Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kronika obce > Část X.

Pamětní kniha - část X.

Předcházející část  Následující část

Rok 1942

Počátkem ledna panovalo mírné zimní počasí,s částečnou oblevou a mlhou,za níž se tvořila jinovatka.Později zimy přibývalo a kolem Fabiána byly mrazy až – 30oC.Také sněhu se hodně nachumelilo.Mrazivé počasí se udrželo až do počátku března,kdy nastalo tání.Koncem března sníh zmizel úplně,cesty pěkně vyschly a nastalo krásné jarní počasí. Neudrželo se ale dlouho,neboť o velikonočním pondělí,dne 6.dubna,byla první jarní bouřka,za které také padaly kroupy.Později v dubnu byly ještě dvě takové bouřky,po nichž se citelně ochladilo.

Průtrž mračen a povodeň

Dne 13.května k večeru strhla se prudkáPovodeň v Klemově bouře s krupobitím a průtží mračen,která zejména v Klemově způsobila mnoho škod, a to nejen na polích,ale zvláště v některých domcích.Voda v potoce Oderce se počala zvedati tak rychle,že ji úzké koryto nemohlo pojmouti,takže během několika minut vystoupila z břehů.Příval byl tak mocný,že v okamžiku vnikla voda také do příbytků,ležících blízko potoka.nejprve byl zatopen domek p.Frant.Zeleného č.6,kde ještě dlouho do noci po opadnutí vody museli kbelíkem vodu ze světnice vylévati,aby tam vůbec mohli spáti.

Dvorky,chlévy,zahrádky s jarní zeleninou a zahrady většiny obyvatel v Klemově byly zatopeny,zaneseny bahnem,smetím,dřívím i silnými kládami z lesa,které příval nesl jako tenká dřívka.také slibná úroda na mnohých polích vzala za své.

U Kosů č.8 zatopila voda sklep,nacházející se před domkem a odnesla všechny brambory. Křížům č.15 proudila voda na dvůr a odtud na mlat,který zatopila.Velice byli také postiženi Královi č.7 a Juračkovi č.18, kterým voda vyvrátila betonový plot a zatopila dvůr.

Povodeň v KlemověLávka přes potok,naproti hostinci u Jeřábků č.12 byla přívalem smetena a odnesena do Svitavy,kam také voda odplavila většinu dříví a klád.Potok Oderka změnil po této povodni úplně svoje řečiště a tekl nyní cestou,z které vyrval hlínu i kamení,jímž bylo zaneseno původní koryto.

 

 

Povodeň v KlemověV trati na lukách utrpěla rovněž touto průtrží pole některých hospodářů. Příval odplavil z nich nejen úrodu,ale zavalil tato pole kamením z nedalekého Smečníka.Kroupy,jejichž silná vrstva zde ležela ještě druhého dne,dovršily dílo zkázy.Škody,způsobené průtrží a povodní shlédl dne 14.května německý okresní hejtman Dr.Franz Rudolf z Boskovic,kterého doprovázel okresní četnický velitel nadporučík Gruber z Boskovic a vrchní strážmistr Bartoň z Rájce.Za obec byli přítomni p. starosta obce Antonín Kala č.77 a radní p.František Kříž z Klemova č.15.

Jarní setí a sázení brambor se tohoto roku provedlo za celkem dobrého počasí.Důležité jest připomenouti,že hospodáři nesměli svá pole oseti a osázeti jak by sami chtěli,nýbrž museli dbáti předepsaného povinného osevu,stanoveného obci okresem a hospodářům obcí.Povinný osev se týkal nejen obilovin,ale také okopanin,máku a lnu,jímž také určitá výměra v obci musela býti oseta.Jeho pěstování se však u nás neosvědčilo,proto se hospodáři rozhodli pěstovati místo lnu mák. 50 – 55% veškeré orné půdy muselo však býti oseto chlebovinami, zbytek pak ostatními plodinami.

Přísloví “Medardova kápě čtyřicet dní kape”,se letos plně osvědčilo.Deště byly tak časté a vydatné,že obilí,které začínalo již pociťovati nedostatek vláhy,se pěkně vzpamatovalo,dobře vzrostlo, vymetalo a uzrálo,takže letošní úroda plně uspokojila.Pšenice byla nejlepší,žito poněkud slabší.Počasí v době žní bylo neobyčejně příznivé, takže se vše za sucha pohodlně dostalo s polí domů.Po žních pak již také nepršelo,ba ani obvyklé bouřky se nedostavily,takže také otavy se dobře usušily a sklidily.

Letos se v nebývalé míře objevili bělásci zelní.celá hejna jich poletovala kolem záhonků zeleniny,která byla jejich vajíčky přímo poseta. Ač byli nejen oni,ale i jejich vajíčka a housenky všemožně ničeni,přece jen nabylo možno zeleninu,zejména pozdní,před nimi uchrániti.Co nesežraly housenky,to zničilo sucho a vedra,která koncem srpna byla až 40oC.

Brambory utrpěly velice ponravami,kterých byla velká spousta. Obežíraly nejen bramborové hlízy,ale i kořeny řepy,která také vlivem sucha zakrsla.U brambor se pak rozšířila choroba,zvaná “černá noha”, která rovněž způsobila,že úroda brambor nebyla taková,jak se očekávalo, což bylo také zjištěno odbornou komisí z Boskovic.

