstává i nadále paní Jana Poláková č.p. 124. Výbor Klubu důchodců provádí hodnocení činnosti vždy za období od výroční schůze do výroční schůze. Tyto se konají pravidelně v měsíci listopadu.

Výroční členské schůze , která se konala dne 16. listopadu 2005 v sále kulturního domu, se zúčastnilo 82 členů. Přítomni byli seznámeni se zprávou o činnosti a se zprávou o hospodaření. V kulturním programu vystoupili mladí tanečníci Monika Volfová, Valerie Hotová a Aleš Dědeček, kteří předvedli step a moderní tance.

29. prosince 2005 se v sále kulturního domu konalo tradiční  „Předsilvestrovské posezení“. Pozvání přijali také zástupci obce, starosta Ladislav Štoudek a místostarosta Milan Hubený. K tanci a poslechu hrála hudební skupina OMAKO. Nechybělo ani občerstvení a bohatá tombola, do které kromě sponzorů velkou měrou přispěli i přítomní senioři.

9. února  - návštěva opery „Jakobín“ do Antonína Dvořáka v ND Brno. Představení všechny zaujalo, zvláště pak duet „My cizinou jsme bloudili …“.

12. března – opět zájezd do Janáčkova divadla na romantický balet s názvem „GISELLE“. Představení bylo věnováno významnému životnímu jubileu 80 let významné sólistce Národního divadla v Brně paní Věře Vágnerové, která všechny přítomné přišla pozdravit.

6. května pořádal klub důchodců k oslavě „Dne matek“ hudební pořad. Tentokrát se představila dechová hudba „VRACOVJÁCI“ ze Slovácka. Tato krojovaná kapela, vítěz soutěže „O zlatou křídlovku“ z roku 1998 za svými posluchači zajíždí nejen po celé České republice, ale také do zahraničí. Sál našeho kina byl opět zaplněn.

Před slavností „Setkání rodáků“ a svěcení obecního praporu se členové klubu důchodců zúčastnili úklidu naší obce. Okopali a uhrabali Tyršův park a náměstí Svobody. Seniorky na tuto slavnost upekly 2 100 koláčků. Jejich obětavost byla s upřímným poděkováním  oceněna i starostou obce Ladislavem Štoudkem.

16. srpna se konal autobusový zájezd na zámky v Kunštátě a Lysicích. Po prohlídce nově otevřených prostor zámku v Kunštátě  si senioři v zámku Lysice prohlédli nejen zámecké prostory, ale také výstavu 108 odrůd mečíků s názvem „Vznešenost mečíků a hold mečům“. V podzámčí pak výstavu fotografií, kterou shromáždil  hrabě Dubský na svých cestách a restaurovaný zlatý kočár z 18. století. Tento zájezd zajistila paní Marie Horáková č.p. 161.

25. září – zájezd do Mahenova divadla v Brně na činoherní představení „Manon Lescaut“  od Vítězslava Nezvala.

18. října – poznávací zájezd spojený s předvánočními nákupy do města Kudowa Zdroj v Polsku. Tento zájezd se uskutečnil již 5. dubna a pro velký zájem našich členů se  akce bude určitě opakovat.

29. října – návštěva Janáčkova divadla v Brně na představení opery „Don Giovanni“. Příběh věčného svůdce žen provází nesmrtelná a překrásná hudba W.A. Mozarta. Opera je právem považována za operní klenot.

Činnost výboru klubu důchodců také zahrnuje návštěvy za členy klubu při příležitosti jejich životních jubileí.

Členky klubu důchodců také průběžně po celý rok udržují záhon růží v parku na náměstí Svobody.

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIČŮ

Zpráva jednatele :

-        bylo svoláno  12 členských schůzí s průměrnou účastí 75 %

-        74 členů, v letošním roce bohužel zemřelo 5 členů /Jaroslav Opatřil, Jiří Hunča, Vincenc Opatřil, Otakar Kubík, Eduard Sáňka/, nově přijati byli  3 členové

-        27. ledna hasičský ples, který jsme zvládli k naší spokojenosti. Přispěla k tomu nemalou měrou účast členů v uniformách. V letošním roce bylo zakoupeno 5 nových uniforem

-        28.4. jsme přivezli strom z obecního lesa na májku a i přes nepřízeň počasí byla 1.5. vztyčena

-        družstvo mužů se zúčastnilo 21.5. v Bořitově okrskové soutěže, kde obsadilo 2. místo, které mu tímto zajistilo historickou účast ve II. kole požárního sportu v Letovicích 8.7.

