Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část XXVII.

Část XXVII.

Rok 1981


                 S proniknutím studeného vzduchu ve dnech 4. a 6.září se znovu vrátila zima se slabým sněžením.S dosavadního sněhového poprašku souvislá sněhová pokrývka vzrostla na 15 cm.V posledním lednovém týdnu nastalo slunečné počasí s mírnými ranními mrazíky.
Ústupem tlakové výše od 3.února slunečné počasí skončilo a nastalo oblačné a teplé počasí, za kterého sníh úplně roztál.Nový sníh o síle 25 cm napadl 21 až 23.února.Od 25 opět slunečno s ranním poklesem teploty.
Celý první březnový týden převládalo chladné počasí.Od 7.února nastalo oteplení, takže nesouvislá sněhová pokrývka roztála.Ve dnech 16. a 18. deštivo.V období od 20 téměř do poloviny dubna bylo jaro krásné a teplé.teploty dosahovaly některý den až +26oC, což je  nad dlouhodobým normálem.V dalším období došlo v počasí k příliš velkému výkyvu.
V první polovině dubna teploty letních dnů a v zápětí se k nám prodral studený vzduch od severu.Ranní teploty poklesly pod bod mrazu.Od 24.února mírné oteplení za oblačného a suchého počasí bez ranních mrazíků.
V první květnové dekádě některý den ráno byl ještě mrazík.V dalším průběhu měsíce častější deště a jarní bouřky.Od 24.května dosud trvající chladnější počasí bylo vystřídáno teplým počasím.
Červen vstoupil do polí, luk a lesů se sluncem a vysokými teplotami.Od 5.do 15.červena nastalo chladné počasí s proměnlivou oblačností a slabými přeháňkami.Od 17.června poklesla ranní teplota na +5oC a denní se udržovaly na +15oC.Od 25.června teplejší a nestálé počasí s přeháňkami, které suchý ráz počasí poněkud zmírnily.Od 27. opět slunečno a teplo.
Do 12.července opět teplo a sucho.od 13. do 28. nestálé, chladnější, deštivé počasí.Od 28. teplota vzduchu za slunečného počasí opět dosahovala letních hodnot.
První polovina srpna byla velmi teplá.V druhé polovině ač sluneční paprsky vytvářely ještě atmosféru léta, převládalo chladné počasí.Jeho příčinou byly hlavně opakující se vpády chladného vzduchu od severovýchodu a severozápadu, teploty až o 7oC nižší než je  dlouholetý normál pro toto období.
Září zahájilo dne 1. ranní bouřkou s deštěm.13.ukončil náhlý přechod dosavadní pozdně letní teplé počasí.Velká oblačnost, ochlazení a v noci 13. a 14. vydatné srážky nám připomněly, že léto je již za námi.Deště však pomohly zlepšit dosavadní srážkový deficit.Teploty klesly opět pod normál.Od 26.září do 10.října opět teplé počasí s proměnlivou oblačností.
Od 10.října nastalo nestálé, deštivé počasí.Kolem 24. se výrazně ochladilo, takže k ránu klesla teplota k bodu mrazu.V zápětí se oteplilo, ale nestálé počasí potrvalo do konce měsíce.
Listopad zahájil slunečným a teplým počasím s ranními teplotami +6oC, odpoledne +13oC.Dne 4.listopadu první přízemní mrazík.Od 6. do 16. téměř každodenní poprašek sněhu, který však do večera vždy roztál.Od 19. následkem vpádu teplého vzduchu od západu vystoupily teploty za oblačného počasí na +8oC.I v dalších dnech pokračovalo západní oceánské proudění přinášející počasí s proměnlivou oblačností.
Po nesmělých nástupech zimy v listopadu teprve v prosinci zavládlo zimní počasí.Poslední listopadovou noc a první prosincový den padal celý den vlhký sníh na nezamrzlou zem.S nastupujícími dny přibývalo zima a sněhu.Po jasné noci dne 14. ukazoval teploměr ráno – 12oC a 21. – 22oC. Ve dnech 18.a19. dosti sněžilo, takže sněhová pokrývka dosáhla na 30cm a za vánočního sněžení přes 40 cm.Vánoce s tak vysokým sněhem a nízkým mrznutím nabyly už tolik roků.Od 29. vpád teplého vzduchu od jihozápadu přinesl náhlé oteplení, takže začalo tát při ranních teplotách nad bodem mrazu a oblačném počasí.

         Konec smrkového velikána
  Asi 1 km od železniční zastávky proti toku potoka v Klemově v malebném lesním údolí vyrostl náš nejstarší a největší smrk.Tichý  a velebný tam stál ve stráňce nad potokem dle úsudku odborníků téměř po dvě století.Když přicházeli lidé, marně se ho snažili obejmout.Jeho kmen byl jako obrovitá paže zdvihající se k nebi v níž drží zelenou, mohutnou rozložitou korunu.Ale tělo starého dvě stě let starého velikána churavělo. Nákaza se prodrala do jeho žil.Dřeň kmene vyhnívala a ztrouchnivěla.
Přišla předjarní bouře 11.března a silný bouřlivý nárazový vítr zlomil a rozštěpil náš smrk.Na dně údolí leželo obrovské tělo s rozepjatými rameny mohutných větví.Starý smrkový velikán je mrtev.Jen pro místní název „ u smrku“ bude připomínat místo, kde tento velikán se nacházel.