Krásné podzimní počasí,které panovalo letos,nebylo již po mnoho roků.Slunné dny potrvaly až do Dušiček,kdy se teprve částečně ochladilo. Poněvadž po celou dobu nepršelo,půda zcela vyschla,takže nebylo lze dostat se pluhem do země.První sníh napadl dne 11.listopadu na sv. Martina,ale neudržel se.začátkem prosince trochu zamrzlo,pak se ale oteplilo,poprchávalo,bylo mlhavo a blátivo.Takové počasí potrvalo pak již až do konce tohoto roku.

Sbírka zimních potřeb

Poněvadž německé vojsko na východní frontě trpělo nelítostnou ruskou zimou,nařídili vládcové Protektorátu sbírku zimního prádla,oděvů a kožichů pro své bojující hrdiny.V naší obci konala se tato sbírka dne 11. a 12.ledna.Sbíraly se zimní potřeby všeho druhu,jako šály,teplé spodky, teplé košile,svetry,pulovery,ponožky,rukavice,nátepničky,deky,barety, chrániče hlavy,beranice,kabáty,kožešiny i nevydělané kůžky.Občané naší obce odvedli sice neradi,ale přece celkem 403 kusy výše uvedených věcí,které byly po roztřídění odevzdány Okresnímu úřadu v Boskovicích.

Nový starosta obce

Dne 3.ledna vzdal se pro stáří své funkce úřadující radní p.Tomáš Kocman č.224.Jeho odstoupení bylo Okresním úřadem přijato,ale poněvadž nabylo možno provésti jmenování nového starosty ihned,vedl p.Kocman starostenský úřad až do 14.března,kdy byl starostou jmenován dosavadní obecní pokladník p.Antonín Kala,rolník č.77.

Statkové archy

Dne 17.ledna byl ve škole uspořádán zvláštní kurs pro zemědělce obhospodařující 5 a více hektarů orné půdy,kteří nyní podle nového německého nařízení byli povinni vésti tak zvané statkové archy. Kursu se zúčastnili rolníci Z Doubravice,Lhoty Rapotiny,Obory a HOlešína v počtu 60 osob.Příslušný výklad udělil hospodářům p.Dr.Boh.Skřivánek,profesor hosp.šk.v Boskovicích.Statkový arch byl obrazem hospodaření každého rolníka,neboť do něho musel zapsati naprosto vše,co se týkalo jeho hospodaření.K statkovému archu se vedla ještě pomocná knížka,do níž se zapisovalo běžně tak,jak se jednotlivé případy v hospodářství jako koupě,prodeje obilí,sena,slámy,brambor,řepy,dobytka neb jiné věci udály.Z pomocné knížky se pak přepisovalo na čisto do statkového archu a po jeho zkontrolování Okresním úřadem se zase údaje ze statkového archu přepsaly konečně do statkového sešitu.Krátce a dobře rolníci začali úřadovat.Není třeba připomínati,že vedení stat.archu činilo hospodářům značné potíže,poněvadž museli dbáti,aby všechno ihned správně zapsali, doklady ke všem řádně uschovati,neboť jinak nemohli stat.arch správně vyplňovati a vydávati se nebezpečí šikanování a pokutování od úřadů.

V naší obci vedlo statkový arch 24 rolníků,kteří všichni měli nad 5 ha zemědělské půdy.Leč i ti drobní hospodáři a chovatelé nosnic,kterým byla předepsána nějaká dodávková povinnost,třeba jen dodávka vajec, museli také vésti pomocnou knížku ke stat.archu,ale bez něho.Bylo to mnoho zlobení a trápení s vyplňováním knížky,protože mnozí a mnozí si s tím nevěděli vůbec rady a byli na rozpacích kam,co a jak zapsat,aby nepoškodili sebe a ošidili Reich.

Důvěrníky a pomocníky pro vedení stat.archů byli Okresním úřadem jmenováni učitel Jan Holík č.18 a hostinský Osvald Opálka č.54.Ti pečovali zejména o to,aby všechny “šizuňky”,které rolníci prováděli, papírově seděly.Chránili tak rolníky před pokutami a případnými tresty. Zatajil-li rolník výměru pšenice a ohlásil více brambor,chtěli po něm brambory.také zeleného krmení a neplodné půdy i pastvin bylo v arších hodně vykazováno.Šidilo se neustále,soustavně,ale na papíře probíhalo vše ke spokojenosti pánů nadřízených.Nikdo nepřišel k úrazu.

Policejní hlášení všech osob

Ve dnech 26. – 31.ledna bylo u nás provedeno podle nařízení,policejní hlášení všech osob starších 15 let.Každá osoba,podléhající hlášení, musela vyplniti zvláštní policejní přihlášku,a to trojmo.nepřihlášení bylo trestáno velmi přísně,ba i smrtí.V lednu byl také zrušen civilní vyjímečný stav,vyhlášený minulého roku.