-        na konci května byla májka poražena. Při této příležitosti nám hasiči z Adamova předvedli záchranu osob z nabouraného automobilu a i přes opětovnou nepřízeň počasí jsme pro děti připravili několik zábavných her

-        celé I. pololetí roku jsme se připravovali na letní setkání rodáků a přátel městečka Doubravice a svěcení hasičského praporu, který nám zakoupila obec. Akce pro nás začala 16. června slavnostní členskou schůzí, pokračovala nácvikem pochodu v ulicích, úklidem, malováním požární zbrojnice, kde se nás však sešlo jako šafránu.

-        4.7. večer jsme zajistili občerstvení pro návštěvníky vernisáže výstavy obrazů pana Pavla Vacha a keramiky jeho dcery Kateřiny Petresové. Avšak následující den byl pro nás nejdůležitější, protože se světil náš prapor. Po vysvěcení praporu a pochodu městečkem  bylo na sokolském hřišti  vyznamenáno 5 členů našeho sboru a to :  za zásluhy Otakar Kubík, Jaroslav Opatřil a Bedřich Vitouch, za příkladnou práci s mládeží Radek Hajný a Roman Bárta. Druhý den oslav jsme již jen pro všechny návštěvníky zajišťovali v hasičské zbrojnici občerstvení.

-        23.9. členové našeho sboru vyrazili na jednodenní výlet do skanzenu ve Strážnici, po jeho prohlédnutí jsme se plavbou po Baťově kanále dostali do Blatnice pod sv. Antonínkem do příjemného vinného sklípku.

-        2. 12. jsme  při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí zajišťovali občerstvení.

Největším úkolem pro příští rok je začít s přípravou oslav 120. výročí založení SDH, které bude v roce 2008.

V roce 2007 se stal velitelem zásahového družstva Petr Livora.  Hlavním úkolem velitele zásahové družstva je odpovědnost za jeho připravenost vyjíždět včas k případnému zásahu nebo jiné nutné pomoci a účinně zasáhnout buď při likvidaci požáru nebo jiné živelné pohromě a neštěstí.

Vzhledem k tomu, že všichni členové zásahového družstva jsou zaměstnaní a je problematické vždy vyjíždět k zásahům ve stejném složení, jsou zásahová družstva dvě, která čítají celkem  15 mužů. Každé družstvo má svého velitele, dva strojníky a ostatní členy. I přes tento problém se již po několik let daří vyjíždět v případě potřeby do 10 minut od vyhlášení poplachu. Tato družstva provádí svoji taktickou přípravu nepravidelně dle časových možností.

Velitel zásahového družstva a dva velitelé družstev se pravidelně jednou za rok zúčastňují dvoudenního školení velitelů a získané zkušenosti a poznatky se snaží uplatnit v činnosti zásahového družstva a při případném zásahu u požáru. Všichni členové zásahového družstva mají platné lékařské prohlídky, které zajišťuje obecní úřad a které se provádí jednou za dva roky.

Dne 8.9. se naše zásahové družstvo v rámci okrsku zúčastnilo námětového cvičení v Doubravici nad Svitavou na firmu Araplast a 9. 4. v Rájci – Jestřebí na základní školu. Tato námětová cvičení slouží pro operativní řešení různých situací při zásahu a rychlejšímu rozhodování o způsobu zásahu.

Požáry a zásahy :

-        31.12.2005 v Újezdě u Boskovic zásah při požáru rodinného domu, který způsobil elektrický přímotop. Došlo ke shoření zařízení bytu. Zde jednotka úspěšně zasahovala společně s HZS Boskovice.

-        28. a 29.3. jsme byli HSZ Blansko přivoláni ke splavu v Doubravici. Hrozilo zde vylití řeky Svitavy z koryta. Zde jsme prováděli odklonění toku řeky z náhonu zpět do koryta řeky.