         Setkání padesátníků
   Dne 21.června se sešlo v Doubravici 29 bývalých žáků zdejší školy, ročník 1931, aby si připomněli své padesátiny. Sraz byl ve 14h na MNV, kde byli uvítáni tajemnicí MNV s.Růženou Konrádovou, za přítomné účastníky setkání pronesl projev Josef Kučera č.p. 177. Po prohlídce kina a mateřské školy byla položena k pomníku padlým kytice. V základní škole seznámila všechny bývalé žáky školy s.Blanka Štoudková s historií školy, se současným stavem a výstavbou. Vzpomenuto učitelů, spolužáků, uplynulých školních let a básní. Ze školy následoval odchod na místní hřbitov k hrobům zemřelých spolužáků Jalové Milady z Holešína, Janíčka Jos. z Doubravice č.p.64, Mičke Zdeňka, Josefa Piláta z Doubravice a Břetislava Součka z Holešína. Současně položeny kytice k urně bývalého ředitele školy Jana Holíka a k památníku umučených v 2. svět. válce. Další část programu setkání se odbývala v družné zábavě hotelu „Doubrava“.


         Zrušení prodejny
  Zelenina Brno odštěpný závod Boskovice koncem června v Doubravici zrušil svoji výkupnu ovoce v č.p. 97 u Potůčků z toho důvodu, že dosavadní výkupčí Přibyl Milan č.p. 309 se této funkce vzdal. Přes mnohokráte opakovanou výzvu v místním rozhlase se žádný z občanů na toto uvolněné místo nepřihlásil. Producenti ovoce musí teď nabídnouti ovoce k výkupu do výkupen v Rájci nebo v Boskovicích.


         Letopočty ve studni
  Ve dnech 3. a 4. října do staré roubené studny u pelikánových č.p. 26 byly zabudovány betonové skruže. Ve studni na dvou kamenech roubené byl vysekán letopočet 1821 a 1878.


         Bývalý rybník
    Písmák Fr. Sáňka ve své kronice se zmiňuje několikráte o rybníku tzv. „Háj“. Tento veliký rybník se nacházel na dnešních pozemcích od Hájíčku směrem k Doubravici mezi dnešní silnicí a cestou po „Hrázi“. Kdy byl zrušen není známo. Poslední zpráva o něm je u Sáňky r. 1831. Ke zrušení asi došlo po roce 1836 kdy byl založen cukrovar v Rájci. V této době rušily vrchnosti četné své rybníky, aby získaly půdu pro pěstování cukrovky. Jako poslední upomínka na tento rybník se do dnešní doby uchoval zbytek bývalé hráze porostlý starými duby. V r. 1979 z neznámé příčiny všechny duby na hrázi uschly a v r. 1980 byly skáceny. Z jara v r. 1981 JZD Rájec- Jestřebí zbytek hráze zlikvidovalo, místo srovnalo a upravilo pro pěstění zemědělských kultur. Dnes už vůbec není poznat kde se bývalá hráz nacházela.


        

         Volby 1981
  Jednou z důležitých dominant roku byly pro naši společnost volby do zastupitelských orgánů všech stupňů, konané ve dnech 5. a 6. června. V Doubravici se volilo 31 poslanců do MNV, po jednom poslanci do ONV, Jihomoravského KNV, České národní rady,  Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Dne 12. května v 19h v sále kina se konala předvolební schůze, kde byli přítomným občanům představeni kandidáti navržení do zastupitelských orgánů a občané seznámení s volebním programem pro období 1981-1985. schůze se zúčastnila kandidátka do Jihomoravského KNV Zdenka Musilová z Letovic , kandidátka do Sněmovny národů s. Antonie Bayerová z Letovic, tajemník OVKSČ s. Buček za přítomnosti 80 občanů. Schůzi zahájil předseda místní organizace KSČ s. Robert Štěpánek č.p. 13. Poslance do MNV představil s. Josef Špaček č.p.80 člen místní volební komise NF. Po zhodnocení minulého volebního programu následoval projev tajemníka OVKSČ s. Bučka a s. Bajerové. Na závěr schůze pronesl diskuzní příspěvek dosavadní předseda MNV s. Pokorný Rudolf. V dalším období příprav voleb navštívily určené agitační dvojice všechny občany, aby je pozvaly k volbám. Dále po dobu vyvrcholení příprav voleb občané byli informováni místním rozhlasem o časovém a organizačním průběhu voleb. Byl vydán Zpravodaj, který podrobně informoval voliče o celé organizaci voleb. V podvečer voleb dne 4. června  se sešla rada MNV a výbor KSČ k provedení kontroly volebních seznamů a celkové připravenosti zabezpečení voleb.

    
         Volební program
    S volebním programem na rok 1981-85 byli občané seznámeni na předvolební schůzi dne 12. května 1981. Stěžejními body volebního programu je vybudování místních komunikací a vodovodní sítě. Dále se počítá s údržbou studní kanalizace, chodníků, základní školy, dokončení fasády kulturního domu, opravou místního rozhlasu a kulturních památek. Mimo úkoly, které byly schváleny nadřízenými orgány nutno počítat s dalšími akcemi a zajistit pro ně finanční prostředky. Jedná se o tyto akce: Oprava hřbitovní zdi, veřejného osvětlení v celé obci, rekonstrukce elektrické sítě v Klemově, zřízení veřejné telefonní stanice v Klemově, výstavba požární zbrojnice, budovy MNV, kotelny v kulturním domě, vstup do kina, knihovna, klubovna, pošta, dostavba kulturního, zřízení stravování v základní škole a družiny, vybudování hřiště u základní školy, nový most přes Nešůrku, dokončení obložení soklu ve dvorní části mateřské školy. Dále volební program se dotýká oblasti ideově výchovné a kulturní činnosti, která je zaměřena na upevňování funkce MNV a výboru NF rozvíjení činnosti všech organizací a prohlubování aktivity všech občanů. Další oblastí je oblast sociální, ve které se zaměřuje na zvýšení zájmu o staré, nemocné a osamělé občany, zařízení pečovatelské služby. Dále se uvažuje o zřízení klubu důchodců a potřeby některým občanům poskytnouti sociální prostředky.
Členové rady MNV jsou: Urbánek Robert předseda MNV, Kocmánek Rad. tajemník MNV , Sáňka Eduard místopředseda MNV, Nippert Kar.,ml. č.p. 270, Hroza Miroslav č.p.360, Kučera Josef č.p. 170, Šaumanová Dagmar č.p. 158, Kopecký Milan č.p. 38, Štoudek Ladislav č.p.225.
Finanční komise, komise pro veřejný pořádek, komise kulturně - školská, komise pro výstavbu, komise sociálně zdravotní a pro obchod, sbor pro občanské záležitosti.