Dodávky

Také letos museli rolníci a vůbec pěstitelé obolí odváděti veškeré přebytky.Pro sebe si mohli ponechati jen 13 kg obilí na osobu a jedno zásobovací období t.j. na 28 dní.Dodávky byly tedy sníženy proti loňskému roku o 1,5 kg.pro setí bylo možno si ponechati 170 kg žita na 1 ha,180 kg pšenice,180 kg ječmene a 170 kg ovsa na 1 ha.

Krmné dávky pro dobytek byly následující: 15 kg ječmene neb 18 kg směsky(ovsa) pro 1 vepře na 1 měsíc.pro hovězí dobytek starší 1 roku 3,33 kg ovsa neb směsi měsíčně.Hovězí dobytek do 1 roku stáří 10 kg ovsa neb směsi měsíčně.Pro plemenářského býka 30 kg na měsíc.pro hříbata 1,5 kg ovsa denně a pro koně 2,5 kg denně.

Také přebytky luštěnin a máku musely býti odvedeny a spotřebitel si mohl ponechati jen 1 kg máku pro osobu na 1 rok a 1 kg luštěnin pro osobu a 1 rok.

Z přihlášených nosnic odváděli chovatelé vejce sběrači vajec obchodníkovi p.Antonínu Geršlovi č.27,a to 65 kusů z jedné nosnice,což bylo o 5 ks více proti roku loňskému.

Také mléko bylo nadále odváděno do sběrny a spotřebitelé si je nesměli již volně a přímo nakupovati od sedláků,nýbrž ze sběrny,která je sem denně autem z Brna dopravovala.Mléko bylo již odstředěné a vydával je obchodník p.Čeněk Klimeš č.74.

Normální spotřebitel obdržel na lístek 1/16 l mléka a děti do 6 let ¾ l denně a od 6 do 14 let ¼ l mléka denně.Samozásobitelé mlékem si mohli nejprve ponechati ¾ l,později ½ l a konečně jen ¼ l mléka denně.Pro děti ½ l denně.

Pokud se týká brambor,bylo obci nejprve předepsáno k odevzdání 44 vagonů.Toto množství nemohla obec pro špatnou úrodu brambor odevzdati i kdyby byla dodala všechny brambory z obce.Po dlouhém jednání bylo jí nově předepsáno jen 14 vagonů.

Z domácích zabíjaček se odvádělo přeškvařené sádlo do obvodové sběrny v Blansku.Množství sádla určeného k odevzdání řídilo se vahou vepře.

Nový hrobník

Po dosavadním hrobníkovi Antonínu Kuběnovi č.119,stal se novým hrobníkem v naší obci p.František Štoudek,dělník č.237.Své funkce se však již ujal dne 15.listopadu 1941.Vykonává ji svědomitě,což jest také patrno ze vzhledu hřbitova,kde dík jemu i celému kostelnímu výboru zavládl pořádek a čistota,což dříve vždy nebývalo.

Telefon na obecním úřadě

Ve dnech od 9. do 12.února byl na zdejším obecním úřadě zřízen telefon,takže se styk s nadřízenými úřady podstatně zrychlí a zjednoduší. Také fara,oba mlýny,hotel a obchod p.Klimše mají již své telefony.

Úmrtí profesora Antonína Macha

Dne 22.března zemřel p.profesor Antonín Mach,rodák z Doubravice nad Svitavou č.52.Vzpomínáme na něho zápisem v naší kronice,poněvadž on to byl,který po první světové válce založil a dlouhá léta vedl tuto pamětní knihu obce Doubravice.

Antonín Mach věnoval se činnosti kronikářské i přes to,že byl téměř po celý život churav a pobýval často mimo obec,v různých lázeňských místech, kde léčil tuberkulosu plic.Mezi zdejším drobným dělnickým lidem byl velice oblíben,protože vyšel z něho a rozuměl mu.Kde mohl,tam pomohl,a to jak radou,tak i činem.Však tento lid na něho nezapomněl a ani nezapomene.Ukázalo se to při jeho pohřbu dne 25.března,kdy jej na poslední cestě doprovázela téměř celá obec.naposledy mu pak zazněl s věže kostela hlas našich zvonů,které pak byly sňaty a odvezeny pro válečné účely.

Rekvisice zvonů

Doubravské zvony byly široko daleko známé.Bývalo jich celkem šest,a to: hrubý,poledník,ranník,křapák,pozdvihováník a umíráček.V první světové válce,v roce 1917 v květnu,byly 4 zvony obci odebrány.Byly to: hrubý – největší zvon vážící 705 kg,ranník o váze 227 kg,křapák vážící 98 kg a umíráček o váze 11 kg.Za tyto zvony obdržela obec z Vídně celkem 4.944,- K a za cínové píšťaly varhan,které vážily49,5 kg,obnos 742,- K. Celkem tedy 5.686,- K.Ponechán byl v obci poledník a pozdvohováník. Roku 1922 byl farníky koupen zvon nový a také umíráček,takže od tohoto roku,až do dne 31.března 1942 měla naše obec celkem 4 zvony.