-        7.8. jsme byli starostou obce Doubravice povoláni k rodinnému domu Křížových, kde jsme prováděli odklon přívalové vody pytli s pískem, aby nedošlo k zaplavení průjezdu a sklepních prostor.

-        9.7. při zvednutí spodní vody ve studni u pana Sedláka v ulici Plotky došlo k zatopení sklepních prostor, kde jsme vodu odčerpávali plovoucím čerpadlem.

-        21.10. jsme byli povoláni HZS Blansko k požáru louky pod boskovickým hradem, kde jednotka prováděla pomocné práce při hašení a zajišťovala kyvadlovou dopravu vody.

-        7.11. se uskutečnilo taktické cvičení HZS Blansko na firmu Dřevovýroba Vladík, kde byly přivolány i jednotky SDH.

V průběhu roku se členové zásahové jednotky zúčastnili brigád na údržbě techniky, výzbroje a výstroje, úklidu hasičské zbrojnice a akcí pořádaných jak SDH, tak i obcí.

Místní organizace Moravského rybářského svazu

Na území Moravy byly rybářské spolky zakládány až kolem roku 1900. V okresním archívu v Blansku je zápis o vzniku rybářského spolku v Blansku ze dne 9.9.1901.

V roce 1951 byl rybářský spolek přejmenován na Místní organizaci Českého rybářského svazu v Blansku. V roce 1990 se organizace stala součástí nově vzniklého Moravského rybářského svazu, ve kterém působí do současné doby. V roce 1991 rozhodla výroční členská schůze o zřízení místních skupin.

Místní skupina  MRS v Doubravici nad Svitavou je nedílnou součástí Místní organizace MRS  v Blansku. Jejím předsedou je v současné době ing. Libor Loukota (č.p. 401).

Blanenská organizace obhospodařuje více než 12 km pstruhových vod na Svitavě (od jezu v Doubravici po Klamovku v Blansku), mimopstruhový revír tvoří  12 nádrží o celkové rozloze 13,7 ha. Vlastní rybolov se provádí na 4 nádržích.

Zaměření brigád MS Doubravice v roce 2006 :

®         splávky na potoce Holešínka

®         úklid nádrže Kuničky

®         zhotovení laviček u nádrže Kuničky.

Mimo uvedené akce jsou další brigády členů organizovány vedoucími MS podle operativních potřeb, vzniklých v průběhu roku.

Počet členů v MS Doubravice nad Svitavou se pohybuje okolo 55. Vzhledem k přechodům dětí a mládeže do kategorií vyšší věkové skupiny, ukončením členství nebo úmrtím, je přesné číselné vyjádření obtížné.

Na kulturním a společenském dění ve městě Blansko se podílí i členové MS Doubravice při organizaci akcí „Petrův ráj pro děti“, konané v rámci oslav Dne dětí, při organizaci tradičního „Rybářského bálu“ a tradičním prodeji vánočního kapra  v blanenském Sloupečníku.

KNIHOVNA

Výkaz o knihovně za rok 2006

Návštěvníci v knihovně

§       celkem                                                                   818

§       registrovaní čtenáři                                               111

§       z toho čtenáři do 15 let                                           38

§       ženy                                                                        60

§       muži                                                                       13

 

Výpůjčky

§       celkem                                                               4 965

§      z toho naučná literatura pro dospělé                  1 214

§      krásná literatura pro dospělé                              2 624

§       naučná literatura pro děti                                      137

§       krásná literatura pro děti                                       990

 

Knihovní jednotky

§       celkem                                                               6 544

§       z toho naučná literatura                                      1 725

§      krásná literatura                                                  4 768

§      ostatní dokumenty                                                 51

§      počet docházejících periodik                                   1

§      přírůstky knihovních jednotek                               88

§       úbytky knihovních jednotek                                 274

Do knihovny zapojen internet, rozšířena půjčovní doba na úterý a čtvrtek, aby mohl být internet více využíván, kopie kronik k dispozici v knihovně k zapůjčení – pouze však na místě, bez odnesu mimo knihovnu.