         Sbor pro občanské záležitosti
    Čítá 16 členů z toho jsou 4 poslanci MNV. Během roku 1981 uskutečnil 12 schůzí s průměrnou účastí 89% členů. V r. 1981 se narodilo 16 dětí. Slavnostně do života uvítáno 17 dětí(1 bylo z jiného okresu). Pro další mladou generaci uspořádány besedy rodičů nastávajících prvňáčků základní školy, kde jsou rodiče seznámeni s budoucím režimem malého školáka. Dále je to předávání občanských průkazů 15tiletým občanům, které se koná v předvečer 9. května. Předávání předchází besed s 15tiletými, se zástupci MNV a příslušníkem Veřejné bezpečnosti. Po slavnostním aktu vykonaném v obřadní síni MNV, je také složen slib.Šesti občanům průkazy předává předseda MNV a zástupce VB. Kulturní program žáků základní školy a položení kytice rudých karafiátů k pomníku padlých je předávání zakončeno. Letos bylo slavnostně předáno 20 občanských průkazů. Navštíveno 62 občanů při jejích životních výročích, při této příležitosti jím byly předány malé dárečky. Dále bylo zasláno 64 písemných blahopřání. Uspořádána 1 beseda se snoubenci. Uzavřeno 12 sňatků a toho 8 bylo opakováno v hotele.


         Výstavba v akci „Z“
     V této akci provedena generální oprava veřejné komunikace v Hybešově ulici a zbudovány na místě nevyhovujících nové komunikace Ve Žlebě a u Cihelny. Vytvořena zde hodnota díla za 218 000,- Kčs. Povolené čerpání 148 000,- Kčs. S touto akcí na komunikacích bylo započato v roce 1980 a dokončeno v roce 1981. V roce1980 činilo čerpání kapitálu 63 000,-Kčs a v roce 1981 proinvestováno 85 000,- Kčs a to od nástupu nového MNV. Počet odpracovaných hodin: V roce 1980 placených 2 009h, neplacených 2 217h. V rove 1981 placených 1 112h, neplacených 1 004h. V roce 1980 provedeno vybagrování poškozených vozovek a odvoz vybagrovaného materiálu  a osazení obrubníků. V roce 1981 dokončení osazení obrubníků navezení a rozhrnutí makadamu , uválcování, provedena povrchová penetrace a dokončovací práce. V neinvestiční části akce „Z“ odpracováno celkem 18 147h. Z toho mládež odpracovala 4 782h. Vytvořeno zde dílo v hodnotě 177 000,- Kčs. Na zlepšení vzhledu obce byly upraveny parky na Náměstí Svobody, Soukopově náměstí, Tyršův park, upraveny trávníkové pruhy v ulici 28.října, započato s úpravou v Sokolské ulici, vysekány travní porosty Pod kaštany, okolo potoků Nešůrky, Oderky a kolem řeky Svitavy. V Sokolské ulici vykácena stará hrušňová alej a započato zde s budováním kanalizace. Pokračováno na dokončování kanalizace v uličce Na horce. V Klemově a U cihelny směrem do nové ulice navezena a upravena drť na komunikace, položeny obrubníky a dokončen chodník v ulici Školka v délce 250 m. Kolem vozovky v Klemově položeny obrubníky. Upraven přejezd přes Svitavu, započato a přípravou ke zbudování výkupny druhotných surovin. Studna u Pelikánových č.p.26 opatřena betonovými skružemi. Zpevněna vozovka v nádvoří kulturního domu obalovanou drtí, pokračováno v dokončování kanalizace ulice 28.října. Tělocvičná Jednota Sokol provedla odvodnění fotbalového hřiště. Na budově kina provedena generální oprava střechy. Dosavadní krytina byla nahrazena hliníkovými plechy. Materiál dodalo Zemědělské stavební sdružení v Blansku. Náklad 50 000,- Kčs uhradil ONV v Blansku.


         Stavba staniční budovy
    Jednou z podmínek uzavření hospodářské smlouvy mezi Zemědělským stavebním sdružením v Blansku a ČSD Olomouc střední dráha, bylo že MNV v Doubravici zajistí na tuto stavbu 13 pracovníků hlavně z řad důchodců. Situace však byla taková, že pracovníky se nepodařilo zajistit takže zde pracovali a to ještě občas 2 pracovníci od MNV v Doubravici. Při jednání mezi zúčastněnými stranami dne 22.7. bylo operováno s tím, aby stavba byla maximálně připravena na zimní období, proto je třeba plnit dohodu. Z tohoto důvodu JZD Doubravice se zavázalo, že uvolní ze stavební skupiny 3 zedníky a 3 pomocníky od pondělí 10.8.1981 na dobu tří neděl. Zároveň však JZD z tohoto důvodu požádalo, aby bylo zproštěno prací na stavbě Agrochemického podniku ve Skalici. Dále na základě této pomoci JZD požádalo MNV o organizování pomoci při žňových a podzimních sklizňových pracích. Tato pomoc JZD byla poskytnuta. Tím se stalo, že stavba staniční budovy před nástupem zimního období dospěla do stadia hrubého provedení.


         Předání silnice
    Po ukončení rekonstrukci byla dne 9.listopadu předána a uvedena do plného provozu rekonstruovaná silnice I.374 Doubravice-Lhota Rapotina. Předání se zúčastnili zástupci ONV v čele se s. Hrazdírům, Okresní silniční správy, Ingstavu Brno a MNV v Doubravici.