Dne 31.března na rozkaz úřadů byl ranník,umíráček a pozdvihováník sundán. Práce s tím spojené provedla firma Ing.K.Mackerle z Jevíčka. Zvony byly naloženy na vůz a rolník p.Jan Jalový č.58 je odvezl do Rájce na nádraží,odkud byly poslány do Moravské Ostravy.Nejstarší ze zvonů nyní odevzdaných byl pozdvihováník,který nesl letopočet 1776.

Na věži zůstal jen starý poledník,který byl v obci ponechán již v minulé světové válce.Zvonilo se jím však jen do 24.června t.r. do dne sv.Jana Křtitele.Tohoto dne byl také sundán a odvezen.Místo něho obdržela obec zpátky pozdvihováník,kterým se od toho dne zvonilo.

Nová síla pro obecní úřad

Jelikož agenda obecního úřadu se během dlouho trvající války velice rozrostla,rozhodlo obecní zastupitelstvo zaměstnati na obecním úřadě ještě jednu pracovní sílu.byla to paní Hermína Součková č.61.která dne 1.února nastoupila službu.nyní zaměstnával obecní úřad 4 síly stálé a v naléhavých případech vypomáhali místní učitelé a jejich ženy,zejména v oboru zásobovacím.

Sbírka oceli a litiny byla provedena ve dnech 11. a 15.března mezi místními rolníky.Vynesla celkem 7 q uvedených kovů.Odpadové hmoty, jako kosti,starý papír,hadry,guma,staré železo a pestré kovy byly sbírány školními dětmi pravidelně po celý rok a o výsledcích sběru se musely podávati pravidelné čtvrtletní zprávy školním úřadům.Každý žák musel povinně přinésti 2 kg výše uvedených odpadků měsíčně.Všichni ti,kdož měli domácí porážku vepře,odváděli rovněž povinně do sběru 5 kg kostí.Za odevzdané kosti obdržela škola mýdlo a za ostatní odpadky nepatrnou peněžitou částku.

Sbírka na německý červený kříž,který se u nás konala 14.června, vynesla celkem 3.344,- K.Mnozí občané přispěli na tento účel ještě přímo složenkou a mnohým,jako učitelům a dělníkům,byla určitá částka stržena z platu a ze mzdy.

Návštěva okresního hejtmana

Okresním hejtman Němec Dr.Franc Rudolf,navštívil letos úředně naši obec.Prohlédl si jen obecní úřad a projevil přání shlédnouti také školu, faru a kostel.Tato prohlídka se později uskutečnila.

Vojenské prohlídky

Dne 4.června přijelo ráno v 6 hodin z Rájce veliké nákladní auto a německými vojáky,kteří na náměstí vystoupili,rozdělili se po celé obci a započali s prohlídkami po domech.Dva vojáci vždy vešli do domu a jeden přecházel s puškou na rameni před domem.Pátrali po nepřihlášených osobách.V každém domě musel viseti seznam osob,bydlících v domě a každá osoba se musela vojákům prokázati občanskou legitimací.Nutno poznamenati,že vojáci si počínali slušně a všude s občany dobře vycházeli.Před polednem byly u nás prohlídky skončeny a vojáci odjeli do Lhoty Rapotiny.

Měděný drát zdejšího pouličního elektrického vedení,byl ve dnech 28. – 30.prosince sundán zaměstnanci Západomoravských elektráren a byl odevzdán pro válečné účely.Vážil 2 q.Před tím již sundali tito zaměstnanci měděné dráty přespolního elektrického vedení,vedoucího do Kuniček a do Holešína.

Úprava hráze u rybníčku na náměstí byla provedena na podzim tohoto roku.Dosavadní hráz se úplně rozpadla.Voda v tomto rybníčku se zadržuje jen pro případ požáru,jinak by bylo rozhodně prospěšnější rybníček zrušit,protože nečistá,hnojůvkou prosycená voda jest v těsném sousedství obecní studny,z níž se celé náměstí zásobuje pitnou vodou. Však také táto vodě při kontrole všech studní v obci,bylo přisouzeno až čtvrté místo.Snad v příštích,poválečných létech,při úpravě náměstí,bude pamatováno i na tuto věc.Nejlepší voda jest nyní ve studni naproti Podlouckým č.68 v Dolní ulici.

Odvody pro práci v Říši

Konaly se letos dvakrát.7.července v Černé Hoře,k nimž se dostavilo na 60 mužů ve stáří od 19 do 50 let.Odvedeni byli pouze 3.Druhé odvody 22letých se konaly 26. a 27.listopadu v Blansku.K těmto odvodům se dostavilo 31 branců a 20 jich bylo odvedeno pro práci do Německa. Většina jich byla zaměstnána ve Vídni.

Také ženy ve stáří od 17 do 40 let byly předvolány k odvodům do Skalice dne 23.prosince, a to všechny svobodné a z vdaných žen bezdětné.Odvedeno jich bylo 14 a dostaly vesměs práci v Adamově.

Zatmění

Během celé války bylo dodržováno přísné zatmění všech domů ve večerních hodinách.také veřejné pouliční osvětlení se po celou válku nerozsvěcovalo.Dělo se tak proto,aby letcům byla znesnadněna orientace a nebyl jim poskytován cíl pro bombardování.