Vedoucí zůstává paní Jana Vomelová.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V červnu se konaly hodně diskutované volby ve dnech 2. a 3. V Doubravici nad Svitavou se uskutečnily tak jako všechny předchozí volby  v obřadní síni obecního úřadu. Ve volební komisi zasedli : Menšík Jan, Štrof Josef, Pehal Jiří, Pilátová Jolana, Nečasová Simona, Vomelová Jana, Sáňková Eva.

Počet zapsaných voličů celkem :

1012

Vydáno úředních obálek

  688

Počet odevzdaných úředních obálek

  687

Počet platných hlasů

  686

V naší obci se zúčastnilo voleb 68 % voličů.

Pořadí stran podle počtu platných odevzdaných hlasů :

1.

ČSSD

265 hlasů

2.

ODS

155 hlasů

3.

KSČM

142 hlasů

4.

KDU-ČSL

  66 hlasů

5.

Strana zelených

  27 hlasů

6.

SNK Evropští demokraté

    8 hlasů

7.

Nezávislí

    5 hlasů

8.

Moravané

    4 hlasy

9.

Strana rovnost šancí

    4 hlasy

10.

Nezávislí demokraté (předseda V. Železný)

    3 hlasy

11.

Koalice pro Českou republiku

    2 hlasy

12.

Česká strana národně socialistická

    1 hlas

13.

Pravý blok

    1 hlas

14.

Česká koruna

    1 hlas

15.

Strana zdravého rozumu

    1 hlas

16.

Právo a Spravedlnost

    1 hlas

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Ve dnech 20. a 21. října 2006 se stejně jako ve všech obcích naší republiky, také u nás v Doubravici, konaly volby do zastupitelstva obce. Volební místností byla slavnostně vyzdobená obřadní síň obecního úřadu. Nemocné a zdravotně postižené občany navštívili členové volební komise s přenosnou schránkou.

Ve volební komisi s právem hlasovat zasedli :

Předseda : Jiří Pehal

Místopředseda : Emilie Hubená

Členové : Simona Nečasová, Marie Štrofová, Marie Horáková, Zdena Chovancová, Miloslav Kuda.

Zapisovatelka : Jolana Pilátová.

Počet zapsaných voličů celkem :

1016

Vydáno úředních obálek

  684

Počet odevzdaných úředních obálek

  684

Počet platných hlasů

 9 876

V naší obci se zúčastnilo voleb 67,32  %  voličů.

Kandidátní listina

 

Volební strana

hlasy

%

1.

Komunistická strana Čech a Moravy

1 453

14,71

2.

Česká str. sociálně demokratická

1 705

17,26

3.

Sdružení levicových kandidátů

1 502

15,21

4.

Křesť. demokr. Unie – Čs. str. lid.

856

8,67

5.

Sdružení nezávislých kandidátů I.

2 535

25,67

6.

Občanská demokratická strana

1 825

18,48

Nově zvolení členové do zastupitelstva obce :

Volební strana č. 1  -  Komunistická strana Čech a Moravy

1.

Štoudek Petr  RSDr.

    191 hlasů

2.

Vach Pavel

    149 hlasů

Volební strana č. 2  -  Česká strana sociálně demokratická

1.

Barák Vladimír  Ing.

    173 hlasů

2.

Konrád Miroslav  Ing.

    149 hlasů

3.

Hruška Jaroslav

    137 hlasů

Volební strana č. 3  -  Sdružení levicových kandidátů

1.

Štoudek Ladislav

    270 hlasů

2.

Přibyl Josef

    185 hlasů

Volební strana č. 4  -  Křesť. demokr. Unie – Čs. str. lidová

1.

Kocman Vlastimil  Ing.

    98 hlasů

Volební strana č. 5  -  Sdružení nezávislých kandidátů I.

1.

Tenora Dušan  MUDr.

    313 hlasů

2.

Otavová Jana  Mgr.

    270 hlasů

3.

Hubený Milan

    236 hlasů

4.

Hájek Ivoš  Ing.

    225 hlasů

Volební strana č. 6  -  Občanská demokratická strana

1.