         Soukromá výstavba
   Na své zahradě v části obce zvané „Na Buchlově“ František Opatřil z Plotků č.p.131 zahájil stavbu rodinného domu č.p.373, kterou do nástupu zimy zastřešil. Hájek Antonín Hybešova ulice č.180 přízemní domek  zvýšil o jedno patro. Alexa Josef Hybešova ulice č.p.194 část přízemního domu zvýšil též o jedno patro.


         Branné odpoledne
   Jako každoročně uspořádalo JZD Doubravice ve spolupráci s obvodním oddělením Veřejné bezpečnosti v Boskovicích a za podpory základní organizace Svazarmu a okresního výboru Svazarmu v Blansku pro mládež tradiční brannou akci. V tomto roce tuto tradici rozšířila novinka- soutěž  zručnosti v jízdě na malých motocyklech do kubatury 50 ccm3 nazvaná „Zlatá přilba“. Soutěž pro mladé řidiče se skládala z politického a odborného testu, střelby ze vzduchovky, hodnocení technického stavu vlastního motocyklu a jízda zručnosti na předem připravené dráze. Na své si však přišli také menší děti a dospělí. Otcové zkusili svoji přesnou mušku v pouťové střelnici a pro ty nejmenší byla připravena řada atrakcí, které spolu se střelnicí ve volných chvílích zbudovali pracovníci JZD. Souběžně probíhal závod ve střelbě ze vzduchovky pro menší. O občerstvení pro všechny přítomné se postaraly pracovnice z družstevní kantiny. Na závěr tohoto sportovního dne byli vyhlášeni ti nejúspěšnější. Ve střelbě ze vzduchovky v soutěži menších dětí 1.místo získal Jan Bílek, 2. Libuše Hajná, 3. Martin Tenora. V jízdě zručnosti o Zlatou přilbu bylo pořadí následující: 1. Jan Vladík, 2. Jiří Vaněk oba z Holešína, 3. Petr Černý z Rájce. Celkem startovalo na 400 soutěžících.


          Zdražení benzinu
    Na základě rozhodnutí vlády ČSSR byla stanovena od 15.10. maloobchodní cena benzinu za 1litr: Super 9,- Kčs, Special 8,- Kčs, Normal 7,- Kčs. Nafty: Motorové na 3,50Kčs, topné na 3,50Kčs za 1 litr. Ceny motorových olejů se zvyšují v průměru o 35%. Tato opatření se týkají jak socialistické organizace tak i obyvatelstva. Sledují dosažení vyšších úspor ve spotřebě a zlepšení hospodárnosti s ropnými produkty.


         Snížení cen
   Podle rozhodnutí vlády ČSSR od 30.11. byly sníženy maloobchodní ceny některých skupin průmyslového spotřebního zboží a to: u textilního a oděvního zboží např. netkaných koberců Kovral 16%, záclon ze syntetických vláken o 22%, šatovek ze syntetických přízí o 28% atd. U strojírenského spotřebního zboží asi  u 13 druhů v rozmezí od 10% až do 27%. Např. náramkových hodinek domácí výroby o  25%, černobílých televizorů o 19%, tuzemských radiopřijímačů o 17%, sporáků kombinovaných a plynových 12%, mixerů a šlehačů o 13%, hlubokých dětských kočárků tuzemské výroby 17%, automatické pračky typu Tatramat 353 o 24%, některých druhů dřevěného nábytku o 20% atd. Mnozí spotřebitelé využili tohoto snížení cen a nakupovali za výhodné ceny hlavně koberce Kovral, záclony, černobílé televizory, vysavače a jiné výrobky, které právě potřebovali a na něž se zlevnění cen vztahovalo.


         Nové skleníky
   V zahradnictví JZD na ploše 1740 m2 v letních měsících byly zbudovány nové moderní skleníky. Zemní práce a betonáž základů provedla stavební skupina JZD Doubravice a ve druhé polovině dubna zde nastoupili pracovníci oborového podniku Sempra z Děčína a zahájili montáž konstrukcí a zasklívání. Na místě starých a nevyhovujících skleníků budou postaveny dvě nové foliové haly, kterých pak bude v zahradnictví deset. Přestavba zahradnictví si vyžádá finanční náklad 4 000 000,-Kčs a byla ukončena v červenci. Uvedení skleníků do provozu umožní, aby JZD mohla ještě více zásobovat Doubravici a okolí rychlenou zeleninou, zeleninovými a květinovými sazenicemi. Velké množství výrobků bude také dodáváno do Boskovic, kde není v současné době zahradnictví.


         Využití sluneční energie
   Nemine poslední dobou týdne, aby se neobjevily zprávy o využívání sluneční energie u nás v praxi, jednou na úrovni kutilů jindy profesionálů. Jedná se o sluneční kolektory. Jak funguje takový solární systém. Jeho základem je kolektor, čili sběrač. Do něj přichází- v nejjednodušším případě- voda z vodovodu, ohřívá se slunečním zářením, které kolektor zachycuje a teplá odtéká a shromažďuje se v zásobníku, odkud se podle spotřeby spotřebuje pro různé účely. Celý systém je ovšem závislý ještě na dalších přístrojích, potřebuje čerpadlo, rozvodný systém, automatiku. Úkolem kolektoru je absorbovat co nejvíce sluneční energie. Dopadající energie je v kolektoru pohlcována absorbéry a předávána vodě nebo mediu solárního okruhu. Absorbér je buď ono topné těleso, nebo síť měděných, duralových, nebo ocelových trubek a lamelami. Celý je natřený černě a ze zadní strany izolován. Přední stranu kryje sklo, nebo průsvitná folie z umělé hmoty, která zabraňuje tepelným ztrátám a chrání absorbér proti povětrnostním vlivům. Takový sluneční kolektor nově zřídilo a instalovalo v blízkosti kravína v Doubravici. Byl zhotoven v podzimních měsících v dílnách JZD podle dokumentace dodané z JZD Knínice. Bude využíván k ohřevu vody v kravíně a uveden do plného provozu.