V noci se konaly v obci protipožární a protisabotážní hlídky,při nichž se střídali všichni muži ve stáří od 18 do 60 let.Osvobozeni byli pouze dělníci pracující ve zbrojním průmyslu,duchovní a osoby nemocné.Hlídkující byli na paži označeni páskou s nápisem “Hilfswache”,později “Schutzdienst”, měli píšťalku a knížku,ve které vedli záznamy o své službě.U nás kontrolovali telefonní vedení od Rájce ke Lhotě Rapotině,mlýn p.R. Řezníčka č.67,současně s elektrárnou a mlýn p.J.Fadrného.Služba se s počátku konala od 20 hodin do 1 hodiny v noci a od 1 hodiny do 6 hodin ráno.Později od 8 večer do 12 hodin v noci a od 12 do 4 hodin ráno.Hlídky bývaly kontrolovány četnictvem a německými kontrolními orgány.

Dne 24.února se konal Lukařsko-pastinářský kurs a přednáška v rámci akce Boj o zrno.V obou kursech přednášeli profesoři z hospodářské školy z Boskovic a odborníci z Okresního úřadu.Dne 13.března se konala v kině přednáška s názvem Naše ovoce,jež byla doplněna promítáním úzkého filmu.Dne 10.května uspořádali hudebníci v obecním hostinci Koncert dechové hudby.Dne 19.září byl Večer písní, kupletů a hudby,který uspořádala Mládež národního souručenství.

Dne 21.,22. a 29.listopadu sehrála MNS divadelní hru Románek krásné cikánky.O vánocích 25. a 26.prosince tatáž MNS provedla hru Když se otec nevydaří.

Narození: Šústoková Marie č.161,Koupá Ludmila č.61,Podloučka Jaroslav č.241,Procházka František č.242,Odehnalová Zdenka č.12,Hepp Rudolf č.113,Henzl Jiří č.88,Valášek Josef č.82,Bencová Růžena č.130, Pfeifer Jaroslav č.75,Zelený Petr č.15,Horáková Zdenka č.188,Řezník Miroslav č.23,Hlaváček Josef č.3,Štoudek Jindřich č.259,Soušová Marie č.21,Kosová Božena č.64,Čumová Emilie č.273,Podloucký Jiří č.24, Strachoň Bohumil č.117,Kalová Jarmila č.167,Štěrbová Pavla č.73, Vitouch Jan č.275,Hepp Jaromír č.214,Ptáčník Pavel č.35, Štoudková Ludmila č.145,Bartoš Jiří č.201,Špaček Josef č.25,Sehnalová Ludmila č.243,Řezníčková Jarmila č.67,Kala Antonín č.148,Okáčová Ludmila č.56.

Zemřelí: Štěrbáček Alois 36 let č.71,Vondra Antonín 83 let č.131, Okáčová Josefa 34 let č.56,Vymazal Jaromír 29 let č.25,Kalová Barbora 84 let č.159,Menclerová Josefa 66 let č.190,Mach Antonín 50 let č.52, Mudra Karel 1 rok č.205,Machat Josef 83 let č.118,Tomášek František 79 let č.11,Hepp Rudolf 1 měsíc č.113,Kuběna Jan 74 let č.199, Dvořáček František 17 let č.159,Slepánková Marie 73 let č.34,Zemandl František 58 let č.176,Skřivánková Marie 68 let č.121,Badal František Klemov 64 let č.11.

 

Rok 1943

Začátkem ledna byly jen mírné mrazy.nejvíce klesl teploměr dne 11.ledna,kdy byl mráz – 20o C.Sněhu mnoho nebylo.24.ledna nastala a pak již mnoho nemrzlo.Po celý únor panovalo krásné jarní počasí.Sníh zmizel úplně,cesty vyschly,což již po mnoho let v únoru nebylo.Toto počasí potrvalo i v březnu,takže jarní setí a sázení mohlo býti včas a dobře provedeno.Zajímavé je,že 1.dubna byla první jarní aprílová bouřka.

Velká vichřice

6.ledna,ke třetí hodině odpoledne,rozpoutala se náhle po pěkném počasí obrovská vichřice,spojená s lijákem,která natropila mnoho škod.

Většinou to odnesly střechy,s kterých strhla krytinu a pak ploty,jichž bylo hodně vyvrácených.U sokolského hřiště byl vyvrácen zděný pilíř i s vraty.Také plot u sportovního hřiště byl značně rozmetán.

Sucho

Po zimě,který byla velice mírná, s málo sněhem,vyprahla země tak,že naděje na slibnou úrodu zdály se býti pohřbeny.Po celé jaro vůbec nezapršelo a v květnu přicházely téměř denně noční mrazíky a mrazy, kterými byla nejvíce postižena jarní zelenina,jež z větší části zmrzla.Co nezmrzlo,to zničili dřepáci,jichž se objevila hejna.jeteliny vůbec nevyrostly neboť zaschly a také obilí ve větších polohách bylo suchem vůbec zničeno.Ranné brambory spálil mráz.teprve v červnu a v červenci dostalo se zemi vláhy a téměř vyschlým studním vody.Deště,které se v této době dostavily,zachránily zejména obilí,zvláště v nižších polohách,které se téměř úplně vzpamatovalo,ač zase utrpělo chorobou vlásečnicí,která napadla žita a zničila je z 20 – 50%.