Staněk Petr  Ing.

    171 hlasů

2.

Daněk Petr  MUDr.

    151 hlasů

3.

Král Pavel

    134 hlasů

Ustavující schůze obecního zastupitelstva byla svolána na den 1.11.2006 do sálu místního kina, který byl pro tuto slavnostní příležitost vyzdoben prapory EU, ČR a obecním praporem. Přítomni byli všichni nově zvolení zastupitelé. Schůzi až do volby nového starosty vedl zastupitel Hruška Jaroslav. Po zvolení návrhové a volební komise  zastupitelé odsouhlasili výsledky voleb do zastupitelstva. Mgr. Jana Otavová za všechny zvolené zastupitele přečetla  „Slib zastupitele“, ti následně provedli slib slovy „slibuji“ a slib stvrdili svým podpisem. V souladu s jednacím řádem bylo navrženo, aby volba starosty byla provedena tajným hlasováním. Navrženi byli Ladislav Štoudek a Milan Hubený.

Poměrem hlasů 10 : 4 byl starostou zvolen Ladislav Štoudek. Staronový starosta Ladislav Štoudek poděkoval za důvěru a od tohoto okamžiku se ujal vedení zasedání. Následovala volba místostarosty. Navrženi byli ing. Vladimír Barák a Milan Hubený. Tajnou volnou byl poměrem hlasů 10 : 5 zvolen ing. Barák. V obecní radě dále zasednou ing. Vlastimil Kocman, Mgr. Jana Otavová a Pavel Vach. Dále byli zvoleni : - předsedou finanční komise Jaroslav Hruška, - předsedou kontrolní komise Pavel Král. Vedením přestupkové komise znovu pověřena kancelář JUDr. Němcové z Blanska, vedením sboru pro občanské záležitosti Josef Přibyl.

Na závěr zasedání vystoupil starosta obce, poděkoval volební komisi za velmi dobře vykonanou práci a následně přednesl úkoly, které nové zastupitelstvo čekají.

JEDNOTA  Doubravice nad Svitavou     /zpráva o provozu prodejny/

Plán maloobchodního obratu  prodejny Jednota 171 na rok 2006 byl 12 915 000,- Kč. Skutečnost činila 13 063 049,- Kč. Plán tak byl překročen o 148 000,- Kč. Proti roku 2005 došlo k nárůstu o 291 000,- Kč.

V měsíci srpnu byla v prodejně provedena reorganizace uspořádání zboží. S tím souviselo částečné zaslepení výloh a zvýšení regálů. Změny se týkaly především sektoru drogerie a prodeje zeleniny. Uvedená přestavba byla provedena za sobotu a neděli, prodej nebyl přerušen. Nutno podotknout, že to byla změna k lepšímu.

V měsíci září přešla prodejna na tzv. „položkový prodej“, který zpočátku dělal pracovnicím prodejny menší problémy, které však aktuálně řešily.

V prosinci se jako každoročně uskutečnila „Mikulášská nadílka“, na kterou se dostavila téměř stovka dětí. Tato akce, na kterou finančně přispívá i členská rada, má vždy velký úspěch.

Během roku se v prodejně přijímají objednávky na chovnou, řádně očkovanou drůbež. Vzhledem k tomu, že do obce pravidelně zajíždí prodejci s drůbeží, zájem zákazníků o toto zboží je malý.

ZHODNOCENÍ  ROKU  2006 /po stránce stavební /

Pokud chceme hodnotit rok 2006 z pohledu našeho městečka, musíme jej hodnotit kladně.

V oblasti investiční se podařilo zajistit především úpravu kuchyně mateřské školy (z rozpočtu obce 1 700 000,- Kč), dále opravy komunikací ulic U Spravedlnosti a 9. května (celkově 1 200 000,- Kč,dotace ze státního rozpočtu 800 000,-Kč), běžnou opravu místních komunikací, úsek komunikace Doubravice nad Svitavou – lom Herous byl finančně pokryt lomem /150 000,- Kč/.