          Kulturně společenská činnost
17.ledna Ples požárníků
24.ledna III.myslivecký ples
27.ledna Přednáška Pěstování ovocných stromů
31.ledna VII. Ples KSČ
14.února IX. Ples Sdružení rodičů a přátel školy
3.března Pochovávání basy
8.března Oslavy Mezinárodního dne žen
10.března Přednáška pěstování ovocných stromů v našich podmínkách
10.března Přednáška První pomoc
12.března Školení obyvatel v civilní obraně
14.března Josefská zábava
1.května Oslavy Svátku práce
9.května Lampionový průvod na sokolské hřiště
9.května Zájezd na výstavu do Borotína
24.května Oslavy 60.výročí založení KSČ
26.června Předponová zábava
7.července Kouzelné divadlo Katona
11.července Taneční zábava
22.srpna Zájezd na výstavu Země živitelka
4.a5.září Zájezd na náchodsko
4.prosince  Varietní skupina Brantony – magická gala šou


         Úmrtí
Dne 6.ledna zemřel ve věku 59 let Jan Jalový, č.p. 58, bývalý traktorista JZD
Dne 24.ledna zemřel ve věku 50 let Josef Pilát, č.p. 321
Dne 3.dubna zemřel Robert Hlaváček, č.p. 179
Dne 1.září zemřela ve věku 61 let Vlasta Láníková

              Zápisy do kroniky za rok 1981 byly pojednány ve schůzi kulturně - školské komise a všemi přítomnými členy schváleny a doporučeny za vhodné k napsání do kroniky.

                                                     Gottvald Karel- kronikář

1982


   Od 1.ledna charakter zimního počasí byl narušen teplým oceánským západním prouděním. Vysoká sněhová pokrývka rychle tála. Pár dní poté nastalo náhlé výrazné ochlazení. Přes den se teplota udržovala na -9°C. Únor byl velmi suchý, úplně beze srážek. Březen byl měsíc chladný s téměř každodenními mrazíky. Duben s obvyklým aprílovým počasím se nedostavil, po celý měsíc bylo sucho a chladno podporované silnými severními větry studenými a občasnými ranními mrazíky. V květnu byli ledoví muži celkem mírní, pozdější oteplení přineslo dlouho očekávané srážky. Červen se značil obdobím tropických veder, které vyvrcholily bouřkami s dešti. Celý červenec a srpen se teploty pohybovaly kolem 28°C. Září bylo suché, říjen měl vysloveně podzimní charakter. V listopadu nastalo oteplení s několika slunečnými a teplými dny. V prosinci nastalo velmi teplé počasí s občasnými dešťovými přeháňkami, teplota dosáhla až 16°C, potom nastalo ochlazení.

 

         Požár v Rájci
   Dne 7.ledna po půl noci vznikl v dílnách JZD v Rájci požár k jehož lokalizaci se dostavili se svojí technikou i požárníci z Doubravice.


         Sovětští hosté
    Dne 29.ledna byla přivítána v Doubravici skupina 35 sovětských turistů z oblasti Kalinina. Byli to zemědělští odborníci, a proto je zajímaly především provozy JZD, ať už to byly haly drůbežárny, automatická zařízení v kravíně, práce posklizňové linky, celá řada zemědělských strojů i nově vybudované pracoviště přidružené výroby. Milým překvapením pro ně bylo setkání s nejmladšími občany Doubravice. Děti jim připravily pěkný program i malé dárečky. Hostům se líbily prostory rekonstruované Mateřské školy i prostředí v jakém pracují žáci základní školy. Počátek večera prožili sovětští hosté v kulturní místnosti JZD společně s představiteli obce, funkcionáři JZD a členy Svazu čsl- sovět. přátelství. Po společné večeři přijali rádi pozvání do rodin našich občanů. Zde se rozproudily diskuse o životě u nás a v SSSR. Tím získali představu, jak žijí venkovské rodiny u nás.


         Biřmování
   Dne 18.září v 15h v místním kostele brněnský ordinář profesor Ludvík Horký kapitulní vikář udělil svátost biřmování 60 biřmovancům z Doubravice a okolí.


         Bazar dětských věcí
 Co s oblečením, z něhož už dítě vyrostlo, ale je ještě pěkné a úplně zachovalé, takže je ho škoda vyhodit. Co s věcmi, které už nemůžeme využit, ale ještě by mohly sloužit. Odpověď na tyto otázky znají už díky akcím členek Základní organizace Českého Svazu žen v Doubravici maminky už třetí rok. Na bazarech dětského oblečení se zprostředkovává prodej a nákup nejen oblečení a obuvi, ale i sportovních potřeb. V tomto roce tato akce byla uspořádána ve dnech 11. až 13.listopadu. dne 11. od 16 do 21 hod. se prováděl výkup věcí. Prodej byl ve dnech 12. od 16 do 19 hod. v sobotu 13. od 14 do 16 hod. v sále kulturního domu.

         Pohyb obyvatel
  Počet obyvatel v obci ke dni 1.lednu 1982- 1222 obyvatel. Přibylo 20 narozených dětí, 31 přistěhovalých občanů. Úbytek: 50 odstěhovaných, 18 zemřelo(17 dospělých, 1 dítě). Stav k 31.prosinci 1982- 1205 obyvatel.

         Akce „Z“
 Bylo pracováno na úpravě zeleně, budování kanalizační sítě, údržbě komunikací a výstavbě nové budovy MNV a vchodu do kina. Dokončena byla kanalizace uličky Na Horce a v Sokolské ulici. V této ulici položeny obrubníky kolem chodníků a od silnice částečně založeny též pásy zeleně. Provedena penetrace komunikace v nové čtvrti ulice u Cihelny a v Klemově.