Žně započaly 22.července a zahájil je starosta obce p.Antonín Kala. Počasí jim přálo a tak se dobře a v klidu,za sucha sklidilo.Též výmlat byl proveden hladce.jarní sucho uškodilo hlavně bramborům,jichž úroda byla abnormálně slabá.Zimní počasí se letos nevydařilo.Na vánoce sice napadlo sněhu a trochu zamrzlo,ale pak nastal obrat.Sníh zmizel, rozmrzlo a tak jsme měli koncem roku téměř úplné jaro.

Schůze zemědělců

Dne 22.ledna se konala v obecním hostinci schůze zemědělců, obhospodařujících 0,50 ha a více zemědělské půdy.V této schůzi poučil starosta obce zemědělce o povinných dodávkách obilí,které prý nejsou podle sdělení úřadů uspokojující,ježto byly přiznány neodpovídající výnosy sklizeného obilí a vyzval je,aby pečlivě přezkoumali výsledky své sklizně,vše si propočítali a veškeré přebytky pak ohlásili na obecním úřadě a vyvarovali se tak trestního stíhání,plynoucího z nesprávného hlášení.

Po této schůzi bylo pak dodatečně ještě odevzdáno 24 q pšenice a žita,něco ječmene,ovsa,máku a lněného semene.Hospodáři sabotovali dodávky zatajováním a skrýváním obilí,aby mohli pomoci našemu drobnému lidu.Nebylo snad jediného rolníka,který by za války někomu nepomohl.Také oba mlynáři prodávali lidem mouku,a to za přijatelnou cenu,což jest nutno zdůrazniti.

Jednotný svaz zemědělství a lesnictví byl vytvořen na místě všech bývalých zemědělských organizací sdružujících zemědělce.Do této nové jednotné organizace byli zařazeni povinně všichni zemědělci.Svaz měl v každé obci svou místní skupinu,jejimž předsedou u nás se stal p.Jaroslav Mrázek,rolník č.96 a jeho zástupcem p.František Kunc,rolník č.85.příspěvky byly vybírány přímo Berním úřadem ve formě přirážky k dani pozemkové.

Kontroly hospodářů

Čas od času prováděly se hospodářské kontroly u rolníků po dobu trvání celé války.Dozorčí orgány se při nich přesvědčovaly o správnosti hlášení učiněných zemědělci,ať šlo již o dobytek,drůbež,mléko,obilí atd.Nesprávnosti shledané dozorci byly hlášeny úřadům a zemědělci byli potom pokutováni.

Stavba čekárny

Naší obcí prochází hlavní železniční trať Praha – Brno a jest zde také zastávka osobních vlaků.Denně zde nastupuje množství dělníků i z okolních obcí,kteří dojíždějí za prací do továren a různých závodů ve městech.teprve letos se dočkali toho,že nemusí za nepříznivého počasí a zimních plískanic i mrazů,čekali na vlak venku,ale mohou se uchýliti do čekárny,kterou pro ně obec vybudovala.Původní projekt na čekárnu byl docela jiný,ale poněvadž nebylo možno dosáhnouti dohody s železniční správou,rozhodla se obec od původního plánu ustoupiti a postavila čekárnu na zahradě paní Josefy Jeřábkové,rolnice v Klemově č.12.Obec platí paní Jeřábkové nájem.Dráha však nedovolila postaviti tuto čekárnu průčelím ke kolejím a tak stojí bokem.Svému účelu však zcela vyhovuje. Stavba byla provedena během měsíce července a srpna vlastními silami.

Železniční nehoda

V noci dne 20.září roztrhl se u strážního domku č.128 nákladní vlak.U jednoho vagonu se rozlomila osa.Při této nehodě se několik vygonů úplně rozbilo a vyjelo z kolejí.Trať byla po tři dny zatarasena.Doprava se udržovala jen přestupováním.Nehoda se nevyžádala obětí na lidských životech.

Sbírka na německý červený kříž

Tato sbírka se konala dne 17.října.Bylo při ní vybráno 2.878,- K a tento obnos doplnila obec na 3.000,- K.

Likvidace místní osvětové komise

Koncem roku byla podle nařízení zlikvidována místní osvětová komise a nahrazena “Veřejnou osvětovou službou” podléhající přímo novému ministerstvu lidové osvěty.Vedoucím VOS v naší obci byl okresním úřadem jmenován řídící učitel Jan Blaha.

Kuratorium pro výchovu mládeže

Po rozpuštění dřívějších tělových.spolků byla veškerá mládež ve věku od 10 do 18 let organizována v “Kuratoriu pro výchovu mládeže”.Také v naší obci byl tento spolek ustanoven,a to při místním sportovním klubu,který u nás jako jediný tělovýchovný spolek existoval.Vedoucím se stal Vincenc Klimeš č.92.Kuratorium převzalo veškerý majetek dřívějších spolků.Rodiče často své děti do Kuratoria neposílali,ač to bylo povinné a nařízeno.Tak u nás fungovalo jen na papíře nevyvinulo žádnou činnost.