Tak jako každoročně byla pozornost věnována i obecním budovám. O tom svědčí dokončení fasád na kulturním domě, kině, především oprava fasády základní školy / z rozpočtu obce 460 000,- Kč/ a prodejny Koloniál. Dále byla vyměněna okna na prodejně v Klemově. Stavební skupina obecního úřadu provedla celou řadu menších oprav a úprav chodníků, komunikací a kanalizace. Pozornost byla věnována i zeleni, kde obecní úřad dlouhodobě spolupracuje s odbornou firmou LARIX Blansko.

Největší akcí byla probírka stromořadí od mostu k Hamru. Tato akce byla z hlediska bezpečnosti velmi nutná.

JARNÍ VODA

Koncem měsíce března se začal sníh dosti rychle rozpouštět a bylo nad slunce jasné, že situace nebude dobrá. K tomu začalo vytrvale pršet a v neděli 26. začala stoupat voda v potoce Nešůrka. V pondělí totéž v řece. 28. března – v úterý – ráno v 7 hodin siréna svolávala členy sboru dobrovolných hasičů ke splavu. Zachovalovi ze mlýna nesplnili od minulých záplav protipovodňová opatření, která jim byla uložena obecním úřadem a sami na velkou vodu nestačili.  Za splavem musela být probagrována hráz, aby se voda vlila na louky u vlakové zastávky. Následně ale musel být utěsněn propustek ve směru na Klemov, aby voda nezalila rodinné domy v Klemově. Hasiči hlídkovali u řeky celou noc. Následující den museli znovu zasahovat a vytahovat z náhonu naplavené kmeny.

30. března vyhlásil hejtman Jihomoravského kraje ing. Stanislav Juránek  v celém Jihomoravském kraji stav ohrožení. Ve Znojmě bylo evakuováno asi 10 000 lidí, v Třebíči byla záplavami ohrožena  Židovská čtvrt.

V Doubravici se naštěstí nic takového nestalo, jenom v ulici Školka bylo zaplaveno několik sklepů.

První velká jarní bouřka přišla 26. dubna. Odpolední teplota dosáhla +24 stupňů C. Nejprve začalo asi v 16 hodin mírně pršet, ale po 17 hodině se mírný déšť změnil v pořádný liják. Při bouřce se začala valit voda z polí od Újezdu ulicí Plotky, u Svobodového č.p. 115 se proud vody vlil částečně do potoka a částečně se valil ulicí Hybešovou, kde zůstaly velké nánosy bahna. Ty pak museli druhý den dobrovolní hasiči odklízet a silnici umývat. Za sobotu 29. a neděli 30. dubna spadlo v průměru 30 – 40 mm srážek, což je průměr za celý měsíc duben.

POČASÍ

LEDEN –krásně bílá sněhová pokrývka z konce minulého roku se drží, teploty na začátku měsíce se pohybují okolo  0 stupňů C. Každý den mírně sněží, na celé Moravě je sněhová kalamita. Už 9. ledna ale bylo ráno -16 stupňů C, přes den sice sluníčko, ale teplota se držela okolo -9 stupňů. Tento ráz počasí vydržel až do poloviny měsíce, kdy připadl opět nový sníh. A nebylo jej málo. 23. leden byl zapsán na jižní Moravě jako den, kdy byl v poválečné historii právě v tento den nejsilnější mráz. Žádný jiný 23. leden nebyl tak mrazivý. Místy je až -22 stupňů C. Současné mrazy jsou skutečně rekordní. Teplota je o 12 až 16 stupňů pod dlouhodobým průměrem. Takové počasí vydrželo až do konce měsíce.

ÚNOR - říká se, že únor bílý pole sílí. Bude to v letošním roce pravda ? Zatím jsou pole krásně bílá. Sníh drží, teploty v noci klesají k – 10 stupňům C, přes den je skoro jasno, teplota vystupuje k – 4 stupňům C. A stále sněží. Téměř každý den. V polovině měsíce se začal sníh mírně rozpouštět, ale poslední únorové dny klesla teplota opět k -10 stupňům C, foukal studený severní vítr.