         Vodovodní přivaděč
   Realizace podniku „Zásobování Blanenska pitnou vodou“ je rozdělena do tří stavebních etap. 1.stavba vodovodního přivaděče Boskovice- Blansko, 2.stavba přehradní vodárenské nádrže na říčce Bělé u Boskovic. 3.stavba rozvodů. V roce 1981 závod 04 n. p. Ingstav Brno začal s výstavbou vodovodního přivaděč, který též prochází přes celé katastrální území Doubravice. Stavba přivaděče si vyžádala dočasný zábor zemědělského půdního fondu o výměře cca 40 ha. V roce 1982 bylo vráceno JZD Rájec- Jestřebí 15 ha a JZD Doubravice 5 ha. Do konce roku 1989 budou vráceny zemědělské výrobě všechny dočasně vyjmuté pozemky na vodovodním přivaděči. Na tento vodovodní přivaděč má býti napojena v budoucnu také Doubravice.


         Komunikace do Kuniček
   Po téměř tříleté práci byla dokončena zpevněná bezprašná komunikace Doubravice- Kuničky. Investorem stavby bylo JZD Doubravice. Náklad na stavbu činil 1 600 000Kčs a byl uhrazen z finančních prostředků JZD. Zemní práce byly provedeny pracovníky JZD, vlastní zpevnění vozovky provedl Ingstav Boskovice. Komunikace nebyla začleněna do okresní silniční sítě. Tak byla Doubravice spojena s poslední sousední obcí, se kterou dosud neměla přímého silničního spojení.

         Regulace potoka
  V letních měsících závod „Povodí řeky Moravy“ provedl stavební úpravu na Svitavě a to v úseku od splavu až po přejezd. Upraveno zde říční koryto a provedena regulace levého břehu. U prvního splav břeh upraven tak, aby po něm mohly sjížděti traktory JZD do polní tratě „Na lukách“. Oba splavy vyjmuty z držení JZD a převedeny do držení „Povodí řeky Moravy“.


         Čekárna ČSD
   Po celý rok se zde pracovalo na dokončovacích pracích. Doufejme, že v roce 1983 bude objekt dokončen a předán cestující veřejnosti k užívání.


         Oprava barokních soch
 Dokladem kulturní vyspělosti každého národa je i úcta k národnímu kulturnímu dědictví, které představují kulturně historické památky. Proto ve volebním programu Národní fronty okresu Blansko bylo pamatováno i na tuto estetizaci životního prostředí. V souladu se záměry volebního programu proběhla v letních měsících restaurace barokní sochy svatého Jana Nepomuckého v parčíku na Soukopově náměstí z roku 1747 a sochy svatého Šebestiána z roku 1712, která již byla ve velmi špatném stavu a je na náměstí Svobody. Autorem restaurátorské akce byl akademický sochař restaurátor Petr Bortlík ze Štěpánovic u Tišnova. Restaurace si vyžádala náklad přes 40 000,- Kčs  z toho sv. Jana Nepomuského 18 000,- Kčs a byla uhrazena kulturním odborem ONV v Blansku. Sochy jsou majetkem MNV. Naposledy byly obnoveny v roce 1852 nákladem obce od Jana Nevorala sedlářského mistra, který za tuto práci obdržel 40 fl.stříbra.

         Oprava kapličky
 V letech 1981-1982 opravil Vincenc Beránek č.19 barokní kapličku nacházející se na jeho pozemku. Objekt byl již v dosti špatném stavu. Zednickou práci provedl sám majitel povoláním zedník. V kapličce umístěný vysoký dřevěný kříž s korpusem stojící na litinové kouli a pod křížem stojící dřevěné deskové postavy Panny Marie po jedné a sv.Jana po druhé straně vše lidová práce z 18.stol. restauroval akademický malíř restaurátor Karel Benedík z Veselí nad Moravou. Tato práce si vyžádala částku 2 500Kčs. Ve výklenku nad portálem kapličky byl umístěn nový obrázek Panny Marie sloupské namalovaný na sololitové desce. Kdy byla kaplička postavena a za jakým účelem není už dnes známo. Je možné, že se tak stalo v upomínku na veliký požár dne 9.8.1760, který zničil východní část Doubravice i s dnešním kostelem a vznikl v č.19. Dle vyprávění nejstarších občanů, v době hrdelního práva v Doubravici se zde loučili odsouzenci jdoucí na popravu na popraviště nad dnešní ulici 28.října.

         Soukromá výstavba
   Josef Musil z Adamova započal s novostavbou rodinného domku čp.341 v Klemově. Antonín Kocman z Blanska zvýšil přízemní dům č.224 v ulici 28.října o 1 patro. V Zahradní ulici František Tichý důchodce zvýšil přízemní domek čp.4 o 1 patro. V Dolní ulici Josef Zezula, důchodce č.155 podkrovní domek upravil na jednopatrový. Zmítko tov.děl. k přízemnímu domku č.316 v Havlíčkově ulici přistavěl podkroví.


         Demolice domů
   Josef Zezula č.24 za účelem rozšíření místa u svého domu provedl demolici starého domku č.23 po zemřelé Josefě Zezulové. Pro vybudování vchodu do kina MNV odstraněn dům č.31 na náměstí Svobody.


         Úpravy v kostele
   Ve dnech 7. a 8.července byl v kostele za účelem pozdější opravy rozebrán hlavní oltář. Z oltáře ponechán v kněžišti jen nově restaurovaný obraz „Křest Páně“ od Tadeáše Hoffa z roku 1761. Na dřevěné konstrukci oltáře bylo několik tužkou psaných záznamů z dřívějších úprav kostela.
1) Marek ze Žďárné L.P.1883 a pomocníci František Marek, Emanuel Marek, Antonín Marek
Zhotovitel tohoto lešení Kliment Klimeš tesař Doubravice Mor.
2)             Lešení stavěli
 na malbu tohoto kostela- podnikatel František Svoboda
    pomocníci Dvořáček Jan
                   Klimeš Kliment
                   Kubín Jan
                   Skácel Vincenc
                 Dne 6.7.1911
3) Malbu 12.7.1931 provedl J.Plachý Blansko.