Druhá návštěva okresního hejtmana se uskutečnila dne 24.března. Okresní hejtman Franz Rudolf navštívil při ní školu,prohlédl si celou budovu,jednotlivé třídy a v V.tř. byl přítomen vyučování v němčině. Potom vykonal návštěvu na faře a v kostele.

 

Udavačství

V této době kvetlo udavačství.Také v naší obci měli udavačku.Byla to Emilie Češková z Doubravice č.64,rozená Součková,žena četnického strážmistra Stanislava Češky,který již za první republiky byl ze služeb čs.četnictva propuštěn a nyní za vlády Němců reaktivován.Jeho žena udávala gestapu a SS policii příslušníky sokolské jednoty,učitele a četné jiné občany z Doubravice.Svoje udavačské dopisy vozila na poštu do Blanska a zde,dík poštovnímu úředníku Holému,byly zadržovány a předány učiteli J.Holíkovi,který je dal do úschovy St.Kocmanovi č.154. Ten je měl doma zakopány v láhvi.Celkem jsme zachytili v Blansku tři takové dopisy a jeden zadržel zdejší listonoš Al.Slavíček v okamžiku,když jej Češková vhazovala do vlakové pošty.Udání v dopisech byla takového rázu,že by se byl z osob,uvedených v dopisech nikdo nevrátil z drápů gestapa.Celkem v nich bylo udáno na 25 rodin.Byly to osoby,které mnohdy s Češkovou nepřišly ani do styku,které však ona nenáviděla.Jaká to byla žena vidíme i z toho,že se neštítila udati ani svého vlastního bratra Jana,pro porážku vepře na černo.Není třeba připomínati,že všichni ti,kteří byli v dopisech uvedeni a jimž to také učitel Holík oznámil,žili po celou dobu války v neustálém strachu,že budou jednoho dne odvlečeni gestapem.Nikdo si nebyl jist,jestli se udavačce přece jen nepodaří dostati nějaký dopis tam,kde jej chtěla míti,totiž na gestapo.Stačilo,aby v obci zastavilo auto a už lidé mysleli,že přijelo gestapo nebo nějaká kontrola, protože nikdo jiný v této pohnuté době autem nejezdil.Bývaly to trudné a smutné časy.Udáváni byli následující občané a občanky: Kopřiva Frant., Kopřivová Arn.,Kočvara Rudolf,Kočvarová Pavla,Staněk František, Podloučka Josef,Mátl Josef,Podloucký Jaroslav,Kříž František, Holík Jan st.,Holík Jan ml.,Štěrbáček Alois,Křivinka Gustav,Brabcová Anežka, Sáňka Jan,Janků Robert,Štěpánek Robert,Blashcková Františka,Urbášková Božena,Janíček Jaroslav,Kos František,Bajerová Herma, Vácha Otakar a jednota Sokol,jako prý hnízdo “Benešovců”.

Kopřiva František z Klemova byl na gestapu v Brně vyslýchán a dotazován na mnoho věcí uvedených v zachycených dopisech,takže přece jen nevíme,nedostalo-li gestapo nějaký dopis,který se nám nepodařilo zachytit.Kopřiva František byl později propuštěn.

Po osvobození,roku 1945 v květnu,jsme dopisy vykopali a Češkovou předvedli před místní bezpečnostní komisi,kde se k psaní udavačských dopisů přiznala.Nedovedla,nebo nechtěla však říci,proč uvedené lidi udávala.Byla zajištěna a p.O.Váchou odvezena do Boskovic,kde byla uvězněna.Zde počala však předstírati bláznovství a podařilo se jí dostati se do ústavu chorobomyslných v Černovicích,odkud byla o čase propuštěna domů.Asi za měsíc byla znovu zatčena a dne 2.května 1946 postavena před lidový soud v Brně,který ji odsoudil k 5 letům těžkého žaláře a ke ztrátě cti na dobu 8 let.trest si odpykává v pracovních táborech.

Poslech rozhlasu za války

Zprávám z protektorátního pražského rozhlasu nikdo nevěřil.Lidé se utěšovali posloucháním zpráv zahraničního rozhlasu,zejména z Londýna a Moskvy.Zprávy takto získané si občané navzájem sdělovali,protože Čech Čechu důvěřoval,a tak se posilovali ve víře v návrat lepších časů. Poslouchání cizího rozhlasu bylo Němci zakázáno a trestáno těžkými tresty,ba i smrtí.Aby lidé nemohli zahraniční rozhlas poslouchat,nařídili Němci odstranění krátkých vln z radiových přijímačů.U nás tuto práci prováděla firma Čížek z Letovic.Lidé si však pomáhali jak se dalo.Někteří měli aparáty dva a jen z jednoho si dali krátké vlny vymontovat,jiní si tyto vlny přidělali z kousku drátu sami,vmontovávali je do aparátů jen při poslechu a pak je zase odstranili.Mnozí,u nichž se toto zařízení nedalo použíti poslouchali cizí rozhlas na dlouhých vlnách,což však bylo Němci velmi rušeno.Přece však jsme věděli,že situace Němců jest den ode dne zoufalejší a že se brzy dočkáme konečného a vítězného osvobození.promluvil-li k nám z Londýna pan president Dr.Ed. Beneš, nebo Jan Masaryk,bylo to poznat druhého dne na tvářích a v očích všech dobrých Čechů a vlastenců,neboť po těchto projevech se tváře a oči nás všech jen a jen smály.