BŘEZEN -  začátek měsíce  vůbec nepřipomínal první jarní měsíc. Teploty se i přes den držely pod nulou, stále bylo okolo -7 až -9 stupňů C. A stále padal sníh. I když mírně, ale při zatažené obloze to na zlepšení počasí uprostřed měsíce nevypadalo. 12. března za dopoledne napadlo téměř 10 cm sněhu. Taková byla nadílka. Až 19. – právě na svátek Josefa, se ukázala krásná jasná obloha, začalo svítit sluníčko a teploty vyskočily na +6 stupňů C. Oproti tradičnímu datu 21. března došlo k jarní rovnodennosti o den dříve. Přesně v 19,25 hod se slunce ocitlo přímo nad rovníkem a vstoupilo tak do znamení berana. Den i noc byly stejně dlouhé. První jarní den stanovil na 21. březen koncil křesťanské církve v roce 325. Astronomické jaro ale pevný začátek nemá. Řídí se dobou oběhu zeměkoule kolem slunce, která trvá 365 a čtvrt dne. Každoročně se proto začátek jara posune o šest hodin kupředu. Vždy po čtyřech letech v přestupném roce srovná situaci přidaný 29. únor. Koncem měsíce začalo silně pršet a sníh se rychle rozpouštěl. Až moc rychle, proto byla velká voda. 29. března bylo částečné zatmění slunce, ale přes zataženou oblohu nebylo nic vidět.

DUBEN  -  měsíc jako vždy začal aprílem a takové bylo za začátku měsíce i počasí. Všichni vzhlíží k obloze, aby přestalo pršet a řeka se uklidnila. Dny byly polojasné, s teplotou okolo +13 stupňů C. Téměř každý den trochu přeprchalo. Takové počasí vydrželo až do Velikonoc, tedy do 17. V týdnu po Velikonocích se oteplilo až na + 21 stupňů C,  obloha byla jasná. A 23. bylo první jarní hřmění. Déšť ale jenom slabý. Pořádná jarní bouřka přišla 26.

KVĚTEN -  snad to bylo na objednávku. 1. května dopoledne ještě déšť, v poledne ustal a odpoledne se stavěla máj. Už za docela pěkného počasí. Začátek měsíce ale byl převážně oblačný až polojasný, s denními teplotami okolo +17 stupňů C. Ve druhé dekádě byla obloha většinou zatažená, foukal silnější vítr, který přinesl občasné přeháňky. Ke konci měsíce se dost ochladilo, a taky dost pršelo. Denní teploty jen +13 stupňů C.

ČERVEN -  skončil studený květen a začal stejně studený červen. Ze začátku měsíce téměř každodenní přeháňky, sluníčko se ukazuje jen sporadicky, teploty se drží v rozmezí +14 až +17 stupňů C. Na konci první dekády se počasí umoudřilo, ukázala se krásná modrá obloha a začaly pěkné, téměř letní dny s teplotami od +25 do +28 stupňů C. Do konce měsíce se udrželo nádherné počasí, dá se říct přímo tropické – teploty v rozmezí +30 až +33 stupňů C, bez deště. První déšť po delší době přišel až 26. června. I přesto bylo ten den o půlnoci ještě +22 stupňů C. Přes den bylo i ve stínu nedýchatelně. Poslední dny měsíce června přinesly dlouho očekávaný déšť.

ČERVENEC  -  celé městečko očekávalo, jaké počasí přinese začátek měsíce. Všichni si přáli krásné sluneční dny, vždyť nás čekal sjezd rodáků. A počasí nezklamalo. Dny 5. a 6. července  neměly chybu. Jasno, sluníčko, +27 stupňů C. Nestává se často, aby dopoledne byla bouřka z tepla. V sobotu 8. byla, a to pořádná. Během krátké chvíle teklo v Nešůrce vody až do poloviny břehů. Škody ale žádné nebyly. Jenom na starém hřbitově uhodil blesk do jedle (u studny), rozlomil ji na polovinu, následně musela být odstraněna. Až do konce  července byly téměř všechny dny a noci tropické. Denní teploty se držely okolo +30 stupňů C, večery byly také velmi teplé. Ve 20 hodin ještě +25 stupňů C. A sucho, hrozné sucho. Slunce praží a spaluje všechno, na co příjde. Na teploměr je lepší se nedívat. Ve stínu +31 stupňů C, v polostínu +36 stupňů C. První měsíc prázdnin se tedy vydařil. Letošní červenec byl nejteplejším měsícem na českém území za posledních 60 let.