         Restaurace obrazů
  Nákladem 60 000,- Kčs restaurovány barokní oltářní obrazy z roku 1761 „Křest Páně“ a „Zvěstování Panny Marie“ namalované brněnským malířem Tadeášem Hoffem. Restaurátorskou práci provedl člen Díla fondu výtvarných umělců v Praze, akademický restaurátor Karel Benedík z Veselí nad Moravou.

         Nová dlažba
  Celý kostel byl vydlážděn podle pokynů Státní památkové péče a ochrany přírody v Brně novými opukovými plotnami v ceně 85 000,- Kčs. Dlažbu dodal Českomoravský průmysl kamene n.p. Hradec Králové závod Skuteč, provozovna Prosetín. Položení dlaždic provedeno nákladem 11 000,- Kčs. Náklad na všechny zde uvedené práce byl uhrazen z dobrovolných příspěvků věřících. Na všech těchto pracích bylo odpracováno 1 930 brigádnických hodin.


         Dechová hudba Doubravanka
   Navazuje na víc jak stoletou tradici dechových hudeb v Doubravice. První známá dechovka byla dechová hudba zdejšího učitele rodáka z Jedovnic  Formánka Františka(1825-1900) ve, které hrával již jako školák Jan Kunc pozdější hudební skladatel. Roku 1900 byl založen hudební spolek „Vlastimil“. Po první světové válce byla v Doubravici „Sokolská kapela“ Leopolda Kunce č.p.31. Po jeho smrti v roce 1932 to byly dechovky Josefa Kosa a Karla Kouřila č.p.10. DoubravankaTěsně po 2.světové válce byly v Doubravici dokonce dvě dechové hudby „stará“ a „mladá“, které v roce 1951 splynuly v jednu dechovou hudbu následkem odchodu mladých hudebníků z Doubravice a se stárnutím nebo úmrtím starých hudebníků. Po nich převzala provozování dechové hudby místní Osvětová beseda, která ji provozuje podnes. V roce 1951 převzal vedení dechové hudby stávající vedoucí a dirigent „Doubravanky“ Miroslav přibyl č.p.309, který s menší přestávkou v době stavby domku stojí v čele dechové hudby v Doubravici dosud. Od této doby v dechové hudbě „Doubravanka“ hrají také někteří hudebníci jako tenorista Stanislav Janíček č.p.320, trumpetista Jaroslav Opatřil č.p.227, trombonista Ladislav Janíček č.p.185, kteří spolu s vedoucím souboru tvoří dlouholetý základní kádr dechovky v Doubravici. V Doubravici začínal také svou muzikantskou karieru trumpetista Jan Palátka. Také oba zpěváci, Zdeňka Janíčková č.p.320 a ing. Miloš Janíček vyšli z doubravské muziky a jsou dodnes v případě přeny jejími platnými členy. Název souboru „Doubravanka“ se datuje zhruba od roku 1967, kdy byl ustaven soubor odpovídající dnešnímu nástrojovému obsazení. Soubor se v průběhu těchto 15ti let neobešel bez kádrových problémů a potíží. Po zaniknutí dechové hudby v Jestřebí, přešli do Doubravanky křídlovák Oldřich Katzler a trumpetista Julek Nečas, ale i další. Mladí hudebníci jakoby se dnes z Doubravice vytratili. A tak musí v současné době vypomáhat v dechovce v Doubravici hudebníci z Rájce popřípadě z Blanska. Stárnoucí členové dnešní „Doubravanky“ však věří, že se v mladé generaci najdou zase muzikanti, kteří budou pokračovat v dlouholeté tradici doubravické dechové hudby. Činnost souboru: Dechová hudba „Doubravanka“ účinkuje převážně při veřejných slavnostech jako např. májové oslavy, mezinárodní den žen, a podobně. Dále účinkuje hlavně při občanských záležitostech jako jsou pohřby, životní jubilea a jiné. Soubor se v průběhu uplynulých 15ti let zúčastnil několika přehlídek a jednou dokonce reprezentoval okres Blansko na přehlídce dechových hudeb ve Žďáru nad Sázavou. Nezadržitelně proniká do měst a na venkov hudba mechanická a jazzová (rozhlas, televize), která značně brzdí tvořivý projev v domácím a veřejném prostředí. Nedostatek hudební výchovy na nehudebních školách podporuje úpadek hudebního vkusu a výběru.


         Zvýšení cen
  Od 30.ledna byly zvýšeny maloobchodní ceny některých potravinářských a tabákových výrobků. Zvýšeny ceny masa, drůbeže, zvěřiny, ryb a rybích výrobků v průměru o 27%. Z toho ceny výsekového masa v průměru o 41%, uzenin o 17%, drůbeže o 15%, mořských ryb o 26% a sladkovodních ryb a zvěřiny o 14%. K výraznému zvýšení cen u masa došlo např. u roštěné z 33,- na 55,- Kčs a kýty na řízky z 35,- na 60,- Kčs. Jen v malé míře se zvýšily ceny předního hovězího masa bez kosti z 20,- na 22,- Kčs za kg, slepice z 22,- na 24,- Kčs, mražených kuřat z 26,50Kčs na 30,- Kčs, kachen z 28,- na 32,- Kčs za 1kg. Z celkového objemu uzenin je téměř 70% výrobků, kde se ceny nemění např. ceny špekáčků, párků, obyčejných salámů jako pařížského, českého, gothajského aj. dále anglické slaniny. Zvýšeny ceny u specialit např. dušené šunky ze 70,-  na 100,- Kčs a uherského salámu z 90,- na 120,- Kčs za 1kg. Cena rýže zvýšena z 5,30 na 12,-Kčs za 1kg. Zvýšeny ceny některých druhů cigaret. Krabička cigaret Clea, Olympia a Viki za 6,- na 7,- Kčs, Safari z 8,- na 10,- Kčs, Roy z 12,- na 15,- Kčs, Sparta z 8,- na 14,- Kčs, z dovážených cigaret BT ze 7,80 na 10,- Kčs, Marlboro z 20,- na 25,- Kčs za krabičku po 20 kusech. Cena červeného vína se zvýšila v průměru o 25%, bílého o 17%, rumu z 42,- na 50,- Kčs, vodky ze 44,- na 55,- Kčs za 0,5 litru. Ceny ostatních lihovin se nezměnily. Několik dní předtím, než ceny byly zvýšeny tak v prodejně potravin a masa na náměstí pokud tyto potraviny byly na skladě tak byly všechny vykoupeny. Ke zmírnění vlivu cen na rodinné rozpočty byly zvýšeny důchody a přídavky na děti. Nejnižší důchody byly zvýšeny ze 780,- na 880,- Kčs, jestliže z tohoto důchodu žije dvojice, zvýšil se důchod o 170,-Kčs, tedy ze 1330,- na 1500,- Kčs. Důchody nad 1200,- Kčs se zvýšily o 30,- Kčs měsíčně. Dětské přídavky a výchovné k důchodům zvýšeny o 40,- Kčs, zvýšeny mateřské příspěvky z 500,- na 600,- Kčs. Zvýšen zaopatřovací příspěvek manželek vojáků základní služby. Zvýšení cen se dotklo téměř každé rodiny a ne všude bylo přijato s pochopením.