V této době silně bujela také tzv.šeptaná propaganda.Přinášela mnohdy zprávy přímo fantastické,neopodstatněné a nepravdivé. Rozmohla se také celá řada více i méně podařených vtipů na celý “Reich”, vůdce i jeho vládu.udán pro poslech cizího rozhlasu nebyl nikdo.

Nouze o kuřivo

kuřákům nastaly ve válce zlé časy.Byla nouze o kuřivo.Příděly na tabačenky byly malé a tak zpravidla od poloviny týdne nebylo co kouřit.Nekuřáci,kteří také dostávaly tabačenky,byli přímo zahrnováni láskou kuřáků.Cigareta se stala také významným platidlem a bylo možno za ni sehnati téměř všechno.Zeleninové zahrádky se zazelenaly velikými listy tabáku.Kuřáci je zpracovávali nejrozmanitějším způsobem a každý tvrdil,že ten jeho tabák je nejlepší.Kuřák zaplatil za jednu cigaretu 5-8 K.

Kulturní činnost

  • Dne 10.ledna se konala ve škole výstava fotografií a obrazů.Byly to fotografie a obrazy Arnošta Horálka z Doubravice č.52,Vitoucha z Obory a Kašpárka z Němčic.Mnohé fotografie se záběry z okolí naší obce byly velmi zdařilé.O vystavovaných obrazech to již nelze říci.V celku to bylo zase něco nového,co u nás již řadu let nebylo.
  • Dne 21. a 28.února sehrála MNS hru se zpěvy od J.Šelleho Nauč se synečku hospodařit.
  • Dne 26.února se konala v obecním hostinci přednáška s názvem Výrobní bitva 1943.Přednášel prof.Skřivánek z Boskovic a rolník skácel z Rájce.
  • Dne 4.dubna uspořádala MNS velký zpěvní a hudební kabaret za spoluúčinkování orchestru Modrá hvězda z Blanska.
  • Dne 25. a 26.dubna sehrála opět MNS veselohru od Šelleho Milostpaní ševcová.
  • Dne 27.června ,v den doubravské pouti,uspořádali místní hudebníci Pouťový koncert za řízení Josefa Borka ze Lhoty Rapotiny.
  • Dne 1. a 2.července hostovalo u nás Slovácké divadlo z Hodonína,které sehrálo hru D.Nicodemiho Scampolo(Děvče z ulice) a hru od Schillera Úklady a láska.
  • Místní osvětová komise sehrála 28.listopadu veselohru M.Vituse Tři lední medvědi a o vánocích dne 25. a 26.prosince veselohru V.Štěcha Třetí zvonění.

Velice dobře prosperovalo za války zdejší kino.Lidé měli dosti peněz,za které nemohli nic koupiti ani na sebe a tak chodili do kina a do divadla. taneční zábavy byly za kázány.Představení v kině se konala ve středu,ve čtvrtek,v sobotu a v neděli.byl.li slušný film i vícekrát v týdnu.Do kina chodili lidé nejen z Doubravice,ale také z okolních obcí,zejména z Holešína,Obory a ze Lhoty Rapotiny.

 

Narození: Kratochvíl Zdeněk č.19,Heppová Jaroslava č.113, Kuběnová Jiřina č.197,Šindelka František č.8,Sáňka Ivan č.212,Souček Petr č.61,Kucín Ladislav č.183,Kočka Josef č.20,Šústek Rudolf č.161, Pernicová Božena č.22,Šafránková Božena č.272,Jedličková Jitka č.178, Tichá Marie č.213,Štoudek Petr č.260,Pokorná Pavla č.80,Hlaváčková Jarmila č.264,Sedlák Jindřich č.93,Okáč Arnošt č.1,Štoudek Josef č.259, Novotný Emil č.40,Sehnal Antonín č.243,Hájek Petr č.246,Benc Arnošt č.31,Slezák Josef č.154,Křeček Milan Klemov č.8,Řezníčková Ludmila Klemov č.4,Bílková Jarmila Klemov č.10,Tarabová Marie Klemov č.3,Kříž František Klemov č.15.

Zemřelí: Klevetová Františka 78 let č.107,Vaňková Božena 1 rok č.244,Vitouch Jan 64 let č.38,Holík Jan 60let č.71,Horálek Josef 54 let č.153,Machatová Marie 84 let č.118,Opálka Jan 78 č.7,Heppová Jaroslava 3 měsíce č.113,Kupka Josef 66 let č.171,Zezula Josef 55 let č.23,Přikryl Tomáš 72 let č.47,Mrázková Arnošta 63 let č.12,Okáč Arnošt 1 den č.1,Pilátová Marie 14 let č.123,Lorencová Ludmila 42 let č.136, Vokatý Bedřich 4 roky,Bartoš Jiří 1 rok č.201,Štěpánková Aloisie 74 let č.13,Šafránek Miroslav 3 roky č.272,Kuběnová Amálie 76 let č.101,Černý Eduard 53 let Klemov č.13.