SRPEN  -  druhý měsíc prázdnin už takový nebyl. Více by se dal přirovnat k měsíci dubnu, takové proměnlivé bylo počasí po celý měsíc. Hned na začátku přišel dlouho očekávaný déšť, v průběhu měsíce se ale dny kdy nepršelo mohly spočítat na prstech jedné ruky. Podle hydrometeorologů např. sedmého spadlo tolik srážek, jako v jiné roky za celý měsíc srpen. Ten den byl tak silný přívalový déšť, že po silnici od Újezdu vytvořil řeku z písku. Déšť ustal až k večeru. Koncem měsíce se dost ochladilo, teploty v noci klesaly až k +7 stupňům C, přes den dosahovaly jen +18 stupňů C. Poslední dva dny v měsíci dokonce ve Vysokých Tatrách a Krušných horách dokonce poletoval sníh. Vtip „Jestli to červenec a srpen nezkazí, bude letos pěkná zima“, který koloval po republice při letošní kruté zimě, tak nakonec přeci jen vyšel ! Zkazil to totiž jen červenec …

ZÁŘÍ  -  a to letošní bylo nejsušším zářím za posledních 45 let. Dá se napsat „skoro ani kapka“. Jako by nám tento měsíc chtěl vynahradit deštivý srpen. Krásné babí léto, teploty přes den dosahují až +24 stupňů C. Slunce barví listí, jeden den krásnější jako druhý.

ŘÍJEN  -  teplý a slunečný. To je stručná charakteristika měsíce, kdy se pomalu nejen příroda, ale i lidé mají připravovat na zimu. Letošní říjen však byl výjimkou. Padal jeden teplotní rekord za druhým. Začátek měsíce sice vypadal, že už bude zima, ale to bylo jen zdání. Ranní teploty +3 stupně C brzy vystřídaly teploty okolo +10 stupňů. V polovině měsíce se držely přes den teploty okolo +17 stupňů C. 17. října byl do rána první přízemní mrazík, všude bylo krásně bílo, ale přes den zase sluníčko ukázalo, že ještě dovede hřát. V pátek 27. října padl v pražském Klementinu teplotní rekord pro tento den. Meteorologové v poledne naměřili 20,6 stupně. Dosavadní rekord 19,8 je z roku 1841. A u nás byla v neděli 29. října první podzimní bouřka. Po obědě začalo mírně pršet a pak krásně hřmělo.

Listopad  -  na první sněhové vločky jsme nemuseli čekat dlouho. Začaly poletovat hned 2. listopadu. Ale neměly dlouhého trvání.Několik mírně mrazivých dnů v listopadu sice bylo, ale pěkné dny s teplotami nad nulou vydržely celý měsíc. V České republice museli meteorologové teplotní tabulky letos na podzim několikrát přepisovat. Teplo udělalo radost i houbařům, kteří si určitě přišli v lese na své.

Prosinec -  není prosinec jako prosinec. Ten letošní se více podobal jarním měsícům. Téměř celý měsíc teplota přes den neklesla pod 0 stupňů C. A čím víc se blížila doba Vánoc bylo jasné, že letos Vánoce bílé nebudou.  Na Štědrý den bylo přes den +3 stupně C, oblačno se studeným větrem. Teprve do rána 29. prosince napadalo asi 5 cm sněhu, který ale nevydržel ani přes  silvestrovskou noc.

Když se tedy ohlédneme za počasím uplynulého  roku musíme konstatovat spolu s meteorology Českého hydrometeorologického ústavu v Praze, kde se pravidelně  měří průměrná roční teplota od roku 1775, že rok 2006 byl z tohoto pohledu s teplotou 11,29 stupně devátý nejteplejší za 232 let. K teplému roku přispěl i listopad a prosinec, když listopad byl druhý nejteplejší a prosinec osmý nejteplejší.

                                  Zapsala : Eva Sáňková  kronikářka

 

*********************************************************