         Nedostatky v zásobování
  Máme u nás nejen mnoho věcí dobrých, ale také nedostatků zvláště v zásobování. Je to např. stálý nedostatek porcelánového zboží jako talířů, hrnků, nebo plechového nádobí, jízdních kol, šicích strojů, různého textilního zboží, tedy věcí denní potřeby, ale i spotřeby. V tomto roce nastal přechodný nedostatek sádla, sýrů, olůvkového koření, ovocných šťáv aj. tak tedy jen sháníme toto tzv. „úzkoprofilové či nedostatkové zboží“ a to vše nakonec jen proto, abychom od omrzelých prodavaček slyšeli stále stejné: přijďte zítra či po neděli. Přijít však k vybalování takového nedostatkového zboží je asi takové štěstí jako vyhrát ve Sportce. Koncem roku se částečně zlepšilo zásobování některými potravinářskými výrobky a doufejme, že v roce 1983 bude opět obchod zásobován těmito výrobky normálně.


         Zásobování obce plynem
  Plyn Propan- Butan pro topné účely (vaření) v 30,10 a 3 kg ocelových lahvích do Doubravice dodávají Komunální služby města Boskovic. Měsíčně jsou to 3 láhve po 30 kg, 75- 80 po 10 kg a 30 lahví po 3 kg. Spotřebitelé si láhve odkoupili od dodávajícího podniku a to láhev 10 kg za 240,- Kčs a láhev 3 kg za 120Kčs. Za plyn v 10kg láhvi zaplatí spotřebitel 39,- Kčs a v 3 kg láhvi 12Kčs. Sběrna plynových lahví je od roku 1975 u Antonína Kaly důchodce Hybešova ulice č.p.148, který prázdné láhve od spotřebitelů každý měsíc odebírá a naplněné plynem vydává. Před tím sběrna od roku 1952 kdy tato služba byla v Doubravici zavedena se nacházela u Vincence Sáňky, v Plotcích. Zájemců o zavedení plynu do domácnosti a tím o odběr plynových lahví by bylo více, ale dnes se dodávka plynu na žádost zajišťuje jen důchodcům a novostavbám.

 

         Kulturně společenská činnost
21.ledna Školení civilní obrany
27.ledna Přednáška Pěstování zeleniny
30.ledna Ples požárníků
6.února VIII.ples pracujících
11.února Beseda nad kronikou
20.února Ples Sdružení a přátel školy
23.února Pochovávání basy
27.února Dětský karneval v sále kulturního domu
7.března Oslavy Mezinárodního dne žen
16.března Přednáška Pěstování léčivých bylin a koření
28.března Přednáška Nemoc včel – varlata
1.května Oslavy 1.máje s průvodem do Rájce
9.května Oslavy osvobození vlasti s lampiónovým průvodem
19.června Předpouťová zábava
17.července Taneční zábava
18.července TJ Sokol odpoledne s tělocvičným programem
31.července Zájezd do Trenčína a Bojnice
30.října Výstava ovoce a zeleniny
6.listopadu Oslava VŘSR a 60.let vzniku SSSR
16.listopadu Přednáška Zdraví je ve střídmosti
9.prosince Beseda o Azerbajdžánu


         Úmrtí
Dne 21.ledna zemřela ve věku 97 let Marie Svobodová č.p. 115
Dne 25.ledna zemřel ve věku 64 let Alois Záboj č.p.325
Dne 14.dubna zemřel ve věku 74 let František Hlaváček č.p. 264
Dne 22.září zemřel ve věku 71 let Antonín Štrof č.p.275
Dne 22.listopadu zemřela ve věku 59 let Jindřiška Nováková č.p.203
Dne 28.listopadu zemřela ve věku 59 let Božena Klimešová č.p.74
Dne 9.prosince zemřela ve věku 95 let Marie Charvátová č.p.326

 


         Závěr
  Rok 1982 v mezinárodní politice byl velmi složitý. Jestliže již několik let se hovoří o nebezpečném růstu napětí, pak není pochyb o tom, že v roce 1982 se mezinárodní situace dále vyhrotila. A to téměř ve všech oblastech. Z tohoto důvodu nejdůležitější místo  v mezinárodním děn zaujímaly opět otázky míru a války. Otázky, které se dotýkají každého člověka a celého lidstva. Proto považujeme zápas za zachování míru za nejdůležitější a nejnaléhavější úkol současnosti. Na jeho řešení mají zájem poctiví lidé na celém světě.

            Schválení zápisů
  Zápisy za rok 1982 byly projednány ve schůzi kulturně školské komise a doporučeny k napsání do kroniky.
                                                             Gottvald Karel- kronikář